Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat
 • Hosszú várakozási idő!

  Hívásközpontunkban jelenleg nagyon magas a hívások száma. Ha sürgős problémája van, hívja most, különben később várjuk. Gyors válaszokért próbálja ki a Kérdezz BT-t vagy a BT Visual Helpet.

 • 0264 308 308 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatból elérhető.
  0264 303 003 Hotline minden külföldön tartózkodó román állampolgár számára, beleértve az angol nyelvű segítségnyújtást is.

  Keresés az AI Search segítségével

  Az AI Search az Ask BT-n minden banki kérdésére választ ad.

  BT vizuális súgó

  Gyorsan megtekintheti számlaadatait, hívja a 0264 308 000-es számot, és kap egy SMS-t a hozzáférési linkkel.

  Általános szerződési feltételek SMS Alert - BT24

  1. Cél

  Az SMS Alert a Bank által kínált szolgáltatás, amelyen keresztül a hitel- és betéti kártyával rendelkező ügyfelei valós időben tájékoztatást kapnak a szolgáltatásra előfizetett kártyával végrehajtott tranzakciókról, valamint a számlának a jóváírásáról szóló értesítésekről, amelyekhez a kártya magánszemélyek számára kapcsolódik. A feliratkozást követően a Bank sms-t küld a következő kártyatranzakciókra: a) Kártyás fizetési tranzakciók POS-on, mind az országban, mind az elidegenedett; b) Kártyás fizetési tranzakciók az interneten, mind az országban, mind külföldön; c) Készpénzfelvételi tranzakciók az ATM-ből, mind az országban, mind külföldön; d) ATM-számlák kifizetése; d) A Call Centerből végrehajtott hangengedélyezési tranzakciók (impresszátor); e) A Call Centerből készült kártya blokkolása / feloldása;d) Annak a számlának a jóváírása, amelyhez a kártya kapcsolódik, magánszemélyek számára.

  2. Díjak és jutalékok:

  A bank a Kedvezményezettnek számít fel díjat a szolgáltatás használatáért: a) havi 5 LEI előfizetés / kártya a LEI-ben számlával rendelkező kártyákért; b) havi 1 EURO / kártya előfizetése euro-számlával rendelkező kártyákra; c) havi előfizetés 1,5 $ / kártya kártyák számlával DOLLÁRBAN. Az előfizetés értékét a Kedvezményezett kártyaszámlájának havi megterhelésével gyűjtjük be a szerződés évfordulójának napján.

  Az ügyfél kifizeti a Banknak a havi előfizetést, függetlenül attól, hogy a kártyát az adott hónapban tranzakciókhoz használta-e vagy sem. Az előfizetést abban a hónapban is felszámítják, amelyben a szerződés megszűnik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás hány napig volt aktív ebben a hónapban.

  3. A felek felelőssége

  3.1. Ezzel a szerződéssel a Kedvezményezett megbízza a Banca Transilvania-t, hogy küldjön SMS-t a végrehajtott ügyletekhez további utasítások nélkül;

  3.2. A Kedvezményezett köteles írásban értesíteni a Bankot az azonosító adataiban bekövetkezett változásokról és a jelen szerződés által szolgáltatott egyéb adatokról, amint a vonatkozó változások megtörténtek;

  3.3. A Kedvezményezett felelősséget vállal a Bank részére megadott azonosító adatok (a kedvezményezett neve és vezetékneve, IBAN-kód, kártyaszám, mobiltelefonszám, amelyre az SMS-t küldik), valamint azért, hogy a számlán elegendő pénz áll rendelkezésre a havi előfizetés fenntartásához;

  3.4. Ha a jelen szerződés tárgyát képező művelet a Kedvezményezett hibája miatt nem hajtható végre (a Kedvezményezett hibás azonosító adatai stb.), a kedvezményezett továbbra is tartozik a havi előfizetéssel az SMS továbbítására;

  3.5. A Bank nem vállal felelősséget az esetlegesen előforduló átviteli hibákért, kivéve, ha azok kizárólag a banknak tartoznak;

  3.6. A Bank nem vállal felelősséget a Kedvezményezett által az ATM-nek történő számlafizetés során megadott adatok helyességéért;

  3.7. A Bank az információtovábbítás tekintetében csak az ügyletek fogadásával, továbbításával vagy végrehajtásával kapcsolatos súlyos gondatlanságért vagy szándékosan nem megfelelő magatartásért felelős.

  4. A felügyeleti hatóság azonosító adatai

  A bank felügyeleti hatósága a Román Nemzeti Bank, amelynek székhelye Bukarestben található, Strada Lipscani nr. 25, 3-as szektor, 030031 kód.

  5. Az SMS Alert szolgáltatás változásai:

  5.1. Amennyiben a Bank a fejlesztés során módosítja a jelen szerződés záradékait és/vagy díjait és jutalékait, azokat a Kedvezményezettet a hatálybalépés előtt 30 nappal értesíti. A kedvezményezettnek jogában áll a szerződés egyoldalú, díjmentes felmondását a változások hatálybalépésének javasolt időpontja előtt.

  5.2. Az, hogy a Bank nem kap választ a Kedvezményezetttől, a szerződésmódosítások hatálybalépésére javasolt időpontig, hallgatólagosan elfogadja az új szerződési feltételeket.

  5.3. A 30 napos határidő nem vonatkozik az új jogszabályi rendelkezések alkalmazásával előírt szerződéses változásokra, az ilyen változásokat a vonatkozó rendeletek hatálybalépésének időpontjától függően alkalmazzák.

  5.4. Abban az esetben, ha a Kedvezményezetttől a szerződési feltételek módosítását elfogadó választ kap, a szerződő felek között további jogi aktust kell kötni.

  6. Időtartam

  Ez a szolgáltatás egyéves időtartamra szól, kezdve azzal az időponttal, amikor az ügyfél aktiválta a szolgáltatást a BT 24 kommunikációs csatornán keresztül, automatikus meghosszabbítással abban az esetben, ha egyik fél sem szünteti meg ezt a szerződést.

  A szolgáltatás nyújtása automatikusan meghosszabbodik a szolgáltatásra előfizetett kártya újbóli kiadásával.

  7. Felmondás

  7.1. A szolgáltatás nyújtása a kártya és/vagy a kártyaszámla lezárásának napján megszűnik, a Banca Transilvania S.A. Általános Üzleti Feltételei által törvény által engedélyezett okokból, vagy bármikor, a felek egyetértésével.

  7.2. A Kedvezményezett a szolgáltatás aktiválását követően bármikor egyoldalúan felmondhatja a szerződést, kötbér vagy egyéb díj alkalmazása nélkül. A kedvezményezett egyoldalúan csak az adott hónapra szóló előfizetés teljes kifizetésére vonatkozó kötelezettség előzetes teljesítésével mondhatja fel egyoldalúan a szerződést.

  7.3. A Bank egyoldalúan felmondhatja a szerződést, feltéve, hogy a Kedvezményezettet írásban értesítik, 30 nappal a felmondásra kért időpont előtt.

  7.5. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy felmondja a szerződést abban az esetben, ha a Kedvezményezett a havi díjból 60 naptári napot meghaladó időtartamra tartozást halmoz fel.

  7.6. A kedvezményezett kérheti a szerződés megszüntetését, ha a bank a szolgáltatásnyújtást (indokolt ok nélkül) vagy a szolgáltatás újraindításának megállapított időtartamán belül nem kezdi meg a szolgáltatásnyújtást, vagy nem folytatja a felfüggesztett szolgáltatások nyújtását.

  7.7. A szerződés felmondására irányuló kérelmet (értesítés) a 7.4. és 7.5. pontban említett okokból legalább 30 nappal a kért felmondási időpont előtt közölni kell a szerződő féllel. Ha a bejelentett fél az értesítés napjától számított 30 napon belül nem emel kifogást a felmondás indoka ellen, amelyet a bejelentésben hivatkozott annak érdekében, hogy a szerződő felek kezdeményezzék a szerződés békés rendezését és folytatását, azt elfogadottnak kell tekinteni, és azt ennek megfelelően kell folytatni.

  7.8. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható és a szerződési feltételek olyan mértékű módosításához vezető körülmények bekövetkezésétől számított 30 napon belül felmondja a szerződést, hogy a szerződés teljesítése a közérdekkel ellentétes lenne, valamint bármikor, amikor úgy találja, hogy az ügyfél nem felel meg a jelen szerződés rendelkezéseinek.

  7.9. A banknak a fentiekben meghatározott valamennyi esetben jogában áll a szerződés egyoldalú felmondásának / megszűnésének napjáig a szerződés teljesítésének / megszüntetésének napjáig igényelni a szerződés megfelelő kifizetését.

  8. Kommunikáció

  A felek közötti minden bejelentést és levelezést az Általános Üzleti Feltételekben biztosított eszközökkel kell megtenni.

  9. Konfliktus- és vitarendezés

  9.1. Ezt a szerződést a román jog szabályozza, amely összhangban van a banki tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, a megbízásra vonatkozó szabályokkal, a pénzügyi-devizafegyelmet szabályozó bármely jogi normával, valamint a pénzmosás megelőzésére és szankcionálására vonatkozó jogszabályokkal, valamint a pénzmosás megelőzésére és szankcionálására vonatkozó jogszabályokkal.

  9.2. A felek közötti jogvitákat békés úton, és ha ez nem lehetséges, az illetékes bíróság rendezi az ügyben azon a helyen, ahol a szerződést megkötötték.

  10. Titoktartás

  A Bank minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megvédje az információkhoz való hozzáférés és annak e szolgáltatáson keresztül történő továbbításának titkosságát. A Bank nem tehető felelőssé a titoktartás tiszteletben tartásáért, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy hiánya gondatlanságából ered. A felek a bizalmas információkat szigorúan bizalmasan bizalmasan kezelik, és a bizalmas információkat kizárólag e megállapodás céljára használják fel, sokszorosítják vagy továbbközvetítik.