Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat
 • Hosszú várakozási idő!

  Hívásközpontunkban jelenleg nagyon magas a hívások száma. Ha sürgős problémája van, hívja most, különben később várjuk. Gyors válaszokért próbálja ki a Kérdezz BT-t vagy a BT Visual Helpet.

 • 0264 308 308 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatból elérhető.
  0264 303 003 Hotline minden külföldön tartózkodó román állampolgár számára, beleértve az angol nyelvű segítségnyújtást is.

  Keresés az AI Search segítségével

  Az AI Search az Ask BT-n minden banki kérdésére választ ad.

  BT vizuális súgó

  Gyorsan megtekintheti számlaadatait, hívja a 0264 308 000-es számot, és kap egy SMS-t a hozzáférési linkkel.

  Hasznos dokumentumok a BT-vel kapcsolatban

  Hasznos információk

  A Közös Jelentéstételi Standardot (CRS ) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szintjén fogadták el az adózás területére vonatkozó automatikus információcsere alkalmazására, amelynek célja az adók és vámok jobb beszedése, valamint a határokon átnyúló adócsalás és adókijátszás csökkentése¹.

  Európai uniós szinten a közös jelentéstételi standardot az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcseréről szóló 2014/107/EU irányelv hajtotta végre, amelyet ezt követően az adózási eljárásról szóló 207/2015. sz. törvény ültetett át a nemzeti jogba, amely 2016.01.01-jén lépett hatályba.

  Figyelembe véve a költségvetési eljárásról szóló törvény rendelkezéseit, ahogyan azokat a kormány sürgősségi rendelete módosította. 102 2022.06.29-től, a törvény módosítására és kiegészítésére. A Banca Transilvania a költségvetési eljárásról szóló 207/2015. sz. törvénnyel kapcsolatban tájékoztatja Önt arról, hogy a törvényben meghatározott feltételek mellett kiválaszthatja és jelentheti a számláira vonatkozó információkat. Így a Banca Transilvania mint adatszolgáltató pénzügyi intézményként jogi kötelezettsége, hogy adóbevallási és gondossági szabályokat alkalmazzon az olyan államokban illetőséggel rendelkező adózókra, amelyekkel Románia nemzetközi jogi eszköz révén elkötelezte magát, és javítsa a nemzetközi adójogszabályok betartását.

  E kötelezettségek teljesítése során a bank jelentést tesz a Nemzeti Adóigazgatási Hivatalnak (A.N.A.F.), az adóügyi célú információcserével kapcsolatos valamennyi jog gyakorlására és kötelezettség teljesítésére illetékes romániai hatóságnak) az egyes adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlákra vonatkozóan a következő információkról:

  1. Olyan természetes személy esetében, aki bejelentés tárgyát képező személy, és aki a számla tulajdonosa: név, cím, lakóhely szerinti joghatóság(ok), adóazonosító szám(ok), valamint születési idő és hely;
  2. Olyan szervezet esetében, amely számlatulajdonos és adatszolgáltatásra kötelezett személy: név, cím, illetőség szerinti joghatóság(ok) és adóazonosító szám(ok);
  3. Olyan gazdálkodó szervezet esetében, amely számlatulajdonos, és amelyről az adóügyi átvilágítási eljárások alkalmazását követően megállapították, hogy egy vagy több személlyel rendelkezik ellenőrzést gyakorol, és akik adatszolgáltatásra kötelezett személyek: a) a gazdálkodó egység neve, címe, illetősége szerinti joghatóság(ok) és adóazonosító száma(i), valamint b) neve, minden egyes bejelentésre kötelezett személy címe, lakóhelyének helye szerinti joghatóság(ok) és adóazonosító szám(ok), valamint születési idő és hely;
  4. számlaszám vagy számlaszám hiányában annak funkcionális megfelelője;
  5. az adott naptári év végén vagy egy másik megfelelő adatszolgáltatási időszak végén érvényes egyenleg vagy számlaösszeg, vagy annak a számlának a lezárása, ahol a számlát az adott naptári évben lezárták;
  6. bármely betétszámla esetében az adott naptári évben vagy más adatszolgáltatási időszakban a számlára befizetett vagy azon jóváírt kamat teljes bruttó összege;
  7. a 7. pontban nem említett számlák esetében a számlatulajdonosnak az adott számlával kapcsolatban az adott naptári évben vagy más adatszolgáltatási időszakban kifizetett vagy jóváírt teljes bruttó összeg, amelynek megfizetésére az Adatszolgáltatásra kötelezett vagy kötelezett pénzügyi intézmény tartozik, beleértve a számlatulajdonosnak az adott naptári évben vagy más adatszolgáltatási időszakban kifizetett visszatérítések aggregált összegét.

  Ezt az információt az azt az évet követő naptári évben kell jelenteni az A.N.A.F.-nek, abban a pénznemben, amelyben a számlát kifejezték, majd az A.N.A.F. által Románia területén kívülre, az Európai Unió tagállamaiba vagy az automatikus jelentési mechanizmusban részt vevő más államokba történő adattovábbítás tárgyát képezi.

  A személyes adatok kezelését a Banca Transilvania S.A. végzi jogi kötelezettsége alapján, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseivel összhangban. . A személyes adatok Bank általi feldolgozásával kapcsolatos részletek a következőkben találhatók: BT Adatvédelmi szabályzat.

  Figyelembe véve a pénzügyi számlákra vonatkozó információk cseréje érdekében bevezetett jelentéstételi és adó-átvilágítási eljárásokat, amint azokat fentebb említettük, a Banca Transilvania egy sor további információt kínál Önnek, hogy jobban megértse az adott jogszabály által biztosított fogalmakat:

  Pénzügyi számla : a Banca Transilvania által kezelt, az O.U.G. nr. 102 2022.06.29-től.

  A jelentéstétel hatálya alá tartozó számla a Banca Transilvania által kezelt és a jelentéstétel hatálya alá tartozó egy vagy több személy, vagy egy vagy több ellenőrzést gyakorló személy mellett működő passzív ENF birtokában lévő, adatszolgáltatásra kötelezett személy által vezetett pénzügyi számla, feltéve, hogy azt az adóátvilágítási eljárások alapján ilyenként azonosították. Amint egy számla adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlának minősül, ezt a funkciót mindaddig fenn kell tartania, amíg az már nem minősül adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlának, még akkor is, ha a számla egyenlege vagy értéke nulla vagy negatív, vagy nincs az adott számlára vagy azzal kapcsolatban befizetett vagy jóváírt összeg.

  Amennyiben egy számlát az adott naptári év vagy más megfelelő adatszolgáltatási időszak végén fennálló helyzetétől függően adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlaként azonosítanak, az adott számlára vonatkozó információkat úgy kell jelenteni, mintha olyan számla lenne, amelyről a naptári év vagy más olyan adatszolgáltatási időszak során jelentést kell tenni, amelynek során azonosították.

  Az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számla lezárásakor a számláról jelentett információknak ki kell terjedniük arra az időszakra, amely alatt azt megnyitották.

  Az ENF bármely olyan jogalanyt jelent, amely nem pénzügyi intézmény.

  A passzív ENF bármit jelent:

  1. ENF, amely nem aktív ENF; vagy
  2. a 102/2022.06.29. sz. O.U.G. 17. alszakaszának b) pontjában említett befektetési gazdálkodó egység (amelynek bruttó bevétele főként pénzügyi eszközök befektetésének, újrabefektetésének vagy kereskedelmének tevékenységéből származik, ha a gazdálkodó egységet egy másik olyan szervezet kezeli, amely letétkezelő intézmény, letétkezelő intézmény, meghatározott biztosítótársaság vagy befektetési gazdálkodó egység), amely nem minősül részt vevő joghatóság pénzügyi intézményének.

  Aktív ENF: minden olyan ENF, amely megfelel az alábbi kritériumok bármelyikének:

  1. az előző naptári évben az ENF bruttó jövedelmének kevesebb mint 50 %-a passzív jövedelem, és az előző naptári évben az ENF birtokában lévő eszközök kevesebb mint 50 %-a olyan eszköz, amely passzív jövedelmet termel vagy ilyenként tart;
  2. Az ENF részvényeivel rendszeresen kereskednek szabályozott piacon, vagy az ENF egy olyan jogalany kapcsolt vállalkozása, amelynek részvényeivel rendszeresen kereskednek szabályozott piacon;
  3. Az ENF kormányzati szerv, nemzetközi szervezet, központi bank vagy egy vagy több ilyen szervezet teljes tulajdonában lévő szervezet;
  4. az ENF valamennyi tevékenysége lényegében az egy vagy több olyan leányvállalat által kibocsátott jegyzett részvények (részben vagy egészben) birtoklásából áll, amelyek ügyletei vagy tevékenységei eltérnek a pénzügyi intézmények tevékenységeitől, vagy az e leányvállalatok számára nyújtott szolgáltatások finanszírozásából és nyújtásából. A gazdálkodó egység azonban nem rendelkezik aktív gazdálkodó egység státusszal, ha befektetési alapként működik (vagy mutatja be magát), mint például magántőkealap, kockázatitőke-alap, vállalati adósságszerzési alap vagy bármely más olyan befektetési vállalkozás, amelynek célja vállalatok felvásárlása vagy finanszírozása, valamint e társaságok tőkéjének tartása, tőkeeszközök befektetési célú képviselete;
  5. Az ENF még nem végez kereskedelmi tevékenységet, és korábban soha nem is végzett, hanem a pénzügyi intézmény tevékenységétől eltérő kereskedelmi tevékenység végzésének szándékával fektet be tőkét eszközökbe, feltéve, hogy az ENF nem jogosult erre a kivételre azt követően, hogy az ENF létrehozásának kezdeti időpontja óta 24 hónap eltelt;
  6. Az ENF az elmúlt 5 évben nem volt pénzügyi intézmény, és eszközeinek felszámolása vagy szerkezetátalakítása folyamatban van azzal a szándékkal, hogy folytassa vagy folytassa a pénzügyi intézmény tevékenységeitől eltérő tevékenységek műveleteit;
  7. Az ENF tevékenységei főként finanszírozási és fedezeti műveletekből állnak, amelyek nem pénzügyi intézmények, illetve olyan kapcsolt vállalkozások számára, amelyek nem pénzügyi intézmények, és az ENF nem nyújt finanszírozási vagy fedezeti szolgáltatásokat más olyan szervezetnek, amely nem hasonlítható szervezet, feltéve, hogy az a csoport, amelyhez az említett kapcsolt vállalkozások tartoznak, főként a pénzügyi intézmény tevékenységeitől eltérő tevékenységet folytat; vagy
  8. Az ENF megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
  1. Romániában vagy más, lakóhely szerinti joghatóságban telepedett le és tevékenységét kizárólag vallási, karitatív, tudományos, művészeti, kulturális, sport- vagy oktatási célból végzi; vagy Romániában vagy más lakóhely szerinti joghatóságban telepedett le és végzi tevékenységét, és szakmai szervezet, gazdasági társaság, kereskedelmi kamara, munkaügyi szervezet, mezőgazdasági vagy kertészeti szervezet (civil egyesület) vagy kizárólag a társadalmi jólét előmozdítása érdekében működő szervezet;
  2. mentes a jövedelemadó alól Romániában vagy az illetőség szerinti más joghatóságban;
  3. nincsenek olyan részvényesei vagy tagjai, akik vagyonához vagy jövedelméhez kapcsolódóan tulajdonjoggal vagy előnyökkel rendelkeznek;
  4. az ENF-re vagy az ENF székhelye szerinti egyéb joghatóságra alkalmazandó nemzeti jog vagy az ENF-et alkotó dokumentumok nem teszik lehetővé, hogy az ENF bármely jövedelmét vagy vagyonát magánszemély vagy nem jótékonysági szervezet javára osszák fel vagy használják fel az ENF jótékonysági tevékenységeinek végzésétől eltérő céltól, vagy a nyújtott szolgáltatásokért járó ésszerű ellentételezés kifizetéseként vagy az ingatlan valós piaci értékét képviselő kifizetésként amelyet az ENF vásárolt; És
  5. az ENF-re vagy az ENF székhelye szerinti egyéb joghatóságra alkalmazandó nemzeti jogszabályok, illetve az ENF-et létrehozó dokumentumok előírják, hogy az ENF felszámolásakor vagy megszűnésekor az ENF teljes vagyonát fel kell osztani egy kormányzati szerv vagy más nonprofit szervezet között, vagy romániai kormányra vagy az ENF bármely más alegységére kell átruházni.

  A jelentéstevő joghatóság :

  1. az Európai Unió bármely más tagállama;
  2. az illetékes hatóságoknak a pénzügyi számlákra vonatkozó automatikus információcseréről szóló, 2014. október 29-én Berlinben aláírt és a törvény által megerősített többoldalú megállapodása 1. szakasza (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb tagállamoktól eltérő joghatóságok. 70/2016. sz. határozat, amellyel adott esetben Románia vagy az Európai Unió hatályos megállapodást kötött, amelynek értelmében e joghatóság köteles megadni a törvény által megerősített megállapodás 2. szakaszának 2. pontjában előírt információkat. 70/2016.

  Az adóazonosító szám olyan adóazonosító számot vagy annak funkcionális megfelelőjét jelenti, amely(ek) nem (adóazonosító szám(ok) nincs(nek). Az adóazonosító szám betűk vagy számok egyedi kombinációja, amelyet egy joghatóság egy természetes vagy jogi személyhez rendel, és amelyet a természetes vagy jogi személy azonosítására használnak az adott joghatóság adójogszabályainak érvényesítése céljából.

  Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó személy: olyan személy, aki olyan joghatóságban rendelkezik lakóhellyel, amely bejelentés tárgyát képezi, de aki:

  1. olyan társaság, amelynek tőkéjével rendszeresen kereskednek egy vagy több szabályozott piacon;
  2. bármely olyan társaság, amely az a) pontban említett társasághoz kapcsolódó jogalany;
  3. kormányzati szerv;
  4. nemzetközi szervezet;
  5. központi bank; vagy
  6. pénzintézet.

  Számlatulajdonos: a Banca Transilvania által jegyzékbe vett vagy pénzügyi számla tulajdonosaként azonosított személy. Nem tekinthető számlatulajdonosnak az a pénzügyi intézménytől eltérő személy, aki más személy javára vagy nevében pénzügyi számlával rendelkezik, és ügynökként, letétkezelőként, vagyonkezelőként, aláíróként, befektetési tanácsadóként vagy közvetítőként jár el. Ezekben az esetekben a másik személy tekinthető a számla tulajdonosának.

  Az alkalmazandó adóbevallási és átvilágítási követelményekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a törvény vonatkozó rendelkezéseit. 207/2015. sz. költségvetési eljárásról szóló törvény, amelyet a kormány sürgősségi rendelete módosított. 102 2022.06.29-től.

  ¹ Ezen értesítés közzétételének napjáig a fent meghatározott jelentéstételi mechanizmusban részt vevő államok száma 117 lesz. A frissített listát az alábbi hivatkozásra kattintva tekintheti meg: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crs-mcaa-signatories.pdf

  A FATCA követelményeinek való megfelelés érdekében a Banca Transilvania SA részt vevő intézményként regisztrált az Internal Revenue Service-nél, regisztrált vélt FFI - egy kibővített kapcsolt csoport vezetője státusszal.

  Mit jelent a FATCA?

  FATCA = Adójogszabályok külföldi számláról való megfeleléséről szóló törvény / Külföldi számlák betartásáról szóló törvény

  A FATCA egy jogszabályi követelmény – egy adómegfelelőségi dokumentum –, amelynek célja, hogy adatokat gyűjtsön az Egyesült Államok adóhatóságai által az Egyesült Államok lakosainak az Egyesült Államokon kívül vezetett számláiról.

  A Banca Transilvania részt vesz a FATCA-ban?

  A román és az amerikai adóhatóságok között létrejött kormányközi együttműködési megállapodás hatálybalépését követően, a FATCA követelményeinek való megfelelés érdekében a Banca Transilvania SA részt vevő intézményként regisztrálta magát az Internal Revenue Service-nél, regisztrált vélt FFI - egy kibővített kapcsolt csoport vezetője.

  A Transilvania Bank azonosító száma (globális közvetítői azonosító szám - GIIN) 4ID1WZ.00000.LE.642.

  Emellett a BT Pénzügyi Csoporton belüli, a FATCA-követelmények által érintett szervezetek részt vevő szervezetként regisztráltak az Internal Revenue Service webhelyén, a következő azonosító számokkal (GIIN):

  BT értékpapírok: 4ID1WZ.00001.ME.642

  BT Asset Management: 4ID1WZ.00002.ME.642 A BT Olaszország fióktelepe: 4ID1WZ.00000.BR.380

  Megjegyzés: A BT Italia fióktelepére az olasz jogszabályok követelményei vonatkoznak, ezt követően a BT Italia a vonatkozó jelentéseket az olasz adóhatóságnak teszi meg.

  Mi a fatca célja?

  A FATCA célja, hogy:

  • az Egyesült Államok lakosainak határokon átnyúló tevékenységéből eredő adócsalás megelőzése és leküzdése
  • növelje a költségvetési bevételeket azáltal, hogy azonosítja az adófizetők által az Egyesült Államok területén kívül szerzett összes bevételt az Egyesült Államok költségvetésébe

  Kötelezőek-e a fatca-rendelkezések a romániai pénzügyi intézmények számára?

  Románia, mint a legtöbb európai ország, megkötötte a kormányközi megállapodást ("IGA"), hogy a FATCA hazánk jogszabályai szerint alkalmazandó legyen (233/2015.10.08. sz. törvény).

  E tekintetben minden romániai pénzintézet köteles azonosítani az adófizetőket az Egyesült Államok költségvetésében, és jelenteni személyazonosságukat és pénzügyi adataikat a román adóhatóságoknak a román és az amerikai adóhatóságok közötti kölcsönös információcsere érdekében.

  Függetlenül attól, hogy a törvény által előírt űrlapokat az ügyfelek töltik-e ki vagy sem, a jogszabályi rendelkezések kötelezik a pénzügyi intézményeket adataik bejelentésére.

  A Banca Transilvania szigorúbb a többi romániai banknál a FATCA alkalmazásában?

  Nem.

  A román és az amerikai adóhatóságok között létrejött kormányközi együttműködési megállapodás hatálybalépését követően a FATCA követelményeinek való megfelelés érdekében a Banca Transilvania SA részt vevő intézményként regisztrálta magát az Internal Revenue Service-nél.

  Így a Banca Trasilvania megfelel a nr. törvény rendelkezéseinek. 233/2015.10.8., valamennyi romániai pénzügyi intézményre és egyéb pénzügyi közvetítőre alkalmazandó.

  Ha a Banca Transilvania nem felelne meg a FATCA rendelkezéseinek, akkor az USA-ból származó/kezdeményezett tranzakciókkal rendelkező összes bevétele, például az amerikai vállalatok által fizetett osztalékok és kamatok 30%-os forrásadó alá esnének.

  Hogyan osztályozzák a bank ügyfeleit az üzleti kapcsolat megkezdésének időpontja szerint?

  A fatca-rendelkezések alkalmazásának kezdő időpontja 2014.07.01.

  Olyan természetes és jogi személyek, akikkel a bank üzleti kapcsolatot létesített

  • e dátum előtt = már meglévő ügyfelek
  • ezen dátum után = újonnan regisztrált ügyfelek

  Melyek az amerikai szervezet (jogi személyek) indexei?

  Már meglévő (nem kumulatív) ügyfelek esetében:

  • Az Egyesült Államok regisztrációs országa;
  • az Egyesült Államok bejegyzett székhelyének címe (ország);
  • levelezési cím (ország) USA;
  • Amerikai adóügyi illetőség (ország);
  • olyan gazdálkodó egység tényleges tulajdonosainak bármelyike, amely rendelkezik az indexek bármelyikével:
  1. Amerikai állampolgárság;
  2. az USA születési országa;
  3. Amerikai lakcím/lakóhely/levelezés;
  4. az Egyesült Államok hatósága által kiállított személyi igazolvány;
  5. adóügyi illetőség az Egyesült Államokban.

  Újonnan regisztrált (nem kumulatív) ügyfelek esetén:

  • Az Egyesült Államok regisztrációs országa;
  • a létesítő okirat szerinti székhely címe az USA-ban;
  • olyan gazdálkodó egység tényleges tulajdonosainak bármelyike, amely rendelkezik az indexek bármelyikével:
  1. Amerikai állampolgárság;
  2. az USA születési országa;
  3. az Egyesült Államok hatósága által kiállított személyi igazolvány;
  4. adóügyi illetőség az Egyesült Államokban.

  Melyek az amerikai személy (egyének) indexei?

  Már meglévő (nem kumulatív) ügyfelek esetében:

  • az USA születési országa;
  • Amerikai állampolgárság;
  • Amerikai adóügyi illetőség;
  • az Egyesült Államok otthoni/lakóhelyi/levelezési címének országa;
  • az Egyesült Államok személyi igazolványát kiállító ország;
  • vezetékes / mobiltelefon az USA-ban található;
  • állandó utasítások a pénzeszközöknek az USA-ban található számlára történő átutalására;
  • olyan személy jogosultságának biztosítása, akinek a lakcíme (lakóhelye, tartózkodási helye/vagy levelezése) az Egyesült Államokban van.

  Újonnan regisztrált (nem kumulatív) ügyfelek esetén:

  • Amerikai állampolgárság;
  • az USA születési országa;
  • Amerikai adóügyi illetőség;
  • az Ön amerikai személyi igazolványát kiállító ország.

  Ezen nyomok egyike nem jelenti azt, hogy egy magánszemély/jogi személy amerikai személy/szervezet, hanem csak azt, hogy alaposabb elemzésre van szükség.

  Mely országokat foglalja magában az Egyesült Államok a FATCA szempontjából?

  • Egyesült Államok
  • Kisebb távoli amerikai szigetek
  • Guam
  • Északi-Mariana-szigetek
  • Puerto Rico
  • Amerikai Virgin-szigetek
  • Amerikai Szamoa

  Mi az adófizető azonosító száma ("TIN/SSN")?

  Az adófizetői azonosító szám (TIN) az az adóazonosító szám, amelyet egy olyan személyhez rendelnek, akit az IRS (az Egyesült Államok adóhatósága) használ az adótörvények kezelésében. Ezt a Társadalombiztosítási Igazgatóság (társadalombiztosítási szám SSN) vagy az IRS adja ki.

  Mit jelent az EIN munkáltatói azonosító szám?

  A munkáltatói azonosító szám (EIN) a

  természetes személyek vagy más személy (függetlenül attól, hogy munkáltató-e vagy sem). A Munkáltatói azonosító szám és az Azonosító szám kifejezések ugyanarra a számra utalnak.

  Milyen űrlapokat kell kitölteni?

  A Banca Transilvania a területi egységekben, a bank honlapján vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül elérhetővé teszi a fatca rendelkezései szerint kitöltendő formanyomtatványokat (W-9, W-8BEN, W-8BEN-E). Ezek megtalálhatók az IRS honlapján is.

  Mit jelent a W-9 forma?

  A W-9-es űrlap az adóazonosító szám iránti kérelem tárgyát képezi, amelynek célja az adózó adóazonosító számának (TIN) igénylése. Kizárólag amerikai személyek, természetes vagy jogi személyek használják.

  Mit jelent a W-8BEN forma?

  A W-8BEN űrlap célja a számlák és tranzakciók nem egyesült államokbeli tényleges tulajdonosainak azonosítása, és kizárólag magánszemélyek használják. A jogi személyeknek a W-8BEN-E űrlapot kell használniuk.

  Mit jelent a W-8BEN-E forma?

  A W-8BEN-E űrlap olyan nem egyesült államokbeli jogi személyek vagy külföldi pénzügyi intézmények (FFI) azonosítására szolgál, amelyek számlák vagy tranzakciók tényleges tulajdonosai. Kizárólag jogi személyek vagy külföldi pénzügyi intézmények használják, míg a magánszemélyeknek a W-8BEN űrlapot kell használniuk.

  Mi az FDAP jövedelem (fix vagy meghatározható éves vagy időszakos jövedelem)? 

  A FATCA szempontjából az FDAP-jövedelem rögzített vagy meghatározható jövedelem évente vagy időszakosan, kivéve az ingatlanok vagy személyes vagyontárgyak értékesítéséből származó nyereséget (beleértve a piaci árengedményt és az opciós nyereséget, de nem tartalmazza az eredeti kibocsátásra vonatkozó kedvezményt). Ebbe a kategóriába tartoznak például az osztalékok, a kamatok, a nyugdíjak és a járadékok, az alimentumok, a személyes szolgáltatások kompenzációja, a bérleti díjak, az ingatlanértékesítésből származó nyereségen kívüli bevételek, a szerzői jogok stb.

  Az amerikai forrás FDAP minden olyan amerikai forrásból származó jövedelmet jelent, amely az FDAP-jövedelem definíciójába tartozik.

  Mit jelent a nem pénzügyi külföldi szervezet ("NFFE")?

  Az NFFE az Egyesült Államokon kívüli jogi személyt jelent, amely nem pénzügyi intézmény. Az NFFE két kategóriába sorolható:

  • NFFE-eszközök= olyan aktív vagy üzleti tranzakciókban (termelés, ipar, nem pénzügyi szolgáltatás stb.) részt vevő szervezetek, ahol az előző naptári évben a bruttó jövedelem kevesebb mint 50%-a passzív. Ez nem FATCA-állapot.
  • A passzív NFFE azok a szervezetek, amelyek passzív jövedelme meghaladja a bruttó jövedelem 50% -át (például osztalékok, kamatok, bérleti díjak, jogdíjak, járadékok). Ez a FATCA-státuszt jelzi. FATCA-státusszal rendelkező szervezetek azonban csak azok a szervezetek, amelyek tényleges tulajdonosa (ellenőrző személye) az Egyesült Államok állampolgára vagy lakosa.

  Mit jelent a Figyelmen kívül hagyott entitás?

  Egyéni vállalkozások és felhatalmazott személyek esetében a vállalkozást birtokló személyhez rendelt FATCA-besorolást is az ő vállalkozásának tulajdonítják.

  Rezidens jogi személy ügyfél vagyok, és kaptam értesítést arról, hogy ki kell töltenem a FATCA-űrlapokat?

  Ez a helyzet akkor fordulhat elő, ha vállalatának legalább egy tényleges tulajdonosa / jogi képviselője bemutatja a FATCA indexet.

  2014.06.30. előtt egyéni ügyfél vagyok, és értesítést kaptam arról, hogy bemutatom a FATCA indexet. Meghatalmazott útján egy felhatalmazott természetes személy hozzáadását szeretném. Milyen alakiságokat kell teljesítenem?

  Ha a meghatalmazás teljes jogokat biztosít a meghatalmazott személy számára, akkor ki kell töltenie a W9 formanyomtatványt: Melléklet száma. 28 a) kód). Ellenkező esetben ki kell töltenie ezt az űrlapot.

  Rezidens magánszemély vagyok, 2014.06.30. előtt nyitottam számlát a Banca Transilvaniánál. Számlára engedélyezett egy kettős állampolgársággal rendelkező külföldi állampolgárt – román és amerikai. Milyen alakiságokat kell teljesítenem?

  A teljesítendő alakiságok a következők:

  • Az állampolgársági nyilatkozat kitöltése / további adóügyi illetőség (ha kettős állampolgársággal / adóügyi illetőséggel rendelkezik)
  • A W8-BEN nyomtatvány kitöltése: Mellékletszám, 28. kód c)

  Hogyan tudhatok meg további részleteket?

  További részletek a következő webhelyek elérésével érhetők el: 

  http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA 

  http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

  Tájékoztatjuk Továbbá, hogy 2010.06.21-től hatályba lépett a fogyasztóknak szóló hitelmegállapodásokról szóló 50/09.06.2010.09-i kormányrendelet, amely normatív törvény, amely átülteti a román jogszabályokba az európai irányelv rendelkezéseit. 2008/48/EK.

  Kérjük, hogy olvassa el a fent felsorolt dokumentumok frissített űrlapját, valamint a folyószámla (folyószámlahitel) és az egyének hitelkártyáiban nyújtott hitelkeret-hitelkerethez kapcsolódó hitelmegállapodásokat, az alábbi linkekre vagy bármely Banca Transilvania egységben való hozzáféréssel. Megragadjuk az alkalmat, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a fent említett szerződések egy példányát - ingyenesen - a Banca Transilvania bármely helyszínén megkapjuk.

  További információkért a Banca Transilvania bármely egységében várjuk Önt, vagy az E-mail címen állunk rendelkezésére , contact@bancatransilvania.ro.

  2018. január 27-től hatályba lép a 258/2017. sz. törvény , amely három szemponttal foglalkozik: a díjak összehasonlíthatóságával, a számlák mobilitásával és a pénzügyileg kiszolgáltatott személyek banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésével.

  1. A Banca Transilvaniában a következőképpen alkalmazzák: egyéni ügyfelek esetében egyértelmű különbségtétellel a következők között:

  • Pénzügyileg kiszolgáltatott személyek - a meghatározás szerint azok, akiknek havi jövedelme nem haladja meg a gazdaságban a legutóbbi őszi makrogazdasági előrejelzésben szereplő bruttó átlagkereset 60%-át, vagy akiknek jövedelme 6 egymást követő hónapban nem haladja meg ezt a küszöböt. Ez bruttó 693550 lej/hó jövedelmet jelent.
  • A többi egyéni ügyfél .

  2. Új terminológiával egészül ki:

  • A folyószámlát "fizetési számlának" nevezik;
  • A fizetési számlán keresztül elérhető szolgáltatások a következőkre oszlanak:
   • Alapvető szolgáltatások: a) fizetési számla megnyitása, kezelése és lezárása; b) pénzeszközök letétbe helyezése; c) készpénzfelvétel; d) kifizetések.
   • Egyéb szolgáltatások.

  3. A pénzügyileg kiszolgáltatott személyekre alkalmazandó, a fizetési számla alapvető szolgáltatásokkal történő külön üzembe helyezésére vonatkozó szabályok .

  (4 ) A törvény alkalmazásának és betartásának biztosítására jogosult illetékes hatóság: ANPC.

  5. A számlák mobilitására vonatkozó jelenlegi eljárás: a felek között felhasználandó, befejezendő és továbbítandó további műveletek/intézkedések/intézkedések/dokumentumok.

  • A szolgáltatóváltási vagy szolgáltatóváltási szolgáltatás az egyes ügyfelek kérésére az átutalásokra, ismétlődő beszedésekre és a fizetési számlán végrehajtott ismétlődő átutalások útján kapott nyugtákra vonatkozó állandó fizetési megbízások egészére vagy egy részére vonatkozó információknak, vagy a fizetési számla egyik fizetési számláról a másikra történő pozitív egyenlegének, vagy mindkettőnek az egyik fizetési számláról a másikra történő átutalása, a régi fizetési számla lezárásával vagy anélkül. Ha egy ügyfél ilyen szolgáltatást igényel, akkor külön kérelmet kell kitöltenie annak a banknak, amelyhez át kívánja utalni a számláját, és ezt követően a fogadó bank kapcsolatba lép azzal a bankkal, ahol a számlát eredetileg megnyitották, és kéri a konkrét információk közlését a kérelem feldolgozása érdekében.
  A fizetési számla módosításának engedélyezése
  z PDF
  Díjinformációs dokumentum
  z PDF
  A fizetési számla módosítására vonatkozó engedély visszavonása
  z PDF
  Váltási vagy kapcsolási szolgáltatás
  z PDF
  Néhány kérdés és válasz a 258/2017. sz. törvény alkalmazhatóságával kapcsolatban
  z PDF
  A LEI-ben lévő fizetési számla alapvető szolgáltatásokkal történő elérésének és használatának feltételei pénzügyileg kiszolgáltatott személyek számára
  z PDF
  A "pénzügyileg kiszolgáltatott ügyfél" minősítést alátámasztó dokumentumok listája.
  z PDF

  2016. október 31-től kezdődően a Banca Transilvania végrehajtotta a SEPA-rendeleteket a devizafizetések tekintetében.

  SEPA = Egységes eurófizetési térség (Zona Unică de Plăţi în Euro)

  Kontextus:

  • 2016. július 18-tól kezdődően a Banca Transilvania EUR-ban kapja a nyugtákat a SEPA-rendszeren keresztül;
  • 2016. október 31-től kezdődően a Banca Transilvania az EUROSENT-en keresztül továbbítja az összes SEPA-fizetést EUR-ban, a STEP2-n keresztül pedig az összes SEPA-fizetést EUR-ban.

  1. Mi az a SEPA-fizetés?

  A SEPA-kifizetés az a kifizetés, amely:

  • euróban van megadva;
  • "normál" üzemmódban (azaz sürgősség nélkül) van elrendelve;
  • kedvezményezett bankként a SEPA-terület 32 országának egyikéből származó bankkal rendelkezik (az országok listáját a GYIK végén részletezzük).

  Az ezeknek a feltételeknek megfelelő kifizetéseket egy speciális rendszeren keresztül rendezik, anélkül, hogy levelező bankokon mennének keresztül.

  2. Van-e minimális/maximális korlát a SEPA-n keresztül kifizetett összegekre?

  Nem.

  3. Továbbra is lehetséges lesz-e sürgős kifizetéseket teljesíteni euróban a SEPA-országokban, az SHA üzembe helyezési rendszer keretében?

  Igen, azonban nem minősülnek SEPA-kifizetéseknek, és más rendszeren keresztül kerülnek elszámolásra, mint a SEPA-előírások hatálya alá tartozó kifizetések.

  4. Melyek a BT SEPA kifizetés fő mérföldkövei?

  • Pénznem dátuma T+1, azaz a pénz a következő munkanapon kerül a kedvezményezett számlájára. Ha egy ügyfélnek szüksége van a pénzre, hogy ugyanazon a napon elérje őt, akkor sürgősen, mint most, a gyors elszámolási rendszeren keresztül, a levelező bankokkal fog fizetni.
  • Mivel a SEPA-elszámolásban nincs több levelezőbank, a levelezőbanki díjat a továbbiakban nem tartják vissza ezekért a kifizetésekért.
  • SHA-val rendelik meg, mert a jogszabályok nem lehetnek másképp;
  • A Transfond Eur klíringrendszerét használják: EUROSENT;

  5. Vannak-e különbségek a piactól?

  Nem, mert a jogszabály ugyanaz.

  6. Mi történik az ügyfelek által a BT 24-en vagy a BT Ultrán keresztül megrendelt devizafizetésekkel?

  A SEPA-nak minősülő kifizetéseket automatikusan kiegyenlítik az EUROSENT és a STEP2 rendszeren keresztül.

  A fájlokat importáló ügyfelek által használható fájl típusának jogi korlátja van, de ezek különleges esetek, kevés ügyfelünk van, és mindegyikkel külön vesszük fel a kapcsolatot.

  7. Melyek a SEPA-kifizetések szabályozott jellemzői?

  • a fizetés feldolgozása automatikusan, kézi beavatkozás nélkül történik
  • kötelező azonosító elemek: IBAN-kódok az ügyfélszámlákhoz és BIC-kódok a pénzforgalmi szolgáltatók azonosításához
  • A fizetés pénzneme az euró
  • a kedvezményezett a SEPA-térség 32 országának egyikében található
  • A fizető fél számlája euróban vagy más pénznemben nyitható meg, ha a fizető fél bankja automatikus valutaátváltási szolgáltatásokat kínál
  • a kifizetés összegét teljes egészében jóvá kell írni a kedvezményezett számláján
  • A fizetés összege nincs korlátozva
  • a maximális elszámolási határidő egy munkanap
  • a fizetési üzenetek szabványa az UNIFI ISO 20022 (XML) átutalási szabvány

  8. Milyen jogi keret szabályozza ezeket a kifizetéseket?

  • Törvény nr. 2019.11.209/08. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és egyes normatív aktusok módosításáról
  • .../... Az ANRE elnökének 260/2012. sz. rendelete az euróban végzett átutalási és beszedési műveletekre vonatkozó műszaki és kereskedelmi követelmények megállapításáról, valamint egyéb hatályos belső rendeletek

  9. Melyek a SEPA-térség országai:

  Az Európai Unió tagállamai:

  • Euroövezeti országok: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália, Spanyolország és Szlovénia
  • Euroövezeten kívüli országok: Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Svédország
  • Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamai: Izland, Liechtenstein, Norvégia
  • Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok: Svájc, Monaco és az Egyesült Királyság

  Sepa a következő, az Európai Unió részének tekintett területekre terjed ki (a Római Szerződés 299. cikke): Martinique, Guadalupe, Guyana Franceza, Réunion, Gibraltár, Azori-szigetek, Madeira, a Kanári-szigetek, Ceuta és Melilla, valamint az Aland-szigetek.

  Ez a bejelentési csatorna nem kereskedelmi panaszokra szolgál, amelyeket a hatályos rendeleteknek megfelelően külön erre a célra szolgáló csatornákon keresztül kell feldolgozni.

  A GFBT munkatársai számára rendelkezésre állnak a belső jelentési csatornák, amelyekről tájékoztatták őket, és amelyek az intraneten keresztül elérhetők.

  A myalert@btrl.ro e-mail cím lehetővé teszi a GFBT csoporthoz nem tartozó személyek számára, hogy a lehetséges események bekövetkezésének megelőzése érdekében szakmai úton szerzett információkat közöljenek, vagy a már bekövetkezett események részleteit közöljék, amelyek a GFBT üzleti tevékenységének folytatásával és/vagy a GFBT jogalanyainak vagy területi egységeinek irányításával kapcsolatosak, és amelyek a belső szabályzatok és/vagy jogi rendelkezések megsértését jelentik, beleértve a 361/2022. sz. törvény 2. mellékletében meghatározott jogi rendelkezéseket;

  Minden jelentést bizalmasan és a hatályos előírásoknak megfelelően kezelnek.

  A bejelentést tevő személyek a hatályos jogszabályok értelmében védelmet élveznek a megtorlás veszélye ellen.

  A bejelentő rendszerrel való visszaélés fegyelmi szankciókat vagy büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. A rendszer jóhiszemű használata azonban nem vonja maga után a bejelentőt semmilyen szankcióval, még akkor sem, ha a tényekről később kiderül, hogy nem helytállóak, vagy ha a bejelentés nem ad okot büntetőeljárásra. További részletekért kérjük, olvassa el a GFBT bejelentési szabályzatát ( itt érhető el).

  Megerősítem, hogy elolvastam és megértettem a GFBT figyelmeztető csatornára és a személyes adatok védelmére vonatkozó információkat.

  Általános üzleti feltételek

  1. Új módszereket adtunk hozzá a magánszemélyek hozzájárulásának/szerződéses beleegyezésének megadásához;

  2. Az ügyfelek tájékoztatása az adatok frissítéséről a nyilvános adatbázisokban meglévő információk (a Személyi Nyilvántartási Főigazgatóságtól (DGEP) származó adatok) felhasználásával, ha a Bank eltérést tapasztal a meglévő adatok és a DGEP-től kapott adatok között;

  3. Külön említéseket tettünk hozzá, hogy tájékoztassuk az ügyfeleket a csalási kísérletek kockázatáról (pl. felhasználónevek, jelszavak, SMS-ben kapott kódok, beleértve az adathalász üzenetek fogadását is);

  4. Annak szabályozása, hogy a Bank milyen módon értesíti a hitelegyenleggel rendelkező ügyfeleket az üzleti kapcsolatnak a Bank kezdeményezésére történő megszüntetése céljából. Konkrétan a Bank az ügyfelet tértivevényes ajánlott levélben értesíti.