Próbáltad már a NeoBT-t?

Az új online banki Banca Transilvania, amely hamarosan felváltja a jelenlegi platform.

A NeoBT-ből online hozzáféréssel rendelkezik fiókjaihoz, és elvégezheti az összes műveletet, amelyet most végez BT24. Ezenkívül további funkciókat is kap.

Adatvédelem

A Banca Transilvania S.A. A személyes adatok banki tevékenységen belüli feldolgozására és védelmére vonatkozó szabályzat ("Szabályzat" vagy "BT Adatvédelmi szabályzat")

Felülvizsgálva: 2021.06.11.

A Banca Transilvania S.A.-nál (a továbbiakban: "BT", "Bank" vagy "mi") folyamatosan aggódunk amiatt, hogy minden olyan személy személyes adatait, akikkel kapcsolatba lépünk, az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek, valamint a legmagasabb szintű biztonságnak és titoktartásnak megfelelően dolgozzuk fel.

Annak érdekében, hogy irányítsunk és támogassunk bennünket a személyes adatok feldolgozása és védelme terén végzett tevékenységünkben, kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt (adatvédelmi tisztviselőt vagy adatvédelmi tisztviselőt), akivel bárki felveheti a kapcsolatot a BT ezen adatok feldolgozásának módjával kapcsolatos bármely kérdéssel kapcsolatban, panaszt küldve a következő címre:

 • A BT központja munban. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, Jud. Kolozsváron, azzal a megjegyzéssel, hogy "az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe kerül", vagy egy üzenettel a
 • e-mail cím dpo@btrl.ro

Az alábbiakban bemutatjuk politikánkat ezen a nagyon fontos területen, amelyet elkötelezettek vagyunk időről időre felülvizsgálni, a folyamatos fejlesztés érdekében.

A jelen Szabályzat értelmében azon személyek minden kategóriája felé eleget teszünk, akiknek a személyes adatait banki tevékenységünk keretében kezeljük ("érintettek"), hogy az EU rendelet 13-14. cikkének rendelkezéseivel összhangban tájékoztatási kötelezettséget teljesítsünk. 679/2016 vagy az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR).

Amennyiben objektív lehetőségünk van arra, hogy közvetlenül tájékoztassuk az érintettek bizonyos kategóriáit adataik feldolgozásáról, vállaljuk, hogy ezt megtesszük.

Bizonyos esetekben azonban vagy nem rendelkezünk az objektív lehetőséggel, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést jelentene a bank számára, hogy ezt a kötelezettséget közvetlenül teljesítse. Mindezen helyzetekben eleget teszünk azon kötelezettségünknek, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzaton keresztül tájékoztassuk.

Ha Ön a bank - BT Ügyfél - rendszeres ügyfele, és csak az érintettek e kategóriájának adatfeldolgozására vonatkozó részt szeretné megtekinteni, akkor a következőhöz férhet hozzá: Általános információs megjegyzés a BT Ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről, amely a jelen Szabályzat szerves részét képezi.

A jelen Szabályzat nem a Banca Transilvania munkavállalóinak szól, az érintettek ezen kategóriáját külön dokumentumon keresztül tájékoztatják a BT által munkáltatóként kezelt személyes adatokról.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a banki tevékenységünk keretében milyen kategóriájú személyes adatokat dolgozunk fel, kik az adatkezelésben érintett személyek, milyen célokra használjuk fel a személyes adatokat, kinek adjuk ki vagy továbbítjuk azokat, mennyi ideig őrizzük meg őket, milyen módon biztosítjuk biztonságukat, valamint milyen jogokat gyakorolhatnak az érintettek a feldolgozással kapcsolatban.

Ha nem ismeri a GDPR-ban vagy az alkalmazandó banki jogszabályokban használt különböző speciális kifejezések jelentését, javasoljuk, hogy először tanulmányozza a következő szakaszt:

Az ebben a szakaszban meghatározott kifejezések jelentése a jelen Szabályzatban használt következő jelentéssel bír:

a) "Személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosítóra való hivatkozással, mint a név, azonosító szám, helymeghatározó adatok, helymeghatározó adatok, online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására jellemző tényezőre való hivatkozással;

b) "személyes adatok kezelése" vagy "adatfeldolgozás": a személyes adatokon vagy személyes adatokon automatizált eszközök alkalmazásával vagy anélkül végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, mint például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, strukturálása, tárolása, adaptálása vagy megváltoztatása, visszakeresése, konzultációja, felhasználása, továbbítás útján történő nyilvánosságra hozatala, terjesztése vagy más módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

c) "GDPR": a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) "BT Financial Group" - A Bank az általa ellenőrzött szervezetekkel együtt, mint például a BT Microfinance IFN SA ("BT Mic") , a BT Asset Management S.A.I. S.A., ( "BTAM"),, a BT Leasing Transilvania IFN S.A. ("BTL"), a BT Direct IFN S.A. ("BTD"), a BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.("BTCP"), a Román Vállalkozók Klubja Alapítvány, a Kolozsvár Alapítvány a Soul és más olyan szervezetek, amelyek a jövőben csatlakozhatnak ehhez a csoporthoz;

e) "Adatkezelő" : olyan jogi személy, aki egyedül vagy más személyekkel közösen meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit;

f) "Érintett": az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik;

g) "Címzett" : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv, amellyel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó;

h) "Harmadik személy" : az Érintetttől, az Adatkezelőtől, az Adatfeldolgozótól eltérő természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, aki vagy aki az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó közvetlen felügyelete mellett jogosult a Személyes adatok kezelésére;

i) "felügyeleti hatóság" : az általános adatvédelmi rendelet alkalmazásának nyomon követéséért felelős tagállam által létrehozott független hatóság. Romániában a felügyeleti hatóság a személyes adatok feldolgozásának nemzeti felügyeleti hatósága – "ANSPDCP";

j) "biometrikus adatok" : a természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőivel kapcsolatos, az adott személy egyedi azonosítását lehetővé tevő vagy azt megerősítő egyedi azonosítást lehetővé tevő vagy azt megerősítő egyedi feldolgozási technikákból származó személyes adatok, például arcképek vagy ujjlenyomatadatok;

k) "Egészségügyi adatok": természetes személy fizikai vagy mentális egészségére vonatkozó személyes adatok, ideértve az egészségügyi szolgáltatások nyújtását is, amelyek információkat szolgáltatnak egészségi állapotáról;

l) "aláírásminta": az Ügyfélnek a bankkal való kapcsolata során használt dokumentumokra írt kézzel írt aláírása és/vagy az Ügyfél elektronikus eszközzel (SignaturePad) rögzített aláírása, amelyet aláírásmintaként bocsátottak a Bank rendelkezésére;

m) "Tényleges tulajdon", a 4. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban. 1. Törvény no. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és leküzdéséről, valamint egyes normatív aktusok módosításáról és befejezéséről szóló 129/2019. (XII. 20.) sz. rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és leküzdéséről, valamint egyes normatív aktusok módosításáról és befejezéséről szóló 129/2019. (II.27.) sz. rendelet az a természetes személy, aki végső soron birtokolja vagy ellenőrzi az ügyfelet és/vagy azt a természetes személyt, akinek a nevében ügyletet, műveletet vagy tevékenységet végeznek, és legalább a 4. cikk (4) bekezdésében említett személyek kategóriáit magában foglalja. e jogalkotási aktus 2.

n) "Közveszélyeztetett személy" a 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. 1. Törvény no. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és leküzdéséről, valamint egyes normatív aktusok módosításáról és befejezéséről szóló 129/2019. (II.20.) sz. törvény a fontos közfeladatokat ellátó vagy azt gyakorló személyeket látja el, és legalább a 3. cikk (3) bekezdésében említett személyek kategóriáit tartalmazza. 2. E jogalkotási aktus.

BANCA TRANSILVANIA S.A. egy hitelintézet, román jogi személy, amelyet a kolozsvári cégnyilvántartó hivatalnál J12/4155/1993 számon jegyeztek be, és amelynek egyedi nyilvántartási kódja nem ismert. RO5022670 és a következő elérhetőségek: székhely: székhely: Str. Calea Dorobanților Nr. 30-36, irányítószám 400117, Kolozsvár, Kolozsvár, Kolozsvár megye, Románia Tel: 0801 01 0128 (BT) - a Romtelecom hálózatról hívható, 0264 308 028 (BT) - bármilyen hálózatról hívható, beleértve a nemzetközit is, *8028 (BT) - vodafone és Orange hálózatokról hívható, e-mail cím: contact@bancatransilvania.ro, weboldal www.bancatransilvania.ro.

A BT-nek több mint 500 egysége van - fióktelepek, ügynökségek, munkaügyi pontok, amelyek Romániában működnek, valamint olyan egységekkel, amelyeken keresztül Olaszországban banki tevékenységét végzi.

Hivatalos weboldalunk www.bancatransilvania.ro (a továbbiakban: BT weboldal).

A bank más weboldalakat is kezel, amelyek frissített listáját itt találja: https://www.bancatransilvania.ro//site-uri-bt.pdf

A Banca Transilvania S.A. a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport (a továbbiakban: BT Csoport) anyavállalata, amely magában foglalja a Bank következő leányvállalatait is: BT Microfinance IFN SA ("BT Mic"),, BT Asset Management S.A.I. S.A., ("BTAM"), BT Leasing Transilvania IFN S.A. ("BTL"), BT Direct IFN S.A. ("BTD"), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A. ("BTCP")

C. Milyen személyes adatokat kezel a BT, kikhez tartoznak és milyen célokra használjuk fel azokat?

Az általa végzett banki tevékenységen belül a Banca Transilvania a személyes adatok különböző kategóriáit dolgozza fel, attól függően, hogy az érintettek milyen minőségűek a BT-vel kapcsolatban.

A bankkal egy bizonyos kontextusban fennálló kapcsolatával kapcsolatban külön-külön bemutatjuk Önnek az alábbiakban, hogyan kezeljük személyes adatait:

egy. Ki az ügyfél BT?

"BT Ügyfél" vagy "Ügyfél": az a természetes személy, aki az alábbi érintettek bármelyikébe tartozik:

 • rezidensek vagy nem rezidensek, legalább egy, a Banknál nyitott számla birtokosai (más néven "számlát tartó egyéni ügyfél", vagy akik kitöltik a formanyomtatványokat e minőség megszerzése érdekében;
 • egyéni vagy jogi ügyfelek jogi vagy szerződéses képviselői, akik számlatulajdonosok, beleértve a felhatalmazott természetes személyek típusának ügyfeleit is;
 • olyan ügyfelek számláin működési jogokkal rendelkező meghatalmazottak, akik természetes vagy jogi személyek, akik számlával rendelkeznek;
 • olyan egyéni vagy jogi ügyfelek tényleges tulajdonjoga, akik a BT-nél nyitott számlák tulajdonosai;
 • olyan személyek, akik jogosultak banki dokumentumok benyújtására, számlakivonatok gyűjtésére és/vagy készpénzösszegek letétbe helyezésére az Ügyfelek, a számlát vezető természetes vagy jogi személyek (más néven "meghatalmazottak") nevében és nevében történő befizetésére;
 • a bank termékének/szolgáltatásának bármely más egyéni felhasználója, aki nem rendelkezik a Számlatulajdonos Ügyfél minőségével, jogi képviselővel, felhatalmazott, delegált vagy haszonhúzóval, valamint nem kizárólagosan: kiegészítő kártyák felhasználói, internet/ mobil banki szolgáltatások felhasználói, a bank által kínált mobil fizetési alkalmazások felhasználói, a banknál nyitott vezetői garanciaszámlákkal rendelkező vezetők, BT étkezési utalványok felhasználói);
 • a számlatulajdonos egyéni vagy jogi ügyfelek által vállalt bármilyen fizetési kötelezettség garanciái;
 • azok a személyek, akik arra kérik a bankot, hogy nyisson szerződéses kapcsolatot és/vagy kössön szerződést a bank egy bizonyos termékével/szolgáltatásával, még akkor is, ha ezt a kérelmet elutasították;
 • a fent említettek jogutódjai vagy hagyományos jogutódjai.

Felhívjuk figyelmét, hogy a BT ügyfelei – BT Ügyfelek – adatainak BT-ügyfelek – BT-ügyfelek – BT általi feldolgozásáról szóló, nyomtatható formátumban történő teljes körű részletek megtalálhatók a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről szóló általános tájékoztatóban is.

b. Azok a célok, amelyekből a BT ügyféladatokat feldolgozzuk

Adott esetben, ha Ön BT ügyfél, adatait az alábbiak szerint dolgozzuk fel:

 • személyazonosság-ellenőrzés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése, valamint a BT-ügyfél jogállásának megerősítése érdekében;

A személyazonosság-ellenőrzést az üzleti kapcsolat létesítésekor és fejlesztése során, bármely tranzakció megrendelésekor, vagy amikor információszerzésre vagy műveletek végrehajtására kérik, mint például, de nem kizárólagosan: a számlákra vonatkozó információk, a kérelmek / áttételek benyújtása / továbbítása, kártyák, tokenek átadása, opciók kifejezése, a bank termékeinek / szolgáltatásainak szerződéskötése, már szerződött banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés, de az Ügyfelek vagy a bank által kezdeményezett telefonhívások esetén is.

A bank egységeiben a személyazonosságot az érvényességi időn belüli személyazonosító okmányok alapján ellenőrzik, amelyeket eredetileg, online környezetben, valamint az Ügyfél vagy a bank által kezdeményezett telefonhívásokon belül kell bemutatni, kérve a bank nyilvántartásában már szereplő információk megadását és érvényesítését az Ügyféllel kapcsolatban;

 • az ügyfelek ismeretei a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében, ideértve a kockázatalapú ellenőrzést is, olyan ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazásával, amelyek magukban foglalják mind a személyazonosság ellenőrzését, mind a személyes adatok törvény által előírt feldolgozását, mind az ügyfél állapotának egy adott személy általi megszerzésekor (adatgyűjtés), az e minőség teljes időtartama alatt (adatfrissítés), valamint ezt követően, az Ügyfélként való megszűnés pillanatát követő, jogilag megállapított időtartamra (adattárolás és -feldolgozás a törvény által megengedett célokra);
 • a fizetőképesség értékelése, a hitelkockázat csökkentése, a bank hitelezési termékeivel kapcsolatos személyre szabott ajánlatok iránt érdeklődő ügyfelek eladósodottságának mértékének meghatározása vagy az ilyen típusú termékek szerződéskötése (hitelkockázat-elemzés);
 • a bank és az ügyfelek között létrejött, az általa saját nevében kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések megkötése és végrehajtása (például, de nem kizárólagosan: kártyák, betétek, hitelek, internet- és mobilbanki tevékenység, SMS-riasztás);
 • A SZEMÉLYES ADATOK BT Önkiszolgáló Livia szolgáltatásán belüli feldolgozásával kapcsolatos részletekért kérjük, látogasson el az alábbi linkre: https://www.bancatransilvania.ro/files/self-service-livia-de-la-bt/nota_informare_prelucrare_date_caracter_personal_serviciu_livia_de_la_bt.pdf
 • A személyes adatok BT Visual Help szolgáltatáson belüli feldolgozásával kapcsolatos részletekért kérjük, látogasson el a következő linkre: https://www.bancatransilvania.ro/nota-de-informare-prelucrare-date-cu-caracter-personal-bt-visual-help/
 • alkalmi ügyletekhez kapcsolódó szerződések megkötése és végrehajtása, mint például, de nem kizárólagosan: az Ügyfelek által a pultoknál vagy a bank eszközeinek segítségével elhelyezett készpénzösszegek betétei, ha az összegeket olyan bankszámlákon helyezik el, amelyeken az adott Ügyfelek nem rendelkeznek működési jogokkal (nem rendelkeznek számlatulajdonosi kapacitással, felhatalmazott, delegált e számlákon), pénzátutalási szolgáltatások, pénzváltások;
 • banki tranzakciók kiegyenlítése;
 • a zár alá vétel megállapítása, a hitelezők rendelkezésére álló körített összegek nyilvántartása, valamint a végrehajtással kapcsolatos válaszok biztosítása a végrehajtó szerveknek és/vagy az illetékes hatóságoknak, a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően;
 • a bank személyeinek, helyiségeinek és/vagy vagyonának, illetve az egységei látogatóinak biztonságának figyelemmel kísérése;
 • jelentések készítése és továbbítása az átvételre hatáskörrel rendelkező intézményeknek, a bankra vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban (mint például, de nem kizárólagosan: az NBR-n belüli Fizetési Események Központi Vállalatánál történt fizetési incidensekről szóló jelentések, amelyek a törvényben meghatározott összeget meghaladó ügyleteket jelentenek be a Pénzmosás Megelőzésének és Leküzdésének Nemzeti Hivatalának);
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • az Ügyfelek pénzügyi és kereskedelmi magatartásának értékelése és nyomon követése a bankkal fennálló üzleti kapcsolat kialakítása során, a szokatlan ügyletek és gyanús ügyletek felderítése érdekében, a bank pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével kapcsolatos feladatában az Ügyfélkör ismeretére vonatkozó jogi kötelezettségeknek megfelelően; 
 • az Ügyfelek által nyilvántartott követelések behajtása és behajtása;
 • az ügyfél jogállásának a nem megfelelő magatartást tanúsító személyek általi megszerzésének vagy visszanyerésének megakadályozása, ami valószínűleg megakadályozza a körültekintő banki tevékenység végzését, a bank jogi kötelezettségeivel összhangban;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet bármely személy és/vagy hatóságok vagy intézmények intéznek a banknak bármely csatornán, beleértve az elektronikus kommunikációt és az internetes szolgáltatásokat is;
 • az Ügyfelek vagy a bank által kezdeményezett telefonhívások során kért/megvitatott/elfogadott bizonyos szempontokra vonatkozó kérések/megállapodások/lehetőségek hitelesítése a megbeszélt szempontok és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételének, vagy adott esetben a hang-videónak a rögzítésével;
 • az ügyfelek tájékoztatása az általuk a banknál tartott termékekről/szolgáltatásokról a szerződések megfelelő teljesítése érdekében (mint például, de nem kizárólagosan a számla- vagy kártyakimutatások, a banki egységek működési ütemezésére vonatkozó információk, a zárolások számlákra történő beillesztésére vonatkozó információk, az engedély nélküli terhelések meglétéről vagy a részletek kifizetésének hátralékairól szóló értesítések, információ egy adott termék / szolgáltatás felmondási idejének közeledtéről, a tartott termékkel / szolgáltatással kapcsolatban kínált fejlesztésekről vagy új létesítményekről szóló információk);
 • reklámüzenetek küldése az ügyfelek hozzájárulása alapján a bank egységeiben, annak honlapján vagy az online kínált szolgáltatások keretében elérhető űrlapokon;
 • az ügyfelek véleményének összegyűjtése a BT-szolgáltatások/termékek/alkalmazottak minőségéről (a szolgáltatások minőségének értékelése);
 • az ügyfelek pénzügyi oktatása;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket mind a termékekről/szolgáltatásokról, mind az ügyfelek portfóliójáról és profiljáról a termékek/szolgáltatások fejlesztése és fejlesztése érdekében, valamint tanulmányok, piacelemzések, az ügyfelek véleményének elemzése a bank termékeiről/szolgáltatásairól/alkalmazottairól;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés;
 • azon díjak kiszámítása, amelyekre a banki alkalmazottak bizonyos kategóriái jogosultak;

c. A BT ügyfeleinek kezelt személyes adatok kategóriái 

 • azonosító adatok: név, vezetéknév, álnév (adott esetben), születési idő és hely, személyi azonosító szám (CNP) vagy más hasonló egyedi azonosító, például az engedélyezett személyek cui-ja vagy a szabadfoglalkozásúak CIF-je (pl. a bank egy másik egyedi azonosítót oszt ki a "nem rezidensek" kategóriába sorolt ügyfelek számára, és ezt egy olyan kód képviseli, amely az évhez kapcsolódó számjegysorozatokból áll, a személyazonosító okmány teljes vagy csonka hónapja, születési napja és száma), a nemzeti vagy nemzetközi személyazonosító okmány/útlevél sorozata és száma, valamint másolata, lakóhelye és lakcíme;
 • elérhetőségek: levelezési cím (adott esetben), telefonszám, faxszám, e-mail cím;
 • állampolgárság;
 • az üzleti kapcsolat céljára és jellegére vonatkozó információk;
 • pénzügyi adatok (például, de nem kizárólagosan, tranzakciós adatok, beleértve a várható tranzakciók mennyiségét is);
 • adóadatok (az adóügyi illetőség szerinti ország);
 • a szakma, foglalkozás, a munkáltató neve vagy saját tevékenységének jellege (adott esetben),
 • tájékoztatás a betöltött fontos közhivatalról - ha van ilyen - és politikai véleményekről (kizárólag a nyilvánosan kitett személy jogállásával kapcsolatos információk megszerzésével összefüggésben - PEP);
 • a jogi személyeken belüli kapacitás, a gazdaságok és adott esetben a képviseleti hatáskörök;
 • a családi helyzetre vonatkozó információk (beleértve a családi állapotot, a gyermekek számát, az eltartott gyermekek számát stb.);
 • a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó információk (beleértve a jövedelemre vonatkozó adatokat, a banki tranzakciókra és azok előzményeire vonatkozó adatokat, a tulajdonában lévő / tulajdonában lévő eszközökre vonatkozó adatokat, valamint a fizetési magatartásra vonatkozó adatokat);
 • a kép (a személyazonosító okmányokban található, vagy amelyeket a bank egységeiben, a BT-berendezésekben, valamint adott esetben hang- és/vagy videofelvételeken rögzítettek);
 • hang, telefon- vagy hang-/videobeszélgetések (az Ügyfelek vagy a bank által kezdeményezett) beszélgetések és felvételek során;
 • életkor, annak ellenőrzése érdekében, hogy a bank bizonyos termékeire / szolgáltatásaira / ajánlataira (pl. hiteltermékekre, kiskorúaknak szánt termékekre stb.) szerződtethető-e;
 • a bank termékeivel/ szolgáltatásaival / alkalmazottaival kapcsolatos értesítések / panaszok / beszélgetések során kifejezett vélemények, beleértve a telefonokat is;
 • aláírás (beleértve az aláírásmintát is);
 • biometrikus adatok (például, de nem kizárólagosan, a nem írástudó vagy látássérült személyek helyzete, akiknek az ujjlenyomatát feldolgozhatják);
 • azonosítók, beleértve a Banca Transilvania vagy más pénzügyi-banki vagy nem banki intézmények által kiadott azonosítókat, amelyek a szolgáltatások nyújtásához szükségesek, mint például, de nem kizárólagosan: BT ügyfélkód (CIF BT), tranzakcióazonosítók, bankszámlákhoz csatolt IBAN-kódok, betéti/hitelkártyaszámok, kártya lejárati dátuma, szerződésszámok, kódok és a mobiltelefonok vagy más eszközök operációs rendszerének típusa mobil banki szolgáltatások / mobil fizetési alkalmazások elérése, valamint a szolgáltatások eléréséhez használt eszköz IP-címe. A mobiltelefon-kódok, az operációs rendszer típusa és az IP-címek feldolgozása kizárólag az e szolgáltatásokon keresztül végrehajtott tranzakciókra vonatkozó biztonsági intézkedések biztosítása érdekében történik a csalások megelőzése érdekében;
 • egészségügyi adatok, csak akkor, ha az ilyen adatok feldolgozása szükséges ahhoz, hogy az ügyfelek bizonyítsák, milyen nehéz helyzetben vannak ők vagy családtagjaik, különösen a létesítmények biztosítása vagy a bank által közvetített biztosítási termékek / szolgáltatások nyújtása / végrehajtása során;
 • hiteltermékek esetében: a termék típusa, a támogatás nyújtásának időtartama, a támogatás odaítélésének időpontja, az esedékesség napja, a nyújtott összegek és jóváírások, az esedékes összegek, a számla állapota, a számla zárónapja, a hitel pénzneme, a kifizetések gyakorisága, a kifizetett összeg, a havi részletfizetés, a munkáltató neve és címe, az esedékes összegek, a fennmaradó összegek, a fennmaradó törlesztőrészletek száma, a hátralék esedékességének napja, a hitel visszafizetése késedelmes napjainak száma. Ezeket az adatokat mind a bank saját nyilvántartásaiban, mind - az esettől függően - a hiteliroda rendszerben és / vagy más ilyen típusú nyilvántartásokban / rendszerekben dolgozzák fel;
 • a csalárd/potenciálisan csalárd tevékenységekre vonatkozó információk, amelyek az olyan bűncselekményekkel kapcsolatos vádakra és ítéletekre vonatkozó adatokból állnak, mint a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása;
 • a pénzügyi-banki területen, a Banca Transilvania S.A.-val fennálló közvetlen kapcsolatban elkövetett bűncselekmények vagy jogsértések elkövetésével kapcsolatos információk, amelyeket jogerős vagy visszavonhatatlan bírósági határozatok állapítanak meg, adott esetben vagy nem vitatott közigazgatási aktusok révén;
 • bizonyos ügyletek helyére vonatkozó információk (implicit módon a Banca Transilvania tulajdonában lévő BT-berendezéseken végzett műveletek esetén);
 • a bank vagy munkatársai által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok és információk, amelyeket az érintettek használnak (például, de nem kizárólagosan, hitel, betét, biztosítási termékek);
 • az Ügyfelek bármely más személyes adata, amelyre más Ügyfelek vagy más személyek különböző kontextusokban felhívják a figyelmünket.

egy. Kik/milyen helyzetekben dolgozzuk fel az Ön adatait BT Alkalmi Ügyfélként?

"BT alkalmi ügyfél": az a természetes személy, aki a következő típusú tranzakciókat rendeli meg a pultoknál vagy BT berendezéseken keresztül:

 • a készpénzösszegek betétei olyan BT-számlákra, amelyeknek nincs állandóságuk (beleértve a BT-ügyfeleket is, akik olyan bankszámlákra helyezik el az összegeket, amelyeken nem rendelkeznek állandó jelleggel, ebben a minőségben járnak el);
 • valutaváltások;
 • pénzátutalások a Western Unionon (WU) keresztül;
 • közüzemi számlák kifizetése;
 • különböző biztosítási részletek vagy díjak megfizetése;
 • osztalék vagy más típusú összegek visszavonása;
 • Készpénzfelvétel BT berendezésekből más banki vagy pénzforgalmi intézmények által kibocsátott kártyákkal stb.).

A személyes adatok készpénzben történő letétbe helyezése céljából történő feldolgozására vonatkozó tájékoztató itt található https://www.bancatransilvania.ro//Nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-depunere-sume-in-numerar-clienti-ocazionali-BT.pdf

Adatait BT alkalmi ügyfélként dolgozzuk fel, amikor a fent felsorolt típusú tranzakciókat hajtja végre, még akkor is, ha Ön is rendszeres ügyfele a banknak.

b. Azok a célok, amelyekből a BT Casual Ügyfeleinek adatait feldolgozzuk

Ha Ön alkalmi ügyfélként jár el a BT-vel kapcsolatban, adatait adott esetben a következő célokból dolgozzuk fel:

 • személyazonosság-ellenőrzés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében; A bank egységein keresztül végrehajtott alkalmi tranzakciók esetében a személyazonosságot az érvényességi időn belüli személyazonosító okmányok alapján ellenőrzik, amelyeket eredetileg kell bemutatni, és a BT-berendezés használata esetén a bank nyilvántartásában szereplő, a megbízóra vonatkozó egyéb információkon keresztül;
 • az ügyfelek ismerete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében, ideértve a kockázatalapú ellenőrzést is, az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazásával;
 • a pénzügyi-kereskedelmi magatartás értékelése és nyomon követése a szokatlan ügyletek és gyanús ügyletek felderítése érdekében, a bank pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzéséért felelős vádjában megállapított ügyfélkör ismeretére vonatkozó jogi kötelezettségeknek megfelelően;
 • az alkalmi ügyletre vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése;
 • banki tranzakciók kiegyenlítése;
 • a bankra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban jelentéseket készít és továbbít az átvételre illetékes intézményeknek (például, de nem kizárólagosan: az NBR-n belüli Fizetési Események Központi Telephelyén történt fizetési incidensekről szóló jelentések, amelyek a törvényben meghatározott összeget meghaladó ügyleteket jelentenek be a Nemzeti Pénzmosási És Pénzmosás Elleni Hivatalnak);
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • a bank személyeinek, helyiségeinek és/vagy vagyonának, illetve az egységei látogatóinak biztonságának figyelemmel kísérése;
 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet bármely személy és/vagy hatóságok vagy intézmények intéznek a banknak bármely csatornán, beleértve az elektronikus kommunikációt és az internetes szolgáltatásokat is;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. A BT alkalmi ügyfeleinek kezelt személyes adatok kategóriái

A BT alkalmi ügyfelei adott esetben a személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozzák fel:

 • azonosító adatok – a nemzeti vagy nemzetközi személyazonosító okmány/útlevél, a személyazonosító szám (CNP) vagy más hasonló egyedi azonosító elem neve, vezetékneve, sorozata és száma, például az arra jogosult személyekre vonatkozó cuI vagy a szabadfoglalkozású tevékenységet folytató személyek esetében a CIF (pl. a bank egy másik egyedi azonosítót oszt ki a "nem rezidensek" kategóriába sorolt Ügyfeleknek, és ezt egy olyan kód képviseli, amely a következőhöz kapcsolódó számjegysorozatból áll: a születési év, hónap, nap és azonosítószám egész vagy csonkolt), a lakcím és - egyes esetekben a törvény által biztosított esetekben - beleértve a személyazonosító okmány másolatát is (általában készpénzben elhelyezett összegek, pénzváltások, pénzátutalási szolgáltatások egy bizonyos összeg felett, vagy amely gyanúra utaló jeleket mutat);
 • az ügylet által lefedett összeg részletei és a kifizetés jellegének magyarázata (mit jelent a kifizetés);
 • tranzakcióazonosító;
 • aláírás;
 • elérhetőségek – telefonszám és/vagy e-mail cím olyan készpénzösszegek betétesei esetében, amelyek nem BT-ügyfelek, akik meg kívánják adni nekünk annak érdekében, hogy értesítést kapjanak, ha a tranzakciót törlik;
 • a kép (a személyazonosító okmányból, ha meg kell őrizni annak másolatát, vagy adott esetben a térfigyelő kamerák rögzítik);
 • bizonyos ügyletek helyére vonatkozó információk (implicit módon a BT-berendezéseken végzett műveletek esetében);

egy. Ki az a természetes személy, aki kapcsolatban áll a BT-kölcsön kérelmezőjével?

Ők olyan természetes személyek, akik kapcsolatban állnak a hitel kérelmezőjével* (más néven "kérelmező" vagy "adós"), és ugyanazt a csoportot alkotják vele, az alábbi táblázatban feltüntetettek bármelyikével:

*A hitelkérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki hitelkérelmet nyújt be a BT-hez.
Hiteligénylőnek minősül, beleértve a főhitel-kérelmező házastársát/élettársát/adóstársát/kezesét.

 1. A kérelmező házastársa/élettársa azokkal a vállalatokkal együtt, amelyek felett a kérelmező ellenőrzést gyakorol, vagy amelyeket ő irányít
 2. A kérelmező családjának más közeli tagjai azokkal a vállalatokkal együtt, amelyek felett ellenőrzésük van, vagy amelyeket kezelnek, amennyiben kapcsolat áll fenn közöttük és a hiteligénylő között, illetve az általuk ellenőrzött/irányított vállalatok között.
 3. Olyan szervezetek, amelyekben a kérelmező közvetlenül vagy közvetve ellenőrzést gyakorol:
  • a részvények/ részvények legalább 50%-ának birtoklása;
   Illetve
  • Képesség a szavazatok többségének megszerzésére az AGA-ban
   Illetve
  • Képesség az irányító, igazgatási vagy felügyeleti szervek tagjainak többségének kinevezésére/eltávolítására
 4. Olyan szervezetek, amelyekben a kérelmező ügyintéző
 5. Olyan szervezetek, amelyekben a kérelmező a főigazgató és az alapítványok/egyesületek/közintézmények vezetője
 6. a 3. és 4. pontban felsorolt társaságok anyavállalatai/leányvállalatai;
  A 3. és 4. pontban említett társaságok ellenőrzése alatt álló társaságok.
 7. A 3., 4. és 6. pontban említett társaságokban közvetlenül vagy közvetve ellenőrzést gyakorló igazgatók és személyek, kivéve a fent említetteket
 8. Az a természetes és/vagy jogi személy, aki vagyonával (ideértve az adóstárs/kezes esetében a jövedelmet is) garantálja a kérelmező hitelét, ha e garanciák teljesítése oly módon érintené azt, hogy az megnehezítené a

b. Azok a célok, amelyekből a BT adós csoportjába tartozó személyek adatait feldolgozzuk

Ha Ön ilyen személy, adatait az esettől függően a következő fő céllal dolgozzuk fel:

 • a fizetőképesség felmérése, a hitelkockázat csökkentése, a bank hiteltermékeivel kapcsolatos személyre szabott ajánlatok iránt érdeklődő ügyfelek eladósodottságának mértékének meghatározása vagy az ilyen típusú termékek szerződéskötése (hitelkockázat-elemzés);

A kérelmező, természetes vagy jogi személy hitelkérelmének elemzésével összefüggésben a Banca Transilvania S.A. az Ön személyes adatait is feldolgozza, ha Ön a fenti táblázatban feltüntetett személyek kategóriáinak bármelyikébe sorolja magát (amelyek az adós csoportjának részét képezik), mivel a bankra jogi kötelezettségek vonatkoznak a kapcsolódó ügyfelek csoportjaival szembeni kitettségének megállapítására és elemzésére, a hitelkockázati elemzés részeként.
Emellett a bank adatszolgáltatóként be kell jelentenie ezeket a kitettségeket és az NBR-hez, a Hitelkockázati Központhoz kapcsolódó ügyfélcsoportok összetételét (csak adott esetben).
Ezek az Ön adatai szükségesek ahhoz, hogy a bank folytatni tudja a hitelkérelem / kérelem elemzését, és a hitelkérelmező (vagy Ön) elutasítása, hogy megadja vagy feldolgozza őket, meghatározhatja a bank lehetetlen elemzését és / vagy jóváhagyását a hitel elemzésében és / vagy jóváhagyásában.

Az Ön személyes adatait adott esetben továbbítjuk/ közöljük az NBR-n belüli Hitelkockázati Központi Irodával, valamint a szükséges ismeretek elvével összhangban a BT Pénzügyi Csoport szervezeteinek és / vagy a bank által a hitelkérelem elemzése során használt szolgáltatóknak.

Az adatok bank nyilvántartásában való megőrzésének időtartama megegyezik egy olyan csoport /csatlakoztatott ügyfelek csoportjainak létezésével, amelyhez Ön tartozik.

A fent említett fő céllal kapcsolatos egyéb célok, amelyek alapján az Ön adatait feldolgozzuk, adott esetben a következők:

 • személyazonosság-ellenőrzés, beleértve a BT-ügyfél státuszának megerősítését/megcáfolását;
 • jelentéseket készít és továbbít az átvételre illetékes intézményeknek, a bankra vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban (például, de nem kizárólagosan: az NBR-en belüli központi hitelkockázat);
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet bármely személy és/vagy hatóságok vagy intézmények intéznek a banknak bármely csatornán, beleértve az elektronikus kommunikációt és az internetes szolgáltatásokat is;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. A BT adós csoportjába tartozó természetes személyeknek kezelt személyes adatok kategóriái

 • azonosító adatok - név, vezetéknév, CNP;
 • az adóscsoport jogi személyein belül birtokolt pozíció, kapacitás, tulajdonjog és adott esetben képviseleti hatáskörök;
 • adott esetben a bank nyilvántartásaiban szereplő vagy nyilvánosan hozzáférhető egyéb adatok, amelyek a hitelkockázat-elemzés fő céljának eléréséhez szükségesek.

egy. Ki a BT szerződéses partnereinek aláírója/kapcsolattartója?

 • Az aláírók főszabály szerint jogi képviselők vagy a szerződéses partnerek által a bankkal kötött szerződések aláírására kijelölt egyéb személyek (függetlenül attól, hogy a szerződéses partnerek BT-ügyfelek, számlatulajdonosok vagy szolgáltatók, együttműködők, a bank által szerződött áruk szállítói);
 • A kapcsolattartók a szerződéses partner által kijelölt és általa a bankkal közölt személyek, akik a szerződés megfelelő teljesítése érdekében kapcsolatban állnak, függetlenül attól, hogy adataikat a szerződésben említik-e vagy sem.

b. Azok a célok, amelyekből a BT szerződéses partnereinek aláíróinak / kapcsolattartóinak adatait feldolgozzuk

Ha Ön a bank bármely szerződéses partnerének aláírója / kapcsolattartója, akkor az Ön adatait az esettől függően az alábbiakra dolgozzuk fel:

 • a szerződéses partnerrel (általában ez az Ön munkáltatójával) kötött szerződés megkötése és megfelelő teljesítése, valamint egyéb célokra, a szerződés megkötésével és teljesítésével szoros összefüggésben, nevezetesen:
 • jelentéseket készít és továbbít az átvételre illetékes intézményeknek, a bankra vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban;
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet Ön vagy hatóságok vagy intézmények intéznek a banknak bármely csatornán, beleértve az elektronikus kommunikációt és az internetes szolgáltatásokat is;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés;

Az aláíróknak / szerződéses partnerek kapcsolattartóinak kezelt személyes adatok kategóriái

Az Önre vonatkozó személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozzuk fel, az esettől függően:

Az aláírók esetében:

 • azonosító adatok - név és vezetéknév;
 • funkció;
 • aláírás.

Névjegyek esetén:

 • azonosító adatok - név és vezetéknév;
 • elérhetőségek - telefon (szolgáltatás) szám és/vagy e-mail (szolgáltatás) cím;
 • funkció.

A BT szerződéses partnerei nevében eljáró aláíróknak és kapcsolattartóknak szóló tájékoztató itt található: https://www.bancatransilvania.ro//Nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-semnatari-persoane-de-contact-pentru-partener-contractual-BT.pdf

egy. Ki a BT részvényese/kötelezettje vagy az a személy, akinek az adatait részvényeseink/kötelezettségeink adataival kapcsolatban kezeljük?

 • BT részvényes - Ön BT részvényes, ha természetes vagy jogi személyként rendelkezik a Banca Transilvania S.A. által kibocsátott részvényekkel;
 • BT obligatary - Ön BT kötelezett, ha természetes vagy jogi személyként rendelkezik a Banca Transilvania S.A. által kibocsátott kötvényekkel;
 • Azok a személyek, akiknek az adatait általában a BT részvényeseinek / kötelezettségeinek - a BT részvényeseinek / kötelezettségeinek jogi vagy hagyományos képviselőivel kapcsolatban kezeljük - a BT részvényeseinek / kötelezettségeinek jogi vagy hagyományos képviselői, olyan személyek, akik a BT részvényeseivel / részvényeseivel / kötelezettségeivel együtt birtokolják a RÉSZVÉNYEKET / kötvényeket, a BT részvényeseinek / kötvényeinek jogutódjai.

b. Célok, amelyekből a BT részvényeseinek/kötelezettségeinek vagy más személyeknek a BT részvényeseinek/kötelezettségeinek adatait a BT részvényeseinek/kötelezettségeivel kapcsolatban kezeljük

Ha Ön a BT részvényese és/vagy kötelezettje, vagy olyan természetes személy, akinek az adatait a részvényesek/kötelezettségek adataival kapcsolatban kezeljük, az Ön adatait adott esetben a következő célokra használjuk fel:

 • személyazonosság-ellenőrzés, a bank részvényesi/kötelezetti képességének megerősítése/ érvénytelenítése érdekében a BT részvényeseivel / kötelezettségeivel kapcsolatos egyéb minőség;
 • a BT kibocsátói jogállásából eredő konkrét jogi kötelezettségek és tevékenységek teljesítése (pl. AGA szervezet, részesedési szolgáltatások, befektetőknek szóló konkrét kommunikáció);
 • a zár alá vétel megállapítása, a hitelezők rendelkezésére álló körített összegek nyilvántartása, valamint a végrehajtással kapcsolatos válaszok biztosítása a végrehajtó szerveknek és/vagy az illetékes hatóságoknak, a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően;
 • jelentéseket készít és továbbít az átvételre illetékes intézményeknek, a bankra vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban;
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet bármely személy a banknak címzett, valamint a hatóságok vagy intézmények által a BT részvényeseivel/kötelezettségeivel kapcsolatban kezelt kérelmekre/áttételekre/panaszokra bármely csatornán, többek között elektronikus hírközlés és internetes szolgáltatások révén;
 • a kérések/megállapodások/lehetőségek bizonyítása bizonyos kért/megvitatott/elfogadott szempontok tekintetében, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonhívásokat is, a megvitatott kérdések rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangjának rögzítésével, vagy adott esetben hangfelvétellel;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. A BT részvényesei/kötelezettjei/egyéb személyei részére az adataikkal kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriái

Ha Ön a BT részvényese és/vagy kötelezettje, egy másik személy velük kapcsolatban, akkor főszabály szerint a személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel:

 • azonosító adatok - név, vezetéknév, CNP vagy más egyedi azonosító elem, a nemzeti vagy nemzetközi személyazonosító okmány / útlevél sorozata és száma, postai cím és adott esetben a személyazonosító okmány másolata (a részvényesek azonosítása részvényesi igazolás vagy iratgyűjtő kérése esetén, vagy a BT-nél tartott részvények / kötvények története);
 • állampolgárság;
 • adóadatok (az adóügyi illetőség szerinti ország);
 • a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó információk a tartott eszközökre vonatkozóan - BT-részvények és/vagy kötvények száma, beleértve ezen eszközök állományának történetét is;
 • a jogi személyeken belüli kapacitás, a gazdaságok és adott esetben a képviseleti hatáskörök;
 • aláírás (a banknak címzett kérelmekre);
 • telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, a banknak címzett kérésekben kiválasztott kommunikációs csatornától függően.

egy. Ki a BT egység látogatója és/ vagy a BT berendezések felhasználója / látogatója?

 • Minden természetes személy, aki meglátogatja a bank egységeit (beleértve annak adminisztratív épületeit is), a BT egységek látogatója , függetlenül attól, hogy banki műveleteket végez-e vagy sem;
 • A BT-berendezés felhasználója/látogatója minden olyan természetes személy, aki ezt a berendezést használja vagy előtte áll (ATM-ek, BT Expressz, BT Express Plus stb.), függetlenül attól, hogy ezt a berendezést BT egységekben vagy más helyeken helyezik-e el, függetlenül attól, hogy a felhasználó BT-ügyfél, BT alkalmi ügyfél vagy bármely más harmadik fél, függetlenül attól, hogy BT-berendezésen keresztül kezdeményez-e banki műveleteket,  függetlenül attól, hogy befejezi-e a BT-berendezéseken keresztül kezdeményezett banki műveletet.

b. Azok a célok, amelyekből a BT egységek látogatóinak és/vagy a BT-berendezések felhasználóinak/látogatóinak adatait feldolgozzuk

Az Ön adatait az esettől függően a következőkre dolgozzuk fel:

 • a bank személyeinek, helyiségeinek és/vagy vagyonának, illetve az egységei látogatóinak biztonságának figyelemmel kísérése;

valamint a fent említett fő célhoz kapcsolódó egyéb kapcsolódó célokra, nevezetesen:

 • személyazonosság-ellenőrzés, adott esetben, ha az illetékes hatóságok kérésére vagy a bank jogos érdeke fűződik ön azonosításához;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

A videomegfigyelésről, valamint az egyes BT-egységekhez való hozzáférés céljából történő adatfeldolgozásról az érintetteket a bank egységeinek bejáratánál, illetve a BT-berendezéseken megjelenő konkrét ikonok és/vagy információk is tájékoztatják.

c. A létesítmények látogatói és/vagy a BT-berendezések felhasználói/látogatói számára kezelt személyes adatok kategóriái

Ha meglátogatja a bank egységeit (beleértve annak adminisztratív épületeit is) és / vagy használja vagy áll a BT berendezés előtt, akkor szükség szerint feldolgozzuk Önt:

 • a kép, ahogyan azt a telepített videokamerák rögzítették;
 • a BT berendezések által megrendelt tranzakciók végrehajtásához szükséges adatok vagy a fent említett egyéb kapcsolódó célok (pl. BT-egységekben/berendezésekben töltött idő).

Ugyanakkor annak érdekében, hogy hozzáférjen bizonyos egységekhez, ahol a bank tevékenységét végzi, a biztonsági feladatokat ellátó személyzet személyazonosító okmányok alapján azonosítja Önt, és a törvény által megadott speciális nyilvántartásokban a következő adatokat veszi fel Önre vonatkozóan:

 • azonosító adatok – a nemzeti vagy nemzetközi személyazonosító okmány / útlevél neve, vezetékneve, sorozata és száma.

egy. Ki a BT weboldalainak/közösségimédia-oldalainak látogatója?

Ez a minőség minden olyan természetes személy, aki hozzáfér a BT portfóliójában és / vagy közösségi média oldalain található webhelyek bármelyikéhez.

b. Azok a célok, amelyek érdekében feldolgozzuk a BT weboldalainak/ közösségi média oldalainak látogatóinak adatait

Cookie-k vagy más hasonló technológiák révén az Ön adatait a BT weboldalainak látogatójaként dolgozzuk fel az egyes weboldalakra vonatkozó cookie-irányelvekben, valamint röviden a bannerekben és a cookie-beállítások központokban részletesen leírt célokra.

A www.bancatransilvania.ro weboldal esetében a cookie-szabályzat az alábbi linkre kattintva is megtalálható: https://www.bancatransilvania.ro/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor/

Amennyiben a BT weboldalain ön panasz/kérelem/panasz formájában adja meg adatait, a bank termékeire/szolgáltatásaira/kampányaira, különböző területeken történő hírlevélre való feliratkozás formájában, az ezen űrlapokon megadott adatokat az adott esetben az alábbiak szerint az alábbiakra kezeljük:

 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet bármely személy a banknak címzett, valamint a hatóságok vagy intézmények által a BT részvényeseivel/kötelezettségeivel kapcsolatban kezelt kérelmekre/áttételekre/panaszokra bármely csatornán, többek között elektronikus hírközlés és internetes szolgáltatások révén;
 • az egyes kért/megvitatott/egyeztetett kérdésekre vonatkozó kérések/megállapodások/lehetőségek bizonyítása, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonhívásokat is, a megvitatott kérdések rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével, vagy adott esetben audiovideóval;
 • az Ön véleményének összegyűjtése a BT-szolgáltatások/termékek/alkalmazottak minőségéről (szolgáltatásminőség-értékelés);
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön által megadott e-mail címek felírása vagy leiratkozása a BT weboldalain elérhető űrlapokon / mezőkben / a "hírlevél" típusú / típusú mezőkben / a BT weboldalain annak érdekében, hogy információkat kapjon a különböző érdeklődési területekről, a megfelelő online űrlapokon (előfizetés) és a feliratkozás (leiratkozás) után kapott üzenetek leiratkozási linkjeiből történik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által a BT weboldalain választott "hírlevelekre" való feliratkozás/leiratkozás nem befolyásolja az Ön adatainak hirdetési célú feldolgozásának lehetőségeit, amelyeket a bank létesítményeiben vagy a BT honlapján elérhető űrlapokon töltöttek ki (az online űrlap a következő linken található: https://www.bancatransilvania.ro/gdpr/ csak a BT-ügyfelek számára áll rendelkezésre marketinglehetőségek kifejezésére a bankkal fennálló szerződéses kapcsolatuk összefüggésében).

c. A BT weboldalainak/közösségi média oldalainak látogatói számára kezelt személyes adatok kategóriái

Ha meglátogat egy BT weboldalt , a következő személyes adatokat gyűjtjük:

 • cookie-k segítségével feldolgozott adatok;
 • IP-cím;
 • a weboldal eléréséhez használt berendezésekre vonatkozó adatok.

Továbbá, a BT weboldalakon elérhető űrlapokon, amelyeket adott esetben gyűjtünk:

 • date de identificare- nume, prenume, și, în unele cazuri, cu consimțământul persoanelor vizate, codul numeric personal;
 • date de contact- adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

Vă atragem atenția că website-urile BT pot conţine link-uri către website-uri a căror politică de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de cea a BT. Persoanele care trimit date cu caracter personal către oricare dintre aceste website-uri trebuie să fie conștiente că acestea cad sub incidenţa politicii de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal a acelor website-uri, care recomandăm să fie citită. Politica BT privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal nu se aplică informaţiilor furnizate pe respectivele website-uri, BT nu are control asupra prelucrărilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor website-uri le realizează în propriile lor scopuri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste prelucrări.

Dacă utilizați paginile de social media ale BT și inserați comentarii, imagini, opinii și/sau aprecieri la postările noastre, vom prelucra de regulă:

 • numele user-ului dumneavoastră de pe respectiva platformă de social media
 • opiniile exprimate;
 • imaginile inserate.

În unele cazuri este posibil– de regulă urmare a participării dumneavoastră la diverse consursuri/campanii sau inserării de către dumneavoastră a unor comentarii în cadrul cărora ne sesizați nemulțumiri legate de activitatea BT sau interogați în legătură cu orice aspecte legate de activitatea noastră- să vă solicităm și furnizarea altor informații care să ne permită identificarea dumneavoastră și/sau a situației sesizate, precum și furnizarea răspunsului la aceasta. De regulă este vorba despre:

 • detalii despre situația sesizată;
 • date de identificare- de regulă nume, prenume;
 • identificatori: după caz, ID client BT (CIF BT), IBAN;
 • date de contact: de regulă adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

În cazul în care ne furnizați aceste date cu caracter personal în cadrul platformei de social media, le vom prelucra în scopurile menționate anterior în cadrul prezentei secțiuni. Pentru protecția datelor dumneavoastră, vă rugăm să nu ne transmiteți date cu caracter personal în cadrul unor postări care sunt publice pe platformele noastre de social media.

Vă rugăm să aveți în vedere că, în situațiile în care inserați imagini care sunt date cu caracter personal ale dumneavoastră sau ale altor persoane sau când etichetați diverse alte persoane în cadrul paginilor de social media ale băncii, vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea acestor date de către bancă, respectiv ne garantați că ați obținut consimțământul persoanelor cărora aceste date le aparțin.

Nu în ultimul rând, vă aducem la cunoștință că orice date cu caracter personal pe care le inserați în paginile de social media ale BT sunt prelucrate și de furnizorii respectivelor platforme de social media și ele se supun prevederilor politicilor de confidențilitate ale respectivelor platforme. BT nu are control asupra prelucrărilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor platforme le realizează în propriile lor scopuri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste prelucrări.

a. Cine este un prospect BT?

Puteți avea calitatea de prospect BT dacă ați solicitat în unitățile băncii, prin intermediul website-urilor din portofoliul acesteia sau prin intermediul unor parteneri contractuali ai BT informații despre produse/servicii BT, ați inițiat contractarea acestora fără a finaliza această acțiune sau v-ați înscris în diferite campanii organizate de bancă.

b. Scopurile în care prelucrăm datele prospecților BT

Dacă sunteți prospect BT, vă prelucrăm datele, după caz, în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, în vederea confirmării/infirmării calității de client BT;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de bancă, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audiovideo;
 • az Ön véleményének összegyűjtése a BT-szolgáltatások/termékek/alkalmazottak minőségéről (szolgáltatásminőség-értékelés);
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
 • csalásmegelőzés;
 • calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățite anumite categorii de angajați.

c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate prospecților BT

Dacă sunteți prospect BT, după caz, vă prelucrăm de regulă:

 • date de identificare- nume, prenume, și, în unele cazuri, numai cu consimțământul dumneavoastră sau dacă justificăm un interes legitim, codul numeric personal (CNP);
 • date de contact- adresa de e-mail și/sau număr de telefon.

a. Cine este un candidat BT ?

Sunteți un candidat pentru posturi disponibile la BT sau pentru stagii de practică organizate de BT dacă ne-ați transmis sau dacă am primit CV-ul dumneavoastră pentru a-l utiliza în scop de recrutare, direct de la dumneavoastră sau de la/prin intermediul altor persoane, sau dacă ne-ați adus la cunoștință în orice alt mod că sunteți interesat de ocuparea unor posturi BT/participarea la stagii de practică BT.

b. Scopurile în care prelucrăm datele candidaților BT

Az Ön adatait az esettől függően a következőkre dolgozzuk fel:

 • recrutare pentru postul/posturile sau, după caz, pentru stagiul de practică pe care doriți să îl ocupați/urmați în cadrul băncii, precum și în scopuri strâns legate de această activitate, precum:
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • az egyes kért/megvitatott/egyeztetett kérdésekre vonatkozó kérések/megállapodások/lehetőségek bizonyítása, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonhívásokat is, a megvitatott kérdések rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével, vagy adott esetben audiovideóval;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
 • csalásmegelőzés.

În cazul în care veți aplica doar pentru un anume post/stagiu de practică, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de bancă doar în cadrul procesului de recrutare pentru respectivul post/stagiu de practică, urmând ca acestea să fie șterse la finalizarea respectivului proces de recrutare.

Dacă, în schimb, veți opta sa fiți contactat în general pentru poziții vacante/stagii de practică desfășurate în BT, vom păstra datele dumneavoastră și le vom utilizata în scop de recrutare pentru o perioadă de 1 an, termen care poate fi prelungit cu acordul dumneavoastră.

În cadrul procesului de recrutare pot deveni relevante referințe de la angajatorii anteriori sau de la cadre didactice. Dacă banca va avea nevoie de acestea, vă va contacta pentru a vă solicita acordul de a obține aceste referințe în numele dumneavoastră. În cazul în care nu vă veți exprima consimțământul în acest sens, va fi necesar să obțineti chiar dumneavoastră aceste referințe, dacă veți dori să continuați procesul de recrutare.

c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate candidaților BT

Candidaților BT le prelucrăm, de regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal, așa cum sunt ele indicate în CV-ul depus la/transmis băncii:

 • date de identificare - nume, prenume;
 • vârsta, pentru verificarea eligibilității dumneavoastră de a deveni angajat sau, după caz, de a participa la anumite stagii de practică BT;
 • date de contact - adresa de e-mail și/sau număr de telefon;
 • date privind studiile și experiența profesională;
 • orice alte date relevante din CV.

a. Cine este/când vă prelucrăm date în calitate de petiționar BT ?

Sunteți o astfel de persoană dacă adresați BT orice solicitare, pe orice canal, indiferent dacă aveți calitatea de client BT, client ocazional BT sau dacă faceți parte din orice altă categorie de persoane fizice.

b. Scopurile în care prelucrăm datele petiționarilor BT

În funcție de situația și calitatea concretă pe care o aveți în relație cu banca, când ne transmiteți o solicitare vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, inclusiv în vederea confirmării/infirmării calității de client BT;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de bancă, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
 • az Ön véleményének összegyűjtése a BT-szolgáltatások/termékek/alkalmazottak minőségéről (szolgáltatásminőség-értékelés);
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
 • csalásmegelőzés;
 • calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățite anumite categorii de angajați.

c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate petiționarilor BT

Pentru a înregistra, confirma primirea, analiza, formula și transmite răspuns la orice cereri/sesizări/reclamații pe care ni le adresați, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare: nume, prenume și alte date din această categorie pe care ni le puneți la dispoziție sau date personale pe care BT este necesar să le prelucreze pentru identificarea petiționarului BT pentru a preveni dezvăluirea de informații confidențiale (inclusiv date cu caracter personal) către destinatari care nu sunt în drept să le recepționeze;
 • date de contact: adresă de corespondență, adresă de e-mail, număr de telefon;
 • vocea, în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice (inițiate de petiționari sau de bancă);
 • după caz, orice alte informații despre care banca are cunoștință și care sunt necesare pentru analizarea solicitărilor.

a. Cine este/când vă prelucrăm datele în calitate de terț BT ?

Sunteți inclus(ă) în această categorie de persoane vizate dacă orice dată cu caracter personal ce vă privește ne este dezvăluită/transferată de către clienți BT, de către clienți ocazionali BT în contextul relației acestora cu noi sau de către orice altă persoană. Datele dumneavoastră le prelucrăm în acest context în calitate de terț BT, chiar dacă aveți și alte relații directe cu noi (ex. un solicitant de credit BT ne pune la dispoziție contractul de vânzare-cumpărare al imobilului în care dumneavoastră figurați ca vânzător. În acest caz, datele din acest contract vi le vom prelucra în calitatea dumneavoastră de terț, chiar dacă sunteți de fapt și client BT și vă prelucrăm datele și în alte scopuri, proprii relației contractuale pe care o aveți stabilită cu banca).

Astfel, cu titlu exemplificativ, vă prelucrăm datele în calitatea dumneavoastră de terți BT, dacă aparțineți oricăreia dintre următoarelor categorii de persoane fizice:

 • membri ai familiei unui client BT sau ai unui angajat BT- este posibil ca, în anumite situații, Clienții să ne aducă la cunoștință date în legătură cu membri ai familiei lor, mai ales în contextul formulării și analizării unei cereri de creditare sau a derulării unui contract de credit.
  Totodată, angajații BT este posibil să pună la dispoziție date apaținând unor membri de familie, în diverse contexte legate de relația lor de muncă cu noi (ex. copii minori ai angajaților, alți membri ai familiei angajaților BT);
 • plătitori non-clienți: persoane fizice care sunt clienți ai altor instituții care oferă servicii de plată și care ordonă transferuri de sume către conturile Clienților deschise la BT (transferuri interbancare ordonate de clienții altor instituții de plată către Clienti BT titulari de cont) - este necesar să prelucrăm datele acestor persoane pentru prestarea serviciilor de plată și conform obligațiilor noastre legale;
 • beneficiari ai plăților non-clienți: persoane fizice care sunt clienți ai altor instituții care oferă servicii de plată, către conturile cărora Clienții BT ordonă transferuri de sume (transferuri interbancare ordonate către clienții altor instituții de plată de către Clienți BT)– este necesar să prelucrăm datele acestei categorii de persoane pentru a presta serviciile de plată și conform obligațiilor legale;
 • persoane fizice menționate la detaliile/explicațiile plății într-un ordin de plată depus/transmis/recepționat la BT– completarea câmpurilor aferente explicațiilor/detaliilor unei plăți este obligatorie conform prevederilor legale în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului. Conform principiului reducerii la minimum a datelor, ar trebui inserate în aceste câmpuri date cu caracter personal numai atunci când este absolut necesar și respectiv numai datele care sunt strict necesare;
 • persoane autorizate (altele decât împuterniciți sau delegați pe conturi) persoane fizice nominalizate să ordone/inițieze în numele unui Client BT operațiuni – bancare sau non-bancare- prin intermediul canalelor oferite de BT (ex. instrucțiuni de plată telefonice);
 • persoane fizice ale căror date sunt menționate pe diverse înscrisuri puse la dispoziția băncii– în cazul în care un client BT, client ocazional BT sau orice persoană cu care banca interacționează depune la/transmite către bancă diferite înscrisuri, în diferite situații (ex. adeverințe sau înscrisuri de orice tip care conțin date cu caracter personal ale semnatarilor sau, după caz, ale altor persoane menționate în cuprinsul înscrisurilor) banca va prelucra aceste date având în vedere necesitatea de a păstra aceste înscrisuri, chiar dacă este posibil să nu aibă nevoie să  prelucreze datele în altă formă decât stocarea lor;
 • persoane în legătură cu care banca primește solicitări/cereri de informații de la diverse instituții și/sau autorități publice, de la notari, avocați, executori judecătorești etc; 
 • participanți la diverse evenimente sau acțiuni de responsabilitate socială organizate de bancă, ale căror date este necesar să le prelucrăm în vederea asigurării logisticii evenimentelor; 
 • orice alte categorii de persoane fizice ale căror date cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție de către orice persoană cu care interacționăm sau care ajung în posesia noastră în orice alt mod.

b. Scopurile în care prelucrăm datele terților BT

Prelucrăm datele dumneavoastră ca terț BT în funcție de scopul în care este necesar în relația noastră cu persoana care ni le-a furnizat, precum și în următoarele scopuri conexe:

 • gestionarea relațiilor de muncă cu angajații BT, după caz;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
 • csalásmegelőzés.

c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate terților BT

Cele mai des întâlnite date pe care le prelucrăm terților BT sunt, cu titlu exemplificativ:

 • date de identificare- nume, prenume, cod numeric personal (CNP);
 • relația dintre dumneavoastră și un client sau angajat BT, după caz;
 • funcție deținută în cadrul unei persoane juridice;
 • semnătură;
 • orice alte date care ne sunt puse la dispoziție de orice persoană cu care interacționăm în cadrul activității noastre.

a. Cine pot fi persoanele care și-au exprimat la BT opțiuni privind prelucrarea datelor lor în scop publicitar (după caz, acord sau refuz)

În prezent sunt considerate a fi persoane care și-au exprimat la BT acordul pentru a le fi prelucrate datele cu caracter personal în scop publicitar oricare dintre următoarele categorii de persoane vizate:

 • clienți BT, clienți ocazionali BT sau orice terți BT care și-au exprimat acest consimțământ pe formularul dedicat al BT utilizat în unitățile BT începând cu data de 12.03.2018 și pe website-ul BT www.bancatransilvania.ro (online formularul din cadrul acestui link: https://www.bancatransilvania.ro/gdpr/ este disponibil doar pentru clienții BT) începând cu luna mai 2018;
 • clienți BT, clienți ocazionali BT sau orice terți care și-au exprimat acest consimțământ pe formulare utilizate în activitatea băncii anterior datei de 12.03.2018 și nu și-au modificat/retras acest consimțământ între timp, nici în urma informării pe care banca le-a transmis-o în luna mai 2018 cu privire la această posibilitate, nici din proprie inițiativă.

Sunt în prezent persoane care și-au exprimat refuzul de a le fi prelucrate datele cu caracter personal în scop publicitar clienți BT, clienți ocazionali BT sau orice terți BT care și-au exprimat de la început refuzul de a le fi prelucrate datele în acest scop, precum și persoane care, deși și-au exprimat inițial un acord de a le fi prelucrate datele în scop publicitar, și-au retras ulterior acest consimțământ.

b. Scopurile în care prelucrăm datele persoanelor care și-au exprimat la BT opțiuni privind prelucrarea datelor lor în scop publicitar (după caz, acord sau refuz)

Dacă v-ați exprimat acordul pentru a vă fi prelucrate datele în scop publicitar, le vom prelucra după cum urmează:

 • transmiterea de mesaje publicitare*, conform consimțământului exprimat (scop publicitar);
 • verificarea identității persoanelor, în vederea confirmării/infirmării calității lor de Client BT;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la aspecte în legătură cu opțiunile publicitare, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice (inițiate de bancă sau de dumneavoastră);
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT;
 • csalásmegelőzés.

Dacă v-ați exprimat refuzul în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scop publicitar vom prelucra datele dumneavoastră în toate scopurile de mai sus, cu excepția celui referitor la transmiterea mesajelor publicitare.
*BT dorește să informeze persoanele interesate despre produsele/serviciile/evenimentele oferite/organizate de bancă, de entitățile din Grupul Financiar BT sau de partenerii acestora, sens în care prelucrează datele cu caracter personal ale acestor persoane, dacă și-au exprimat consimțămantul de a primi mesaje publicitare.
Formularul dedicat exprimării/colectării opțiunilor de marketing utilizat în prezent de BT, este accesibil în orice unitate a băncii și pe website-ul www.bancatransilvania.ro, sau direct la următorul link: https://www.bancatransilvania.ro/gdpr/
Formularul online este disponibil doar pentru Clienții BT și poate fi utilizat de aceștia nu doar pentru exprimarea inițială a opțiunilor de marketing, ci inclusiv pentru modificarea unor opțiuni anterior exprimate, precum și, după caz, pentru retragerea consimțământului pentru recepționarea de mesaje publicitare.

c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate persoanelor care și-au exprimat la BT acordul privind prelucrarea datelor lor în scop publicitar, destinatarii acestora și perioada prelucrării lor

Datele prelucrate de BT în scopul transmiterii de mesaje publicitare sunt de regulă:

 • date de identificare: nume, prenume;
 • date de contact: numărul de telefon și/sau adresa de poștă electronică sau de corespondență furnizate de persoanele interesate să recepționeze mesaje publicitare sau, după caz, cele declarate în evidențele băncii pentru scopul cunoașterii clientelei (derulării relației contractuale) în cazul Clienților BT;
 • în cazul Clienților BT: alte informații pe care le aflăm despre clienți, în contextul în care aceștia utilizează serviciile/produsele BT (ex. date despre tranzacții, vârstă, locaƫie, plajă de venituri etc.), pe care le vom studia automat (profilare) pentru a ne crea o parere legată de produsele/serviciile/evenimentele care li s-ar potrivi (publicitate personalizată).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de bancă pentru transmiterea de mesaje publicitare până la încetarea relației contractuale cu Clienții BT sau, după caz, până la momentul retragerii acordului lor de a recepționa astfel de mesaje (ultima variantă inclusiv în cazul oricăror alte categorii de persoane care nu sunt Clienți BT).

În unele cazuri, pentru transmiterea mesajelor publicitare, BT va contracta furnizori de servicii, care vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în numele și pentru BT, numai pentru transmiterea mesajelor publicitare stabilite respectând întocmai instrucțiunile BT și fiind sub atenta supraveghere a Băncii.

Persoanele doritoare pot opta să recepționeze mesaje publicitare din mai multe categorii, printre care enumerăm: produse și servicii ale BT și ale subsidiarelor BT, evenimente organizate de BT, produse/servicii ale partenerilor, care au legătură cu produse/servicii ale BT sau ale subsidiarelor BT și evenimente organizate de partenerii BT.

Subsidiarele BT ale căror produse/servicii și evenimente se doresc a fi promovate în cadrul mesajelor publicitare transmise persoanelor care au optat în acest sens sunt următoarele entități din cadrul  Grupului Financiar BT: BT Microfinanțare IFN SA ( „BT Mic”), BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”), BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”), BT Direct IFN S.A. („BTD”), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”), alte entități care se pot alătura  Grupului BT în viitor.

Lista partenerilor actuali ai BT și/sau ai subsidiarelor BT ale căror produse/servicii și evenimente se doresc a fi promovate în cadrul mesajelor publicitare transmise persoanelor care au optat în acest sens este accesibilă la link-ul: https://www.bancatransilvania.ro/parteneri.

În cazul în care ați optat pentru recepționarea de mesaje publicitare despre produse/servicii evenimente oferite/organizate de subsidiare BT sau de către parteneri, aceste entități vor prelucra datele cu caracter personal în scopul transmiterii acestor mesaje, sub atenta supraveghere și coordonare a Băncii și, după caz, împreună cu aceasta. Pentru orice eventuale prelucrări de date cu caracter personal realizate de partenerii BT/subsidiarele BT  în afara sau adiacent transmiterii de mesaje publicitare, cum ar fi, spre exemplu, în scopul încheierii unor contracte aferente produselor/serviciilor acestora care au fost promovate, acești parteneri urmează să acționeze în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal prelucrate.

Acordul de a fi contactat în scop publicitar poate fi retras sau modificat oricând prin mai multe modalități, indicate distinct pe formularul dedicat exprimării acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop publicitar.
Retragerea consimțământului operează numai pentru viitor și nu afectează legalitatea prelucrării datelor realizată înainte de momentul acestei retrageri.

Vă rugăm să aveți în vedere că abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de dumneavoastră în formulare/câmpuri de tipul/cu denumirea „newsletter”, disponibile pe website-uri BT pentru a primi informații din diverse domenii de interes, se gestionează prin intermediul respectivelor formulare online (abonarea) și respectiv din link-uri de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite în urma abonării (dezabonarea).
De asemenea, vă informăm că abonarea/dezabonarea la/de la „newslettere” pentru care optați pe website-urile BT, nu influențează opțiunile privind prelucrarea datelor dumneavoastră în scop publicitar completate pe formularele băncii disponibile în unitățile sau de pe website-ul BT.

De regulă, datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate ale căror date le prelucrăm sunt colectate de noi direct de la acestea, în diverse ocazii și modalități, precum:

 • la momentul stabilirii și pe parcursul derulării relației de afaceri cu BT;
 • cu ocazia încheierii și derulării unor contracte pentru produse/servicii oferite de bancă, în nume propriu sau pentru terți;
 • prin completarea unor formulare disponibile pe website-ul BT, pe alte website-uri deținute de bancă sau de alte entități din Grup;
 • prin înscrierea/participarea la diverse concursuri/campanii organizate de BT în unitățile sale, pe website-ul BT sau pe paginile băncii din platformele de social media;
 • când ni se solicită informații/recepționăm sesizări/reclamații la numerele de telefon ale băncii, pe adresele de poștă electronică, prin mesaje transmise pe paginile băncii din rețele de socializare sau recepționate letric în unitățile BT;
 • când se aplică pentru posturi disponibile în bancă (online, trimițând/depunând CV- uri în unitățile BT sau pe diverse adrese de poștă electronică, la târguri de carieră sau alte evenimente);
 • când vizitează website-urile/platformele de social media ale BT.

Cu toate acestea, există situații când datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

 • de la alți Clienți persoane fizice sau juridice titulari de cont, în situații precum, dar fără a se limita la: împuternicirea altor Clienți pe conturile acestora deschise la bancă, contractarea unor produse/servicii ale băncii de către un Client în numele altui Client care l-a împuternicit în acest sens, contractarea de către angajatori care sunt Clienți persoane juridice ai BT a unor produse/servicii ale băncii pentru/pe numele angajaților lor (ex. tichete de masă, beneficii la încasarea veniturilor salariale în conturile deschise la BT, conturi de garanții gestionare etc);
 • de la plătitori- persoane fizice sau juridice, indiferent dacă au sau nu calitatea de Clienți BT- în contextul în care aceștia transferă/depun sume în conturile Clienților persoane fizice/juridice titulari de cont;
 • de la autorități sau instituții publice (ex. instanțe de judecată, parchete, executori judecătorești, BNR, ANPC, ANSPDCP etc.), notari, avocați în contextul în care aceștia ne transmit sesizări sau solicitări;
 • de la/prin intermediul Transfond, SWIFT, organizații internaționale de plată etc;
 • de la instituții de credit cu care Banca Transilvania S.A. a fuzionat (Volksbank România S.A. și Bancpost S.A.);
 • de la bănci partenere și bănci de corespondent, de la băncile sau instituțiile financiare participante în creditele sindicalizate;
 • de la organizații internaționale de plată;
 • de la alte entități ale Grupului Financiar Banca Transilvania etc;
 • din surse publice, precum dar fără a se limita la: Registrul Oficiului Comerțului, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, portalul instanțelor de judecată,  Monitorul Oficial, social media, internet etc.;
 • din evidențe de tipul Biroului de Credit, Centrala Riscului de Credit, în cazul în care există un temei juridic și un scop determinat și legitim pentru consultarea acestora;
 • de la furnizori privați de baze de date – ex. entități abilitate să administreze baze de date cu persoanele acuzate de finanțarea actelor de terorism și cele expuse politic;
 • de la entități din Grupul Financiar BT, în vederea utilizării lor în scopuri determinate și legitime, în general pentru buna desfășurare a activității economice comune pe care o derulează împreună cu celelalte entități din Grupul BT și pentru îndeplinirea cerințelor legale aferente supravegherii pe baza consolidată a Grupului Financiar BT;
 • de la parteneri contractuali ai băncii din diverse domenii
 • de la societăți de colectare a debitelor/recupere a creanțelor (ex. putem afla noile date de contact ale Clienților de la societăți care ne sprijină în activitatea de recuperare creanțe, date pe care acestea din urmă le obțin în baza interacțiunilor proprii cu aceștia sau cu persoane apropiate acestora);
 • de la societăți de evaluare;
 • de la societăți de asigurare;
 • de la societăți de administrare ale fondurilor de pensii și de investiții;
 • de la Depozitarul Central S.A., în cazul datelor acționarilor băncii;
 • de la orice alte persoane fizice sau juridice care ne transmit sesizări/cereri care conțin date cu caracter personal (ex. persoane care ne sesizează că unii Clienți BT nu mai au același date de contact pe care le-au declarat în evidențele băncii).

Temeiurile în baza cărora BT prelucrează date cu caracter personal sunt, după caz:

 • necesitatea de a prelucra datele pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
 • obligația legală a băncii;
 • încheierea/executarea contractelor încheiate cu persoana vizată;
 • interesul legitim al băncii și/sau al unor terți;
 • consimțământul persoanelor vizate.

Cu excepția cazurilor în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate, și în unele cazuri în care temeiul prelucrării îl constituie interesul legitim, refuzul persoanelor de a le fi prelucrate datele de către BT vor face imposibilă prestarea serviciilor solicitate sau a soluționării cererilor acestora.

Datele cu caracter personal ale Clienților Băncii și, după caz, ale altor categorii de persoane vizate menționate în prezenta Politică, sunt dezvăluite de BT sau, după caz, transferate, în conformitate cu principiile GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură deplină confidențialitate și siguranţă a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la:

 • alți Clienți care au dreptul și nevoia de a le cunoaște;
 • entități din cadrul Grupului Financiar BT;
 • cesionari;
 • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați de bancă în cadrul desfașurării activității sale bancare, precum dar fără a se limita la: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic, curierat, audit, servicii conexe emiterii cardurilor și de înrolare a acestora în platforme, de studii/cercetare de piață, de transmitere a mesajelor publicitare, de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, etc);
 • societăți de procesare plăți inter-bancare și transmitere a informațiilor privind operațiuniile inter-bancare (ex: Transfond SA, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication- SWIFT);
 • parteneri ai băncii din diverse domenii, ale căror produse/servicii/evenimente le putem promova Clienților BT în baza consimțământului acestora. Lista actualizată cu partenerii băncii se regăsește aici: https://www.bancatransilvania.ro/parteneri;
 • organizaţii internaționale de plată (ex. Visa, Mastercard);
 • procesatori de plăți;
 • entități financiar-bancare participante la schemele/sistemele de plată și comunicații inter-bancare cum ar fi SWIFT, SEPA, ReGIS, instituții financiar-bancare cărora le confirmăm sau le solicităm confirmarea semnăturilor și/sau a anumitor informații ce se pot regăsi în cadrul scrisorilor de bonitate, scrisorilor de garanție bancară, altor adrese emise de Clienții Băncii în favoarea partenerilor acestora de afaceri, alte entități (cum ar fi bănci sau instituții financiar-bancare) în contextul operațiunilor de cesiune sau de restructurare a portofoliilor de creanțe și/sau alte drepturi ale Băncii născute în baza raporturilor juridice cu Clienții;
 • bănci partenere si bănci de corespondent, bănci sau instituții financiare participante în creditele sindicalizate;
 • autorități și instituții publice, precum, dar fără a se limita la: Banca Națională a României (BNR), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)*, Ministerul Justiției, Ministerul Administrației și Internelor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) **, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), inclusiv, după caz, unitățile teritoriale ale acestora;
 • societăți (fonduri) de garantare a diverselor tipuri de produse de creditare/depozit (ex.FNGCIMM, FGDB etc.);
 • notari publici, avocați, executori judecatorești;
 • Centrala Riscului de Credit***;
 • Biroul de Credit și Participanții la sistemului Biroului de Credit****;
 • societăţi de asigurare;
 • societăți de evaluare;
 • societăți de colectare debite restante/creanțe ale băncii;
 • societăți de administrare ale fondurilor de pensii și de investiții entități către care Banca a externalizat furnizarea de servicii financiar-bancare;
 • instituții bancare sau autorități statale, inclusiv din afara Spațiului Economic European - în cazul transferurilor internaţionale de tip SWIFT sau ca urmare a prelucrărilor realizate în scopul aplicării legislației FATCA și CRS;
 • furnizori de platforme de social media.

*Conform prevederilor Codului de procedură fiscală (Legea 207/2015), în calitatea sa de instituție de credit, BT are obligația legală de a comunica zilnic organului fiscal central – A.N.A.F.- lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere. A.N.A.F. poate comunica aceste date către organe fiscale locale sau către alte autorități publice centrale și locale, în condițiile legii.

**În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru transmiterea de către BT a unor date cu caracter personal către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, acestea se transmit concomitent şi pe acelaşi format şi către A.N.A.F.

***Banca are obligația legală de a raporta către Centrala Riscurilor de Credit (CRC) informaţia de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat (cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, şi operaţiunile în lei şi în valută prin care Banca se expune la risc faţă de acel debitor), respectiv să fi înregistrat faţă de acesta un risc individual, precum şi informaţia despre fraudele cu carduri constatate.
****Banca are interesul legitim de a raporta în Sistemul Biroului de Credit, la care au acces și ceilalți Participanți (în principal instituții de credit și instituții financiare nebancare) datele personale ale debitorilor care înregistrează întârzieri la plata creditului de cel puțin 30 de zile, după înștiințarea prealabilă a persoanelor vizate în acest sens cu cel puțin 15 zile înainte de data raportării.

Atunci când este necesar pentru aducerea la îndeplinire a obiectelor contractelor încheiate cu Clienții BT sau Clienții ocazionali BT, și numai în situații specifice sau în baza unor garanții adecvate, banca va transfera în străinatate date cu caracter personal, după caz, inclusiv către state care nu asigură un nivel de protecție adecvat al acestora. Statele care nu asigură un nivel de protecție adecvat sunt statele din afara Uniunii Europene/a Zonei Economico-Europene, cu excepția statelor cărora Comisia Europeană le-a recunoscut un nivel de protecție adecvat, și anume: Andorra, Argentina, Canada (numai socitatile comerciale), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă, Uruguay, Japonia, Statele Unite ale Americii– numai în limita protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA- (în măsura în care nu va fi emisă o decizie contrară în privința oricăruia dintre aceste state).

Dacă Clienții BT sau Clienții ocazionali BT ordonă prin intermediul băncii tranzacții în cadrul cărora destinatarii plăților sunt situați în state care nu asigură un nivel de protecție adecvat al datelor cu caracter personal, transferul datelor către respectivele state se întemeiază pe prevederile Regulamentului general privind protecția datelor referitoare la: transferul care este necesar pentru executarea unui contract între bancă și Client sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea Clientului său, după caz, transferul care este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate.
În situația în care este necesar să transfere date cu caracter personal către țări terțe/organizații internaționale și în alte circumstanțe, banca va proceda în acest sens numai cu garanțiile prevăzute legal pentru aceste transferuri.

În unele circumstanțe, numai cu îndeplinirea prevederilor GDPR, în cadrul activității bancare desfășurate de BT se utilizează procesele decizionale automatizate, inclusiv ca urmare a creării unor profiluri. Acestea sunt decizii luate de bancă după caz, cu sau fără intervenția unui factor uman, și pot produce efecte juridice și/sau pot afecta persoanele vizate în mod similar, într-o măsură semnificativă.

Asemenea situații, prezentate cu titlu exemplificativ, sunt următoarele:

 • pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului, se vor efectua verificări în bazele de date cu persoanele acuzate de finanțare a actelor de terorism sau, după caz, cu persoane cu risc ridicat de fraudă și, dacă Clienții se regăsesc înscriși în aceste evidențe, banca își rezervă dreptul de a refuza intrarea în relație de afaceri cu aceștia sau de a înceta relația contractuală;
 • pentru a proteja Clienții BT și Clienții ocazionali împotriva fraudelor, precum și pentru ca banca să își îndeplinească în mod adecvat obligațiile de cunoaștere a clientelei, monitorizează tranzacțiile lor și, dacă identifică operațiuni suspecte (cum ar fi plăți neobișnuite ca frecvență, valoare, raportat inclusiv la sursa fondurilor declarată de Clienții titulari de cont sau la scopul și natura relației de afaceri, tranzacții ințiate din localități diferite la intervale scurte de timp, care nu permiteau deplasarea  între acele locații), adoptă în consecință măsuri de blocare a tranzacțiilor, cardurilor conturilor, luând aceste decizii pe baze exclusiv automate;
 • conform prevederilor legale, acordarea produselor de creditare este condiționată de existența unui anumit grad de îndatorare al solicitanților. Pentru determinarea eligibilității de a contracta un produs de creditare raportat la gradul de îndatorare, acesta va fi determinat pe baza unor criterii automate, pornind de la nivelul veniturilor și al cheltuielilor pe care le înregistrează solicitantul;
 • în scopul verificării obiective a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru preofertarea și, după caz, analizarea unei cereri de credit formulate la BT de un solicitant, în majoritatea cazurilor se va utiliza o aplicație de scoring a băncii care va analiza date completate în cererea de credit,  informații rezultate din verificări efectuate în evidențele proprii ale băncii și/sau în cele ale Biroului de Credit S.A. și va emite un scor care determină riscul de credit și probabilitatea de achitare în viitor a ratelor la timp. La scorul emis se adaugă rezultatul altor verificări ale situației solicitantului, care vor fi analizate de angajații băncii pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate stabilite prin reglementările interne. Decizia finală de aprobare sau respingere a cererii de credit este bazată însă pe analiza efectuată de angajații Băncii (intervenția umană);
 • în cazul în care Clienții BT și-au exprimat pe formularul dedicat acordul pentru ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate în scop publicitar pentru transmiterea unor mesaje personalizate, acestea au la bază un profil realizat pe baza diferitelor criterii, precum, dar fără a se limita la date despre tranzacții, vârstă, locaƫie, plajă de venituri, pe care banca le va studia automat pentru a-și  face o părere în legătură cu produsele/serviciile/evenimentele care s-ar potrivi Clienților. În unele cazuri, acest profil realizat va determina doar promovarea unui anumit produs/serviciu către persoanele determinate ca îndeplinind condițiile profilului, iar alteori va face ca numai persoanele care îndeplinesc criteriile profilului să poată contracta/beneficia de anumite oferte promoționale.

Datele cu caracter personal prelucrate de bancă în scopul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv datele privind tranzacțiile derulate prin conturile deschise la bancă, vor fi păstrate de bancă cel puțin 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu Clientul persoană fizică sau persoană juridică titular de cont, conform termenului de păstrare legal stabilit în sarcina băncii.

De asemenea, în cazul în care relația de afaceri nu este deschisă, datele din cuprinsul cererii vor fi stocate la nivelul BT timp de cel puțin 5 ani de la data refuzului băncii de a stabili respectiva relație contractuală. 

Datele cu caracter personal completate într-o cerere de credit sunt păstrate în evidențele BT pe o perioadă de 3 ani de la data semnării cererii de creditare, în cazul în care aceasta este respinsă și, respectiv, pe o perioadă de 5 ani începând cu data încetării relației de afaceri cu banca a clientului creditat, în cazul în care se va încheia un contract de credit urmare a aprobării cererii de creditare. 
În ceea ce privește datele prelucrate în cadrul activității BT în sistemul Biroului de Credit, acestea sunt stocate la nivelul acestei instituții și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data ultimei actualizări, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

Datele personale pentru care BT are obligația legală de raportare către Centrala Riscului de Credit (CRC) vor fi menținute în evidențele CRC pe o perioada de 7 ani de la data înscrierii lor.
Pentru datele prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate în scopul transmiterii mesajelor cu caracter publicitar, acestea se vor prelucra până la încetarea relației de afaceri/contractuale cu banca sau, după caz, până la retragerea respectivului acord.

În scopul dovedirii faptului că s-au recepționat sesizări/reclamații/solicitări de informații/măsuri și că s-au formulat și transmis răspunsuri la acestea, datele aferente acestor petiții vor fi păstrate în evidențele BT (împreună cu datele cu caracter personal cuprinse în acestea) atât în format hârtie, cât și electronic, pe perioada relației de afaceri pentru clienții BT, respectiv pentru o perioadă necesară îndeplinirii scopului în care au fost prelucrate (formularea răspunsului/furnizarea informațiilor), plus o perioadă de 3 ani- termenul legal de prescripție în cazul în care datele nu aparțin unor clienți BT.  

Datele cu caracter personal prelucrate candidaților BT vor fi păstrate până la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil sau, în cazul în care candidații s-au arătat interesați să fie contactate pentru mai multe posturi care li s-ar potrivi, datele din CV-uri și alte înscrisuri pe care le-au pus la dispoziția BT în acest scop vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 1 an, dacă în acest interval de timp nu se solicită ștergerea lor din evidențele Băncii. Acest termen poate fi prelungit cu acordul candidatului.

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, respectiv nu depăşeşte 30 de zile, perioada după care înregistrările se şterg prin procedură automată, în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate (inclusiv a unei încălcări a securității datelor cu caracter personal), durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

Orice alte date cu caracter personal prelucrate de BT în alte scopuri indicate vor fi păstrate pentru perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite conform obligațiilor legale aplicabile în domeniu, inclusiv dar fără limitare la dispozițiile în materia arhivării.

Oricărei persoane vizate îi este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR, respectiv:

a) dreptul de acces: persoanele vizate pot obține de la BT confirmarea că le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;

b) dreptul la rectificarea datelor: persoanele vizate pot să solicite BT să modifice datele incorecte ce le privesc ori, după caz, să completeze datele care sunt incomplete;

c) dreptul la ștergere: persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
 • a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și BT nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d) dreptul la retragerea consimțământului: persoanele vizate pot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.

e) dreptul de opoziție: persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al BT, din motive care țin de situația lor specifică;

f) dreptul la restricționarea prelucrării: persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal dacă:
 • contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanță;
 •  în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale BT ca operator prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

g) dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate pot solicita, în condițiile legii, ca banca să le furnizeze anumite date cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită, BT poate transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

h) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro
Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – g) de mai sus, sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de BT, persoanele vizate pot utiliza datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de BT, trimițând cererea:
 • pe cale poștală, la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mențiunea „în atenția responsabilului cu protecția datelor”
 • la adresa de poștă electronică dpo@btrl.ro.

BT elaborează un cadru intern de standarde și politici pentru a păstra securitatea datelor cu caracter personal. Acestea sunt actualizate periodic pentru a respecta reglementările ce sunt aplicabile Băncii și cele mai înalte standarde în domeniu.

În mod specific și conform legii, Banca adoptă și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate.
Angajații BT au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga ilegal datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor.
Banca se asigură că, partenerilor săi contractuali care au acces la datele cu caracter personal și care acționează în calitate de persoană împuternicită de BT, le impune obligații contractuale în conformitate cu prevederile legale și că verifică respectarea de către aceștia a obligațiilor pe care și le-au asumat.
Partenerii contractuali care acționează în calitate de persoană împuternicită a băncii vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pentru bancă, numai în conformitate cu instrucțiunile primite de la aceasta și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse.
Garantăm că BT nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitate și că nu va transmite aceste date decât celor în drept să le cunoască, cu respectarea principiilor și obligațiilor stabilite legal.

Prezenta politică este revizuită în mod regulat pentru a garanta drepturile persoanelor vizate și pentru a îmbunatăți modurile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal.