Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.

Adatvédelem

A Banca Transilvania S.A. politikája a személyes adatok banki tevékenység során történő feldolgozásáról és védelméről ("BT adatvédelmi politika")

A 24.10.2023-tól alkalmazandó változat

Az adatvédelmi szabályzatról és kötelezettségvállalásainkról

A Banca Transilvania S.A. (a továbbiakban : "BT", "a Bank", "mi" vagy "minket") vállalja, hogy a vele kapcsolatba kerülő valamennyi természetes személy (a továbbiakban: " érintettek") személyes adatait (a továbbiakban: "személyes adatok" vagy "adatok") az alkalmazandó jogi rendelkezésekkel összhangban, a legmagasabb szintű biztonság és titoktartás mellett kezeli, tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat és szabadságokat az ilyen adatkezeléssel kapcsolatban, és rendszeresen értékeli az e területen folytatott tevékenységét annak érdekében, hogy e jogokat mindig tiszteletben tartsa.

A személyes adatok feldolgozása és védelme terén végzett munkánk irányítása és támogatása érdekében adatvédelmi tisztviselőt ("DPO") neveztünk ki. A BT adatvédelmi tisztviselőjével bármely érintett kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

 • e-mail cím dpo@btrl.ro
 • A BT központja Munban. Calea Dorobantilor, no. 30-36, Kolozsvár, jud. Kolozsvár, "az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe" megjelöléssel.

Az alábbiakban ismertetjük az e nagyon fontos területre vonatkozó szabályzatunkat (a "szabályzat"), amelyet vállaljuk, hogy a folyamatos fejlesztés érdekében rendszeresen felülvizsgálunk, és tájékoztatjuk az érintetteket a szabályzat lényeges változásairól.

A jelen Tájékoztatóval eleget teszünk azon kötelezettségünknek, hogy a 679/2016/EU rendelet 13-14. cikkei, azaz az általános adatvédelmi rendelet ("GDPR") értelmében tájékoztatnunk kell az érintettek minden olyan kategóriáját, akikre vonatkozóan adatkezelőként személyes adatokat kezelünk.

Ha lehetőségünk van arra, hogy az érintetteket közvetlenül tájékoztassuk adataik feldolgozásáról, vállaljuk, hogy ezt megtesszük. Azokban az esetekben, amikor nincs rá objektív lehetőségünk, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne a közvetlen tájékoztatás, az érintetteket ezen adatvédelmi szabályzaton keresztül tájékoztatjuk.

Ha Ön a bank rendszeres ügyfele (a továbbiakban: "BT Ügyfél" vagy "Ügyfél"), annak érdekében, hogy megtudja, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait kizárólag ebben a minőségében, külön tájékoztatást is kaphat: Általános tájékoztató a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről, amely a jelen Szabályzat szerves részét képezi.

A Szabályzat és az Általános ügyféltájékoztató a következő oldalakon található meg www.bancatransilvania.ro (a továbbiakban : a BT honlapja), beleértve a Adatvédelmi központ weboldalon, valamint a BT irodáiban.

Az általunk végzett egyes szolgáltatásokra/termékekre/feldolgozási tevékenységekre vonatkozóan külön tájékoztatókat is készítettünk, amelyek megtalálhatók a BT weboldalán az alábbi szakaszban Adatvédelmi központ.

Ez a szabályzat nem terjed ki a BT által a munkavállalói személyes adatainak feldolgozására. A munkavállalók külön dokumentumban kapnak tájékoztatást a BT mint munkáltató által végzett adatkezelésről.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk, kik az érintettek, milyen célokra használjuk ezeket az adatokat, kinek adhatjuk ki vagy továbbíthatjuk azokat, mennyi ideig tároljuk azokat, hogyan gondoskodunk a biztonságukról, valamint milyen jogokat gyakorolhatnak az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatban.

Ha nem ismeri a GDPR-ban vagy a vonatkozó banki jogszabályokban használt különböző szakkifejezések jelentését, javasoljuk, hogy tanulmányozza át a következő részt is:

Amikor a jelen Szabályzatban az alábbi kifejezéseket használjuk, azok a következő jelentéssel bírnak:

(a) "személyes adat" vagy "személyes adat" vagy "adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján;

b) "személyes adatok feldolgozása" vagy "adatfeldolgozás ": a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, függetlenül attól, hogy azt automatizált eszközökkel végzik-e vagy sem, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

c) "GDPR": az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

d) "BT pénzügyi csoport" vagy "BT-csoport ": a Bank és az általa ellenőrzött szervezetek (BT leányvállalatok/kapcsolatvállalatok), mint például a BT Microfinanțare IFN SA ("BT Mic"), BT Asset Management S.A.I. S.A. S.A., ("BTAM"), BT Leasing Transilvania IFN S.A. ("BTL"), BT Direct IFN S.A. ("BTD"), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.("BTCP"), BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA ("BT Pensii"), Idea::Bank, Victoria Bank, BT Leasing Moldova, BT Code Crafters SRL ("BT Code Crafters"), Improvement Credit Collection SRL ("ICC"), Fundația Clubul Întreprinzătorului Român ("BT Club"), Fundația Clujul has Suflet és más, a jövőben e csoporthoz csatlakozó szervezetek;

e) "adatkezelő ": az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az Európai Unió (EU) joga vagy valamely EU-tagállam nemzeti joga határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölésének konkrét kritériumait az uniós vagy a nemzeti jog állapíthatja meg;

Ebben a szabályzatban, amikor az "adatkezelő" kifejezést használjuk, általában a Banca Transilvania-t értjük - amikor a bank a személyes adatokat saját maga vagy a rá vonatkozó jogszabályok által meghatározott célokból kezeli -, vagy adott esetben a Banca Transilvania-t és a bankkal egyes személyesadat-kezelési műveletekhez kapcsolódó szervezeteket, amikor az adatkezelés céljait és módját mi és ezek a szervezetek közösen határoztuk meg;

f) "érintett": minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait kezelik. Az érintettek kategóriájába tartoznak az olyan szervezetek is, mint a meghatalmazott természetes személyek (P.F.A.), az egyéni vállalkozók (S.I.), a szakmai gyakorlat egyes formái - "szakemberek", mint például az egyéni orvosi rendelők, ügyvédek, közjegyzők, bírósági végrehajtók, könyvelők, hitelesített fordítók stb;

A jogi személyek általában nem tartoznak az "érintettek" kategóriájába, és a róluk szóló információk általában nem minősülnek személyes adatoknak.

g) "Adatfeldolgozó ": az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

h) "harmadik fél ": olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, és amely az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felhatalmazása alapján jogosult személyes adatok kezelésére;

(i) "Címzett ": az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akivel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyeknek az uniós jog vagy valamely uniós tagállam belső joga alapján egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat lehet átadni;

j) "felügyeleti hatóság ": valamely uniós tagállam által létrehozott, a GDPR alkalmazásának felügyeletéért felelős független hatóság. Romániában a felügyeleti hatóság a Személyes Adatkezelés Nemzeti Felügyeleti Hatósága - "A.N.S.S.P.D.D.C.P.";

(k)"biometrikus adat ": egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan különleges feldolgozási technikákból származó személyes adat, amelyek lehetővé teszik vagy megerősítik az adott személy egyedi azonosítását, mint például az ilyen technikáknak alávetett arcképek vagy daktiloszkópiai adatok;

(l) "egészségügyi adatok ": az egyén fizikai vagy mentális egészségére vonatkozó olyan személyes adatok, beleértve az egészségügyi szolgáltatások nyújtását is, amelyek az egyén egészségi állapotára vonatkozó információkat tárnak fel;

m) "haszonhúzó" a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint egyes jogi aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló 129/2019. sz. törvény 1. cikke értelmében minden olyan természetes személy, aki végső soron tulajdonosa vagy irányítója az ügyfélnek és/vagy annak a természetes személynek, akinek a nevében az ügyletet, műveletet vagy tevékenységet végzik, és magában foglalja legalább a 4. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek kategóriáit. e normatív jogi aktus 2. pontjában felsorolt természetes személyek;

n)"Nyilvánosan kitett személy" - "PEP " - a 3. cikk (1) bekezdésében említettek szerint. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló 129/2019. sz. törvény 1. cikke értelmében olyan természetes személynek minősül, aki fontos közfeladatokat lát el vagy látott el, és magában foglalja legalább a 3. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek kategóriáit. 2. pontjában felsorolt személyek körébe tartoznak. A PEP családtagjai (a 129/2019. sz. törvény 3. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak), valamint a PEP közeli hozzátartozójaként ismert személyek (a 129/2019. sz. törvény 3. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak) a bank KYC-intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezettsége szempontjából a PEP-hez hasonlóak.

BANCA TRANSILVANIA S.A. egy hitelintézet, román jogi személy, amelyet a kolozsvári cégnyilvántartó hivatalnál J12/4155/1993 számon jegyeztek be, és amelynek egyedi nyilvántartási kódja nem ismert. RO5022670 és a következő elérhetőségek: székhely: székhely: Str. Calea Dorobanților Nr. 30-36, irányítószám 400117, Kolozsvár, Kolozsvár, Kolozsvár megye, Románia Tel: 0801 01 0128 (BT) - a Romtelecom hálózatról hívható, 0264 308 028 (BT) - bármilyen hálózatról hívható, beleértve a nemzetközit is, *8028 (BT) - vodafone és Orange hálózatokról hívható, e-mail cím: contact@bancatransilvania.ro, weboldal www.bancatransilvania.ro.

A Banca Transilvania S.A. a BT Financial Group anyavállalata.

A jelen Szabályzat rendelkezései a személyes adatoknak a BT által adatkezelőként végzett feldolgozására vonatkoznak.

Bizonyos tevékenységek során a személyes adatokat más szervezetekkel együtt, közös adatkezelőként kezeljük. Ennek a feldolgozásnak a részletei a BT weboldal Privacy Hub részében található külön tájékoztatóban találhatók.

C. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel, kihez tartoznak, és mire használjuk fel őket

A Banca Transilvania a személyes adatok különböző kategóriáit kezeli. A feldolgozott adatok és a feldolgozásuk céljai attól függnek, hogy az érintett milyen jogkörrel rendelkezik velünk szemben, amikor az ilyen adatok feldolgozása szükséges.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az Ön által velünk kapcsolatban az adott kontextusban betöltött minőségre való hivatkozással hogyan kezeljük az Ön személyes adatait:

egy. Ki az ügyfél BT?

"BT Ügyfél" vagy "Ügyfél" az a természetes személy, aki az alábbi adatkategóriák valamelyikébe tartozik:

 • rezidensek/nem rezidensek, a Banknál legalább egy folyószámlával rendelkezők (más néven "egyéni számlatulajdonos ügyfél"), vagy akik széfet bérelnek a BT-től;
 • a természetes vagy jogi személy ügyfelek törvényes vagy szerződéses képviselői, akik számlatulajdonosok vagy széfet bérelnek;
 • a természetes vagy jogi személy számlatulajdonosok számláinak működtetési jogával rendelkező személyek ("számlavezető meghatalmazottak");
 • a BT-nél számlával rendelkező egyéni vagy vállalati ügyfelek tényleges tulajdonosai ("tényleges tulajdonos");
 • a számlatulajdonos természetes vagy jogi személy ügyfelek nevében és számlájára bankbetétet, számlakivonatot és/vagy készpénzbefizetést teljesíteni jogosult személyek ("megbízottak");
 • a BT jogi személy ügyfelek partnerei/részvényesei;
 • olyan banki termék/szolgáltatás felhasználói, akik nem rendelkeznek a fent említett tulajdonságok egyikével sem, de rendszeresen használnak bizonyos BT-termékeket/szolgáltatásokat (pl. kiegészítő kártyahasználók, a banknál garanciális számlával rendelkező vezetők, BT étkezési utalványt használók, BT Pay felhasználók);
 • a számlatulajdonos egyéni vagy jogi ügyfelek által vállalt bármilyen fizetési kötelezettség garanciái;
 • azok a személyek, akik a bank erre a célra szolgáló űrlapjain aláírják az Ügyféllé válás iránti kérelmüket, de a kérelmet elutasítják vagy elhagyják (még ha ezek a személyek nem is aktív BT-ügyfelek, a törvény kötelez minket arra, hogy személyes adataikat egy bizonyos ideig megőrizzük);
 • a fent említettek jogutódjai vagy hagyományos jogutódjai.

Emlékeztetjük Önt, hogy a bank törzsvásárlói - BT ügyfelek - adatainak kezelésével kapcsolatos teljes körű, nyomtatható formátumú információk szintén megtalálhatók az alábbi weboldalon. Általános tájékoztató a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről.

b. Azok a célok, amelyekből a BT ügyféladatokat feldolgozzuk

BT-ügyfélként az Ön adatait a helyzettől függően a következő célokból dolgozzuk fel:

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az "ismerd meg az ügyfeledet" intézkedések alkalmazása. Részletek a külön tájékoztató a oldalon. Adatvédelmi központ;
 • a hitelképesség felmérése, a hitelkockázat csökkentése, a bank hiteltermékeivel kapcsolatos személyre szabott ajánlatok iránt érdeklődő ügyfelek eladósodottsági szintjének meghatározása vagy ilyen típusú termékek szerződtetése (hitelkockázat-elemzés), többek között a Credit Bureau rendszerben történő adatfeldolgozással. Részletek a külön tájékoztató a oldalon. Adatvédelmi központ;
 • a BT ügyfeleinek kínált termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötése és teljesítése (például, de nem kizárólagosan: kártyák, betétek, hitelek, internet- és mobilbanking, BT Pay, SMS Alert); a személyes adatok egyes BT-termékek/szolgáltatások esetében történő feldolgozásának részletei a következő külön tájékoztatóban találhatók: "A személyes adatok feldolgozása". Adatvédelmi központ;
 • alkalmi tranzakciókkal kapcsolatos szerződések megkötése és végrehajtása (lásd az Adatvédelmi szabályzat C. szakaszának 2. pontját, amikor Ön alkalmi tranzakciókat hajt végre, még akkor is, ha Ön rendszeres BT-ügyfél is);
 • banki tranzakciók feldolgozása/dekódolása;
 • a zár alá vétel megállapítása, a hitelezők rendelkezésére álló körített összegek nyilvántartása, valamint a végrehajtással kapcsolatos válaszok biztosítása a végrehajtó szerveknek és/vagy az illetékes hatóságoknak, a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően;
 • a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően jelentések az illetékes hatóságoknak (pl. jelentések az Országos Államháztartási Hivatalnak - A.N.A.F., a Román Nemzeti Banknak - B.N.R. - beleértve a Pénzmosás Elleni Nemzeti Hivatalt, a Hitelkockázati Központot és a B.N.R. Fizetési Események Központját stb.);
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységenkénti adminisztrációja, valamint a humánerőforrás-gazdálkodás;
 • adósságbehajtás és adósságbehajtás;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz;
 • a bank eljárásainak és folyamatainak kockázati ellenőrzése, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése, beleértve az összeférhetetlenségek megelőzését és kezelését;
 • bármely személy - beleértve a hatóságokat vagy intézményeket is - által a Bankhoz intézett bármilyen jellegű kérés/beadvány/panasz megválaszolása, illetve információnyújtás;
 • az Ügyfelek vagy a bank által kezdeményezett telefonhívások során kért/megvitatott/elfogadott bizonyos szempontokra vonatkozó kérések/megállapodások/lehetőségek hitelesítése a megbeszélt szempontok és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételének, vagy adott esetben a hang-videónak a rögzítésével;
 • az ügyfelek tájékoztatása a banknál tartott termékekről/szolgáltatásokról, a szerződéses kapcsolat megfelelő teljesítése érdekében (ez adott esetben az ügyfeleknek címzett általános vagy különös érdeklődésre számot tartó üzenetek küldésével történik, mint például, de nem kizárólagosan: a számlakivonatok/kártyakivonatok továbbítása, tranzakciós jelentések, a számlákhoz csatolandó mellékletekkel kapcsolatos információk, jogosulatlan terhelésekről vagy részletfizetési hátralékokról szóló értesítések, egy adott termék/szolgáltatás lejárati dátumának közeledtéről szóló információk, a termékkel/szolgáltatással kapcsolatban kínált fejlesztésekről vagy új lehetőségekről szóló információk, az általános üzleti feltételek vagy a személyes adatok feldolgozásáról szóló általános tájékoztató módosításai, az adatok frissítésének szükségességéről szóló információk stb;)
 • reklámüzenetek/kereskedelmi közlemények küldése olyan Ügyfeleknek, akik hozzájárultak személyes adataik e célból történő feldolgozásához;
 • a szolgáltatás minőségének értékelése/javítása (az ügyfelek véleményének kikérése/gyűjtése a BT szolgáltatásainak/termékeinek/munkavállalóinak minőségéről);
 • az ügyfelek pénzügyi oktatása;
 • belső elemzések készítése (beleértve a statisztikai elemzéseket is) mind a termékekről/szolgáltatásokról, mind az ügyfelek portfóliójáról és profiljáról, piackutatás, az ügyfelek által a bank termékeiről/szolgáltatásairól/alkalmazottairól alkotott vélemények elemzése;
 • a BT termékek/szolgáltatások fejlesztése és tesztelése;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a banknak címzett és/vagy a bank által feladott levelek nyilvántartási/titkári szolgáltatásainak biztosítása;
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • a BT személyek/terek/eszközök és a BT-egységek/berendezések látogatóinak biztonságának ellenőrzése. Az e célból történő adatfeldolgozás részletei a következő dokumentumban találhatók a videokamerás megfigyelésről szóló külön tájékoztató és a a BT egyes helyiségeiben tett látogatásokról szóló külön tájékoztatóban a Adatvédelmi központ.
 • csalásmegelőzés;

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel a BT ügyfeleiről  

A BT ügyfelei esetében a személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel:

 • Azonosító adatok: név, vezetéknév, álnév (adott esetben), születési idő és hely, személyi azonosító szám (PIN) vagy hasonló egyedi azonosító (pl. CUI engedélyezett természetes személyek esetében vagy CIF önálló vállalkozók esetében), egyéb adatok a személyazonosító igazolványból/útlevélből, valamint ezen dokumentumok másolata, aláírás (holografikus vagy elektronikus), állampolgárság, lakcím, tartózkodási hely, valamint az Ügyfél lakcíme és jogállása;
 • elérhetőségek: telefonszám, e-mail és levelezési cím, fax;
 • pénzügyi adatok (például, de nem kizárólagosan, tranzakciós adatok, fizetési magatartási adatok, a BT-nél vagy más pénzügyi intézményeknél vezetett/gyűjtött pénzügyi/bankszámlákra és termékekre vonatkozó adatok);
 • adóadatok (pl. az adóügyi illetőség országa, adóazonosító szám);
 • szakmai adatok (pl. szakma, foglalkozás, beosztás, munkáltató neve vagy saját tevékenység jellege, iskolai végzettség, szakirányú végzettség, közhivatalra vonatkozó információk, közszereplőnek minősül-e Ön, jogi személyiség, jogi személyekben meglévő részesedések és adott esetben képviseleti jogkörök);
 • a családi helyzetre vonatkozó információk (pl. családi állapot, családi állapot, eltartottak száma, párkapcsolat, házasság, élettársi kapcsolat);
 • az Ön gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozó információk (pl. jövedelmi adatok, a birtokolt/tulajdonban lévő eszközökre vonatkozó adatok, a vagyon forrása - ha Ön PEP);
 • az igényelt/használt BT-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó adatok (pl. az üzleti kapcsolat céljára és jellegére, a szerződéses kapcsolatban/ügyletekben felhasznált pénzeszközök forrására/ rendeltetési helyére, a termékek/szolgáltatások típusára, a szerződéses időszakra, a termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb részletekre vonatkozó információk, beleértve a hiteltermékek esetében: termék típusa, nyújtás időtartama, nyújtás időpontja, esedékesség, nyújtott összegek és hitelek, esedékes összegek, számlaállapot, számlazárás időpontja, hitel pénzneme, fizetések gyakorisága, kifizetett összeg, havi kamatláb, munkáltató neve és címe, esedékes összegek, kintlévőségek, kintlévőségek száma, hátralékos részletek esedékessége, a hiteltörlesztéssel késedelemben lévő napok száma. A hiteltermékekre vonatkozó adatok feldolgozása mind a bank nyilvántartásaiban, mind - adott esetben - a Hiteliroda nyilvántartásaiban és/vagy más hasonló nyilvántartásokban/rendszerekben történik);
 • kép (személyazonosító okmányokban szereplő vagy videokamerák által rögzített kép, valamint videofelvételek képei);
 • telefonhívások hangja és telefon- vagy audio/videohívások felvételei (az ügyfelek vagy a bank kezdeményezésére);
 • biometrikus adatok (pl. arcfelismerés, amelyet a távoli videoazonosítási folyamatokban, a banki alkalmazásokkal ellátott eszközök feloldásának módszereiben használnak, ha Ön olyan módszereket állított be, mint az arcfelismerés vagy az ujjlenyomat-alapú - ez utóbbi esetben a BT nem fér hozzá a biometrikus adatokhoz, csak arra támaszkodik, hogy lehetővé tegye az Ön számára egyes BT-alkalmazások elérését/használatát);
 • életkor, annak ellenőrzése érdekében, hogy a bank bizonyos termékeire / szolgáltatásaira / ajánlataira (pl. hiteltermékekre, kiskorúaknak szánt termékekre stb.) szerződtethető-e;
 • a bank termékeivel/ szolgáltatásaival / alkalmazottaival kapcsolatos értesítések / panaszok / beszélgetések során kifejezett vélemények, beleértve a telefonokat is;
 • a BT vagy más pénzügyi/banki vagy nem banki intézmények által kiosztott azonosítók, mint például, de nem kizárólagosan: BT ügyfélkód (BT CIF), tranzakciós hivatkozások/azonosítók, bankszámlák IBAN-kódjai, bankkártya-/hitelkártyaszámok, szerződésszámok, a bank által a "nem rezidens" kategóriába tartozó ügyfelek számára kiosztott azonosítók, amelyek az év, hónap, születési nap és személyi igazolványszám számsorából állnak, egész vagy csonka, IP-címek, eszközazonosítók (pl. mobiltelefonok) és a mobil banki/mobilfizetési alkalmazások elérésére használt eszközök operációs rendszere;
 • egészségügyi adatok, amennyiben ezeket az információkat a bankhoz benyújtott dokumentáció részeként adják meg, tranzakciókból erednek, vagy ha azok feldolgozása szükséges ahhoz, hogy az ügyfelek számára bizonyítani lehessen, hogy ők vagy családtagjaik nehéz helyzetben vannak, különösen a hiteltermékekhez kapcsolódó könnyítések nyújtása céljából;
 • csalárd vagy potenciálisan csalárd tevékenységgel kapcsolatos információk;
 • bizonyos ügyletek helyére vonatkozó információk (implicit módon a Banca Transilvania tulajdonában lévő BT-berendezéseken végzett műveletek esetén);
 • az Ügyfelek bármely más személyes adatai, amelyeket más Ügyfelek vagy más személyek különböző összefüggésekben a tudomásunkra hoznak.

a. Kik azok/melyek azok a helyzetek, amelyekben az Ön mint BT Alkalmi Ügyfél adatait feldolgozzuk? 

"BT alkalmi ügyfél": az a természetes személy, aki a következő típusú tranzakciókat végzi a pultoknál vagy a BT berendezésein keresztül:

 • Készpénz befizetése olyan BT-számlákra, amelyeken nem rendelkeznek jogállással. Részletek a külön tájékoztató a oldalon. Adatvédelmi központ;
 • valutaváltások;
 • pénzátutalások a Western Unionon (WU) keresztül;
 • készpénzfizetések olyan jogi személyeknek, amelyekkel a BT-nek megállapodásuk van ezen összegek beszedésére (pl. közüzemi szolgáltatók);
 • olyan jogi személyek által a bankszámlákról történő készpénzfelvételek, amelyekkel a BT-nek megállapodása van az összegek felosztására (pl. osztalékfizetés);

Adatait BT alkalmi ügyfélként dolgozzuk fel, amikor a fent felsorolt típusú tranzakciókat hajtja végre, még akkor is, ha Ön is rendszeres ügyfele a banknak.

b. Azok a célok, amelyekből a BT Casual Ügyfeleinek adatait feldolgozzuk

Ha Ön alkalmi ügyfélként jár el a BT-vel kapcsolatban, adatait adott esetben a következő célokból dolgozzuk fel:

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az "ismerd meg az ügyfeledet" intézkedések alkalmazása. Részletek a külön tájékoztató a oldalon. Adatvédelmi központ.
 • szerződéskötés és végrehajtás alkalmi ügyletek esetében (beleértve a jelen ügylet feldolgozását/elszámolását);
 • jelentések az illetékes hatóságok felé, a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően (pl. jelentések a Román Nemzeti Bank - NBR - felé, beleértve a pénzmosás megelőzésével és leküzdésével foglalkozó nemzeti hivatal, a hitelkockázati központ és a NBR fizetési incidensekkel foglalkozó központja felé);
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • a BT személyek/terek/eszközök és a BT-egységek/berendezések látogatóinak biztonságának ellenőrzése. Az e célból történő adatfeldolgozás részletei a következő dokumentumban találhatók a videokamerás megfigyelésről szóló külön tájékoztató a oldalon Adatvédelmi központ;
 • bármely személy - beleértve a hatóságokat vagy intézményeket is - által a Bankhoz intézett bármilyen jellegű kérés/beadvány/panasz megválaszolása, illetve információnyújtás;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a banknak címzett és/vagy a bank által küldött levelek nyilvántartási és titkársági szolgáltatásai;
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel a BT alkalmi ügyfeleiről? 

A BT alkalmi ügyfelei esetében a személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel:

 • azonosító adatok: név, vezetéknév, személyi azonosító szám (PIN), a személyazonosító igazolvány/útlevél sorozata és száma, lakcím, állampolgárság és - egyes törvényben meghatározott esetekben - a személyazonosító igazolvány/útlevél másolatának csatolása (általában készpénzbefizetés, devizaváltás, bizonyos összeg feletti vagy gyanús pénzátutalási szolgáltatások esetén), aláírás (holografikus vagy elektronikus);
 • az alkalmi tranzakcióra vonatkozó pénzügyi adatok (pl. a tranzakció összege, pénznem, kedvezményezett, a tranzakció magyarázata/részletei, a tranzakció hivatkozása/azonosítója, beleértve a tranzakció helyére vonatkozó információkat a BT helyiségeiben vagy berendezéseiben végrehajtott tranzakciók esetében) és a BT-nél végrehajtott alkalmi tranzakciók előzményei;
 • adóügyi adatok (pl. lakóhely szerinti ország);
 • elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, amelyet a nem BT-ügyfélnek minősülő készpénzbefizetők adtak meg, hogy a tranzakció törlése esetén értesítést kapjanak, illetve telefonszám/ e-mail cím, amelyet az alkalmi ügyfelek, akik szintén BT-ügyfelek, adtak meg a banknak;
 • a kép (a személyi igazolványról, ha a bank köteles annak másolatát magánál tartani/megőrizni, vagy adott esetben a videokamerák által rögzített kép);
 • a jogszabály által előírt egyéb személyes adatok, az ügylet sajátosságaitól függően

a. Ki a BT-hiteligénylővel kapcsolatban álló természetes személy?

A BT-hiteligénylővel/adóssal kapcsolatban álló személyek, akik a kérelmezővel együtt a "Kapcsolódó ügyfélcsoportba" tartoznak, az itt felsorolt személyek bármelyike: A csoporttagsággal kapcsolatos információk

b. A BT hitelfelvevői csoporthoz tartozó személyek adatainak feldolgozásának céljai 

Ha Ön ilyen személy, akkor az Ön adatait a következő fő célból kezeljük:

 • a fizetőképesség felmérése, a hitelkockázat csökkentése, a bank hiteltermékeivel kapcsolatos személyre szabott ajánlatok iránt érdeklődő ügyfelek eladósodottságának mértékének meghatározása vagy az ilyen típusú termékek szerződéskötése (hitelkockázat-elemzés);

Természetes vagy jogi személy kérelmező hitelkérelmének elbírálásakor a BT szintén feldolgozza az Ön adatait, mivel a hitelkockázat-elemzés részeként törvényi kötelezettsége, hogy megállapítsa és elemezze a kapcsolódó ügyfélcsoportokkal szembeni kitettségét. Az Ön adatai szükségesek ahhoz, hogy a bank elemezni tudja a kérelmező hitelkérelmét, és az Ön (vagy a kérelmező) adatainak megadásának vagy feldolgozásának megtagadása lehetetlenné teheti a bank számára a hitel elemzését és/vagy jóváhagyását.

Az Ön adatainak feldolgozásának másodlagos célja az is, hogy:

 • a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően jelentéstétel az illetékes hatóságoknak;

A bank mint jelentéstevő jelenti ezeket a kitettségeket és a kapcsolódó ügyfélhitel-csoportok összetételét a N.R.B. - Hitelkockázati Központnak (ha van ilyen).

Az Ön személyes adatai szükség esetén a BT-csoporton belüli szervezetek és/vagy a bank által a hitelkérelmi eljárás során igénybe vett szolgáltatók számára is átadhatók. Az Ön adatainak megőrzési ideje megegyezik annak a BT ügyfélcsoport(ok)nak a fennállási idejével, amely(ek)hez Ön tartozik.

A fent megjelölt célokhoz kapcsolódó egyéb célok, amelyek érdekében az Ön adatait feldolgozzuk, adott esetben a következők:


 • az Ön BT-ügyfél státuszának megerősítése/megerősítése;
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz;
 • a bank eljárásainak és folyamatainak kockázati ellenőrzése, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése, beleértve az összeférhetetlenségek megelőzését és kezelését;
 • bármely személy - beleértve a hatóságokat vagy intézményeket is - által a Bankhoz intézett bármilyen jellegű kérés/irányítás/panasz megválaszolása, illetve információnyújtás;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a banknak címzett és/vagy a bank által küldött levelek nyilvántartási és titkársági szolgáltatásai;
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel a BT hitelfelvevői csoporthoz tartozó egyénekről?

 • azonosító adatok: név, vezetéknév, személyi azonosító szám - C.N.P.;
 • szakmai adatok (pl. pozíció, minőség, részesedések az adós csoportjához tartozó jogi személyekben);
 • adott esetben a bank nyilvántartásában szereplő vagy nyilvánosan hozzáférhető egyéb adatok, amelyeket a hitelkockázatelemzés fő céljának teljesítéséhez szükséges feldolgoznunk.

a. Ki az aláíró/kapcsolattartó személy a BT szerződéses partnerei nevében? 

Az aláírók a következők bármelyike:

 • a szerződő partnerek által a bankkal való szerződéskötésre kijelölt jogi képviselők vagy más személyek (függetlenül attól, hogy a szerződő partnerek BT ügyfelek vagy szolgáltatók, együttműködők, a bankkal szerződött áruszállítók);
 • intézmények/hatóságok törvényes képviselői vagy egyéb képviselői, akik a banknak továbbított dokumentumokat aláírják

A kapcsolattartók a következők bármelyike:

 • a szerződő fél által kijelölt személyek, akik a szerződés megtárgyalása/megkötése/elszámolása céljából kapcsolatot tartanak a bankkal, függetlenül attól, hogy az ő adataik szerepelnek-e a szerződésben vagy sem;
 • az intézmények/hatóságok által kapcsolattartóként kijelölt személyek, akik különböző kéréseket küldenek a banknak

b. A BT szerződéses partnereinek/intézményeinek/hatóságainak aláírói/kapcsolattartói adatainak feldolgozási céljai

Ha Ön a BT bármely szerződéses partnere vagy egy intézmény/hatóság nevében aláíró/kapcsolattartó személy, az Ön adatait adott esetben a következő célokból kezeljük:

 • a bank és a szerződéses partner (általában az Ön munkáltatója) között létrejött szerződés megtárgyalása, megkötése és végrehajtása, vagy adott esetben az Ön munkahelye szerinti intézmény/hatóság által a bankhoz intézett kérelmek kezelése;
 • a bankra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a jelentések átvételére illetékes intézményeknek;
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz;
 • a bank eljárásainak és folyamatainak kockázati ellenőrzése, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése, beleértve az összeférhetetlenségek megelőzését és kezelését;
 • bármely személy - beleértve a hatóságokat vagy intézményeket is - által a Bankhoz intézett bármilyen jellegű kérés/beadvány/panasz megválaszolása, illetve információnyújtás;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a banknak címzett és/vagy a bank által küldött levelek nyilvántartási és titkársági szolgáltatásai;
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés;

c. Milyen személyes adatokat kezelünk a szerződéses partnerek/intézmények/hatóságok aláíróiról/kapcsolattartóiról

Általában az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeljük Önről:

Az aláírók esetében:

 • azonosító adatok: név és vezetéknév, aláírás (holografikus vagy elektronikus);
 • szakmai adatok: szakmai pozíció/képesítés, munkáltató;

Névjegyek esetén:

 • azonosító adatok: név és vezetéknév;
 • elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím (munkahelyi);
 • szakmai adatok: szakmai pozíció/képesítés, munkáltató.

A oldalon. Adatvédelmi központ keresése külön tájékoztató a BT szerződéses partnerei nevében eljáró aláírók/kapcsolattartók számára.

a. Ki a BT részvényese/kötelezettje vagy olyan személy, akinek adatait a részvényeseinkkel/kötelezettjeinkkel kapcsolatban feldolgozzuk.

 • BT részvényes - Ön BT részvényesnek minősül, ha természetes vagy jogi személyként a Banca Transilvania S.A. által kibocsátott részvényekkel rendelkezik vagy rendelkezett;
 • BT kötvénytulajdonos - Ön BT kötvénytulajdonosnak minősül, ha természetes vagy jogi személyként a Banca Transilvania S.A. által kibocsátott kötvényekkel rendelkezik;
 • Azok a személyek, akiknek az adatait általában a BT részvényeseivel/kötvénytulajdonosaival kapcsolatban kezeljük - a BT részvényeseinek/kötvénytulajdonosainak törvényes vagy szerződéses képviselői, a BT részvényeseivel/kötvénytulajdonosaival együtt részvények/kötvények társtulajdonosai, a BT részvényeseinek/kötvénytulajdonosainak jogutódai.

b. Célok, amelyekből a BT részvényeseinek/kötelezettségeinek vagy más személyeknek a BT részvényeseinek/kötelezettségeinek adatait a BT részvényeseinek/kötelezettségeivel kapcsolatban kezeljük 

Ha Ön a BT részvényese és/vagy kötelezettje, vagy olyan természetes személy, akinek az adatait a részvényesek/kötelezettségek adataival kapcsolatban kezeljük, az Ön adatait adott esetben a következő célokra használjuk fel:

 • személyazonosság-ellenőrzés, a bank részvényesi/kötelezetti képességének megerősítése/ érvénytelenítése érdekében a BT részvényeseivel / kötelezettségeivel kapcsolatos egyéb minőség;
 • a BT kibocsátói státuszából eredő különleges jogi kötelezettségek és tevékenységek teljesítése (pl. közgyűlések szervezése, részvényesi szolgáltatások, különleges befektetői kommunikáció);
 • a zár alá vétel megállapítása, a hitelezők rendelkezésére álló körített összegek nyilvántartása, valamint a végrehajtással kapcsolatos válaszok biztosítása a végrehajtó szerveknek és/vagy az illetékes hatóságoknak, a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően;
 • a bankra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a jelentések átvételére illetékes intézményeknek;
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz;
 • a bank eljárásainak és folyamatainak kockázati ellenőrzése, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése, beleértve az összeférhetetlenségek megelőzését és kezelését;
 • bármely személy - beleértve a hatóságokat vagy intézményeket is - által a Bankhoz intézett bármilyen jellegű kérés/irányítás/panasz megválaszolása, illetve információnyújtás;
 • bizonyos kért/megvitatott/megállapodott ügyekre vonatkozó kérések/megállapodások/opciók bizonyítása, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonbeszélgetéseket is, a megbeszélt ügyek rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével, vagy adott esetben hangfelvétellel;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a banknak címzett és/vagy a bank által küldött levelek nyilvántartási és titkársági szolgáltatásai;
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel a BT részvényeseiről/kötvénytulajdonosairól/egyéb személyekről az adataikkal kapcsolatban. 

Az Ön BT részvényesi és/vagy kötvénytulajdonosi minőségében, illetve a velük kapcsolatban álló más személyként általában a személyes adatok alábbi kategóriáit kezeljük:

 • azonosító adatok: név, vezetéknév, C.N.P. vagy más egyedi azonosító, személyi igazolvány/útlevél száma és sorozata, állampolgárság, postai cím és adott esetben a személyi igazolvány másolata (a részvényesek azonosítására a részvényesi vagy kötvénytulajdonosi igazolvány iránti kérelem vagy a BT-nél tartott részvények/kötvények története esetén), aláírás (hologramos vagy elektronikus);
 • adóadatok: az adóügyi illetőség országa, adóazonosító szám);
 • a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó információk a birtokolt eszközökkel kapcsolatban: a BT részvények és/vagy kötvények száma, beleértve ezen eszközök birtoklásának történetét;
 • szakmai adatok: jogállás, birtoklás és adott esetben jogi személyekben birtokolt képviseleti jogosultságok;
 • elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, postacím.

a. Ki a kisfeszültségű egységek látogatója és/vagy a kisfeszültségű berendezések felhasználója/látogatója? 

 • A BT helyiségeinek látogatója - minden természetes személy, aki a bank helyiségeit (beleértve az igazgatási épületeket is) felkeresi, függetlenül attól, hogy végez-e banki műveleteket vagy sem;
 • A BT-berendezés felhasználója/látogatója - bármely természetes személy, aki a BT-berendezést (ATM, BT Express, BT Express Plus stb.) használja vagy előtte áll, függetlenül attól, hogy a berendezés hol található, függetlenül attól, hogy a felhasználó BT-ügyfél, BT-ügyfél, BT-ügyfél vagy harmadik fél, függetlenül attól, hogy a BT-berendezésen keresztül kezdeményez-e/végzi-e a banki tranzakciókat.

b. A BT-egységek látogatóinak és/vagy a BT-berendezések felhasználóinak/látogatóinak adatainak feldolgozási céljai 

Adatait adott esetben a következő célokból dolgozzuk fel:

 • a BT személyek/terek/eszközök és a BT-egységek/berendezések látogatóinak biztonságának ellenőrzése;
 • a BT berendezésen megrendelt tranzakciók feldolgozása/elszámolása;
 • személyazonosság-ellenőrzés, adott esetben, ha az illetékes hatóságok kérésére vagy a bank jogos érdeke fűződik ön azonosításához;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz;
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

A személyes adatoknak a videómegfigyelő rendszerünkön keresztül történő feldolgozására vagy a bank egyes helyiségeibe való bejutás engedélyezésére vonatkozó információk a bank helyiségeinek bejáratánál és a BT-berendezéseken elhelyezett speciális piktogramokon és/vagy tájékoztatókon találhatók. Részleteket találhat továbbá a a videokamerás megfigyelésről szóló külön tájékoztató jegyzetben és a a BT egyes helyiségeinek látogatására vonatkozó külön tájékoztatóban a Adatvédelmi központ.

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel a helyiségek látogatóiról és/vagy a BT-berendezések felhasználóiról/látogatóiról?

Ha Ön a bank telephelyét (beleértve a bank adminisztratív épületeit is) látogatja és/vagy a BT berendezéseit használja/áll a BT berendezései előtt, a következő adatokat dolgozzuk fel:

 • a videómegfigyelő kamerák által rögzített kép;
 • a BT berendezésen keresztül megrendelt tranzakciók feldolgozásához szükséges adatok, illetve a fent említett egyéb kapcsolódó célok (pl. a BT egységekben/berendezésekben eltöltött idő).

Ugyanakkor, a törvényi kötelezettségeinkkel összhangban, annak érdekében, hogy a bank egyes helyiségeibe való belépéshez a biztonsági személyzet azonosítja Önt egy személyi igazolvány alapján, és néhány azonosító adatot: név, vezetéknév, a személyi igazolvány/útlevél sorozata és száma rögzítésre kerül, és általában 2 évig megőrizzük.

a. Ki látogatja a BT weboldalait/szociális média oldalait? 

A BT weboldalainak/szociális médiaoldalainak látogatója minden olyan természetes személy, aki a BT bármelyik portfóliójához tartozó weboldalára és/vagy közösségi médiaoldalára ellátogat. A BT portfóliójához tartozó weboldalak a következők https://bancatransilvania.ro/ és az itt találhatóak: https://www.bancatransilvania.ro/site-uri-bt.pdf ("BT-weboldalak").

Közösségi média oldalaink a következők: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn ("BT közösségi média oldalak").

b. Azok a célok, amelyek érdekében feldolgozzuk a BT weboldalainak/ közösségi média oldalainak látogatóinak adatait 

Sütiket vagy hasonló technológiákat használunk az Ön adatainak feldolgozására, amikor Ön meglátogatja a BT weboldalát, a portfólióhoz tartozó weboldalaink sütikre vonatkozó szabályzatában részletesen, valamint röviden a bannerek és a sütik beállítási központjaiban leírt célokra.

A weboldalhoz https://bancatransilvania.ro/, a cookie-szabályzat a weboldal láblécében vagy az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.bancatransilvania.ro/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor .

Ha Ön a BT weboldalain a panaszok/kérelmek/panaszok, banki termékek/szolgáltatások/kampányok igénylése, hírlevelekre való feliratkozás különböző mezőiben kitöltött űrlapokon adatokat tölt ki, akkor az űrlapokon megadott adatokat adott esetben a következő célokból dolgozzuk fel:

 • bármely személy - beleértve a hatóságokat vagy intézményeket is - által a Bankhoz intézett bármilyen jellegű kérés/irányítás/panasz megválaszolása, illetve információnyújtás;
 • bizonyos kért/megállapodott kérdésekkel kapcsolatos kérelmek/megállapodások/vélemények igazolása;
 • a szolgáltatások minőségének értékelése/javítása (a BT szolgáltatásainak/termékeinek/alkalmazottainak minőségével kapcsolatos véleményének kikérése/gyűjtése);
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a banknak címzett és/vagy a bank által küldött levelek nyilvántartási és titkársági szolgáltatásai;
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

Felhívjuk figyelmét, hogy a BT weboldalain elérhető űrlapokon/mezőkben, például a "hírlevél" elnevezésű űrlapokon/mezőkben megadott e-mail címre történő feliratkozás vagy leiratkozás a különböző érdeklődési körökkel kapcsolatos információk fogadására a megfelelő online űrlapokon keresztül történik (feliratkozás), illetve a feliratkozást követően kapott e-mailekben található leiratkozási linkeken keresztül (leiratkozás).

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel a BT weboldalainak/szociális médiaoldalainak látogatóiról 

Ha Ön meglátogat egy BT-weboldalt, a személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel:

 • cookie-k segítségével feldolgozott adatok;
 • IP-cím;
 • a weboldal eléréséhez használt eszközre vonatkozó adatok (pl. hogy Ön laptopról, számítógépről vagy telefonról lépett-e be a weboldalra, és ez utóbbi esetben a telefon operációs rendszerének típusa);

Ezenkívül, amikor a BT weboldalain található űrlapok kitöltésekor adatokat gyűjtünk, adott esetben:

 • azonosító adatok: név, vezetéknév, és bizonyos esetekben, az érintettek hozzájárulásával, személyi azonosító szám (PIN);
 • elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, postacím.

Mielőtt meglátogatná a közösségi média oldalainkat, javasoljuk, hogy olvassa el Közösségi média adatvédelmi irányelvek a Adatvédelmi központ.

Ha a BT közösségi médiaoldalain hozzászólásokat, képeket, véleményeket és/vagy reakciókat tesz közzé, azokat általában feldolgozzuk:

 • a felhasználó neve az adott közösségi médiaplatformon és profilképe;
 • vélemények/reakciók közzététele;
 • beszúrt képeket.

Bizonyos esetekben - általában akkor, amikor Ön különböző felmérésekben/kampányokban vesz részt, vagy olyan megjegyzéseket tesz közzé, amelyekben bizonyos, a munkánkkal kapcsolatos kérdéseket vet fel/panaszol - további információkat kérhetünk Öntől az Ön által felvetett/panaszolt helyzet azonosítása/igazolása érdekében, hogy választ tudjunk adni Önnek. Általában megkérdezzük Önt:

 • a bejelentett/panaszolt helyzet részletei;
 • azonosító adatok: általában név, vezetéknév;
 • azonosítók (pl. BT ügyfélkód - CIF BT- , IBAN);
 • elérhetőségi adatok (pl. e-mail cím, telefonszám).

Az adatok védelme érdekében kérjük, ne tegye azokat a BT közösségi médiaoldalain közzétett nyilvános bejegyzésekbe. Ha észrevesszük, hogy Ön adatokat tett be nyilvános bejegyzésekbe, fenntartjuk a jogot, hogy töröljük azokat.

Továbbá, ha Ön képeket tesz közzé magáról vagy másokról, vagy másokat jelöl meg kommentekben a BT közösségi médiaoldalain, vagy privát üzenetben küld nekünk ilyen képeket, a közzétételsel/jelöléssel hozzájárul ahhoz, hogy a bank felhasználja azokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a BT közösségi médiaoldalain közzétett adatok a közösségi médiaplatformok szolgáltatói számára is hozzáférhetők, és azokra az ő adatvédelmi irányelveik vonatkoznak. A BT nem ellenőrzi a közösségi médiaplatformok szolgáltatói által saját céljaikra végzett adatfeldolgozást, és nem vállal felelősséget az ilyen feldolgozásért.

Felhívjuk figyelmét, hogy a BT weboldalai/szociális médiaoldalai tartalmazhatnak más szolgáltatók által üzemeltetett weboldalakra/szociális médiaoldalakra mutató linkeket, amelyeknek saját adatvédelmi/adatkezelési szabályzatuk van. Ha Ön belép ezekre a weboldalakra/szociális médiaoldalakra, vagy személyes adatokat ad meg ezek bármelyikén, az Ön adatainak feldolgozására az adott weboldalak/szociális médiaoldalak adatvédelmi/feldolgozási irányelvei vonatkoznak, amelyeket javasoljuk, hogy olvassa el. A BT nem vállal felelősséget az Ön adatainak olyan weboldalakon/szociális médiaoldalakon történő feldolgozásáért, amelyek nem a Bank ellenőrzése alatt állnak.

a. Ki a BT tájékoztató

Ön BT-jelöltnek minősül, ha nem BT-ügyfél, és a BT termékeiről/szolgáltatásairól a BT weboldalain vagy szerződéses partnerein keresztül kért információt a banktól, vagy online időpontot egyeztetett a BT létesítményeiben.

A személyes adatoknak a BT-nél történő online kinevezésekkel kapcsolatos feldolgozásával kapcsolatos részletek a következő címen találhatók külön tájékoztató a Adatvédelmi központ.

b. Azok a célok, amelyekből a BT kilátások adatait feldolgozzuk 

Ha Ön BT tájékoztató, adatait az esettől függően a következő célokból dolgozzuk fel:

 • személyazonosság ellenőrzése;
 • bármely személy - beleértve a hatóságokat vagy intézményeket is - által a Bankhoz intézett bármilyen jellegű kérés/irányítás/panasz megválaszolása, illetve információnyújtás;
 • bizonyos kért/megvitatott/megállapodott ügyekre vonatkozó kérések/megállapodások/opciók bizonyítása, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonbeszélgetéseket is, a megbeszélt ügyek rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével, vagy adott esetben hangfelvétellel;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a banknak címzett és/vagy a bank által küldött levelek nyilvántartási és titkársági szolgáltatásai;
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés;

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel a BT érdeklődőiről 

Ha Ön BT prospektus, akkor a megfelelő módon kezeljük Önt:

 • azonosító adatok: név, vezetéknév, és bizonyos esetekben, csak az Ön hozzájárulásával, vagy ha jogos érdekünk fűződik hozzá, az Ön személyi azonosító száma (PIN);
 • elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám
 • hang (ha telefonon kér információt).

a. Ki a BT-jelölt

Ön a BT állásajánlataira vagy BT-gyakornoki helyekre pályázik, ha önéletrajzát másoktól küldte be/kaptuk meg toborzási célokra, vagy ha más módon tudatta velünk, hogy érdeklődik a BT állásajánlatai/ BT-gyakornoki helyeken való részvétele iránt.

b. Célok, amelyekből a BT jelölt adatait kezeljük 

Adatait adott esetben a következő célokból dolgozzuk fel:

 • toborzás;
 • bármely személy - beleértve a hatóságokat vagy intézményeket is - által a Bankhoz intézett bármilyen jellegű kérés/irányítás/panasz megválaszolása, illetve információnyújtás;
 • bizonyos kért/megvitatott/megállapodott ügyekre vonatkozó kérések/megállapodások/opciók bizonyítása, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonbeszélgetéseket is, a megbeszélt ügyek rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével vagy adott esetben audio-videofelvétellel;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a bank eljárásainak és folyamatainak kockázati ellenőrzése, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése, beleértve az összeférhetetlenségek megelőzését és kezelését;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a banknak címzett és/vagy a bank által küldött levelek nyilvántartási és titkársági szolgáltatásai;
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

Ha Ön csak egy adott állásra/gyakorlatra jelentkezik a BT-nél, akkor adatait csak az adott állásra/gyakorlatra vonatkozó felvételi eljárás részeként kezeljük, és a felvételi eljárás befejezése után töröljük vagy anonimizáljuk. Ha ehelyett úgy dönt, hogy a BT-nél megüresedett állások/gyakorlatok miatt általában felvesszük Önnel a kapcsolatot, akkor adatait 1 évig megőrizzük és toborzási célokra használjuk fel, ami az Ön beleegyezésével meghosszabbítható.

A felvételi eljárás során, ha szükségünk van korábbi munkáltatóink vagy tanáraink referenciáira, engedélyt kérünk, hogy ezeket a referenciákat az Ön nevében beszerezzük. Ha ehhez nem járul hozzá, akkor Önnek kell beszereznie ezeket a referenciákat, és átadnia nekünk, ha folytatni kívánja a felvételi eljárást.

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel a BT jelöltekről

A BT-jelöltek általában a személyes adatok következő kategóriáit dolgozzák fel:

 • azonosító adatok: név, vezetéknév;
 • annak ellenőrzése érdekében, hogy ön jogosult-e alkalmazottá válni, vagy adott esetben részt venni bizonyos BT-szakmai gyakorlatokon;
 • elérhetőségek - e-mail cím és/vagy telefonszám;
 • szakmai adatok (pl. szakma, foglalkozás, korábbi munkáltatók, az oktatásra, tapasztalatra és képzésre vonatkozó adatok, korábbi munkáltatók/tanárok ajánlásai);
 • az önéletrajzban szereplő egyéb releváns adatok.

Amennyiben Önt már kiválasztották egy BT-állásra, az Ön adatait annak érdekében kezeljük, hogy állásajánlatot nyújtsunk be Önnek, és ha elfogadja azt, akkor a foglalkoztatáshoz szükséges formalitások elvégzése érdekében, amiről Önt részletesen tájékoztatja a a külön tájékoztatóban a oldalon. Adatvédelmi központ.

a. Ki az/amikor az Ön mint BT petíciót benyújtó személy adatait kezeljük

Ön BT petíciót benyújtó személynek minősül, ha bármilyen csatornán keresztül bármilyen kéréssel/kérdéssel/panasszal ("petíció") fordul a bankhoz, függetlenül attól, hogy Ön BT-ügyfél, BT alkalmi ügyfél vagy az érintettek bármely más kategóriájába tartozik.

b. Azok a célok, amelyekből a BT petíció benyújtóinak adatait feldolgozzuk 

Az Ön helyzetétől és a bankkal kapcsolatos konkrét státuszától függően, amikor Ön kérést küld nekünk, a következő célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

 • a személyazonosság ellenőrzése, beleértve a BT ügyfél státusz megerősítését/megerősítését;
 • bármely személy - beleértve a hatóságokat vagy intézményeket is - által a Bankhoz intézett bármilyen jellegű kérés/irányítás/panasz megválaszolása, illetve információnyújtás;
 • az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonbeszélgetések során kért/megvitatott/megállapodott bizonyos ügyekre vonatkozó kérések/megállapodások/opciók bizonyítása a megbeszélt ügyek rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével;
 • a szolgáltatás minőségének értékelése/javítása (a BT petíciót benyújtók véleményének kikérése/gyűjtése a petíciókra adott válaszok minőségéről);
 • a bank eljárásainak és folyamatainak kockázati ellenőrzése, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése, beleértve az összeférhetetlenségek megelőzését és kezelését;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • az illetékes hatóságok felé történő jelentéstétel a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységenkénti adminisztrációja, valamint a humánerőforrás-gazdálkodás;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a banknak címzett és/vagy a bank által küldött levelek nyilvántartási és titkársági szolgáltatásai;
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel a BT petíciót benyújtókról? 

Az Ön által hozzánk intézett kérések rögzítése, beérkezésének megerősítése, elemzése, megfogalmazása és továbbítása érdekében adott esetben a személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozzuk fel:

 • azonosító adatok: az Ön által megadott név, vezetéknév és egyéb, ebbe a kategóriába tartozó adatok, illetve olyan személyes adatok, amelyeket az Ön azonosítása érdekében kell feldolgoznunk, annak a helyzetnek az azonosítása és ellenőrzése érdekében, amellyel kapcsolatban a petíciót elküldi nekünk, a petícióra adott válasz megfogalmazása érdekében, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy bizalmas információkat (beleértve a személyes adatokat is) olyan címzettek számára továbbítsunk, akik nem jogosultak azok megismerésére;
 • elérhetőségek: postacím, e-mail cím, telefonszám.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön BT-ügyfél, és olyan elérhetőségek használatával küld nekünk petíciót, amelyeket nem adott meg a banknak, hacsak nem tudjuk kétséget kizáróan megerősíteni, hogy a petíciót Ön küldte nekünk, a petíciós válaszban feltüntetendő adatainak védelme érdekében fenntartjuk a jogot, hogy a választ az Ön által a banknak megadott elérhetőségekre küldjük Önnek;

 • a (BT petíciót benyújtók vagy a bank által kezdeményezett) telefonbeszélgetések hangja, hívások és telefonbeszélgetések felvételei;
 • adott esetben minden egyéb, a bank tudomására jutó, a petíciók kezeléséhez szükséges információ.

a. Ki az/amikor harmadik félként kezeljük az Ön adatait BT

Az Ön adatait BT harmadik félként kezeljük (még akkor is, ha Ön rendelkezik a jelen Szabályzatban említett egyéb tulajdonságokkal), ha Ön természetes személy, például a következő esetekben:

 • Ön egy másik bank/pénzintézet ügyfele, és a másik banknál vezetett számlájáról átutalást kezdeményez a BT számlájára;
 • Ön egy másik bank/pénzintézet ügyfele, és egy BT-ügyfél átutalást kezdeményez az Ön számlájára az adott banknál. Ebben az esetben a BT által esetlegesen alkalmazott fizetési rendszerek keretében a másik bank nyilvántartásában szereplő keresztnevét és vezetéknevének kezdőbetűit akkor is megtudjuk, ha a BT-ügyfél az IBAN-kódhoz kapcsolódóan más nevet ad meg, amikor az átutalást kezdeményezi az Ön számlájára egy másik banknál;
 • más bankok/pénzintézetek által kibocsátott kártyákkal online fizetéseket végezhet a BT által kínált fizetési megoldásokat használó weboldalakon. Az Ön adatait a nemzetközi fizetési szervezetek szabályai szerint kezeljük;
 • az Önre vonatkozó adatok szerepelnek a BT-nél benyújtott/továbbított/fogadott/befogadott fizetési megbízás fizetési adataiban/magyarázataiban - a fizetési megbízás magyarázatával/részleteivel kapcsolatos mezők kitöltése a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogi rendelkezések szerint kötelező;
 • egy BT-ügyfél benyújtja a banknak a tranzakciókat alátámasztó dokumentumokat vagy a BT vállalati ügyfelek alapító okiratát, és ezekben szerepelnek az Ön adatai;
 • a BT-hiteligénylőnek be kell nyújtania nekünk annak az ingatlannak az adásvételi szerződését, amelyre hitelt igényel, vagy amelyet biztosítékként nyújt, és az Ön adatai szerepelnek a szerződésben, vagy a hiteligénylő benyújtja az ingatlan telekkönyvi kivonatát, amely az Ön adatait is tartalmazza;
 • A BT ügyfelei nyílt banki szolgáltatásokat használnak, és más pénzintézetekből származó tranzakcióikat az Ön adataival együtt integrálják a BT alkalmazásokba;
 • más bankok/pénzintézetek által kibocsátott kártyák használata BT-berendezéseken (ATM-ek, BT Express, BT Express Plus), beleértve azt az esetet is, amikor azokat lefoglalják, és vissza kell adnunk Önnek;
 • különböző személyektől, többek között intézményektől/hatóságoktól, közjegyzőktől, ügyvédektől, végrehajtóktól kapunk megkereséseket, amelyekben az Ön adatait említik;
 • Ön jogosult személy (a meghatalmazott képviselőktől vagy számlamegbízottaktól eltérő személyek) arra, hogy a BT Ügyfél nevében - banki vagy nem banki - tranzakciókat rendeljen/kezdeményezzen a BT által kínált csatornákon keresztül (pl. telefonos fizetési megbízások);
 • a BT alkalmazottja azért szolgáltat adatokat Önről, mert Ön eltartott családtag, vagy a BT alkalmazottja az Önnel való kapcsolata miatt szabadságot/szabadnapokat vesz ki (pl. házassági szabadság, szülői szabadság, gyermekbetegség stb.), vagy azért, hogy a BT alkalmazottjainak családtagjai számára nyújtott juttatásokat biztosítsuk Önnek;
 • adatokat gyűjtünk Önről az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése során - akár a BT alkalmazottaitól az összeférhetetlenségi nyilatkozatuk részeként, akár az általunk végzett ellenőrzések eredményeként -, és adatokat gyűjtünk Önről, mert Ön a BT valamely alkalmazottjának rokona (pl. Ön az alkalmazott rokona, házastársa, élettársa, üzleti partnere vagy az alkalmazott közeli családtagja stb;)
 • a bank által szervezett különböző rendezvények, sajtótájékoztatók, társadalmi felelősségvállalási akciók stb. résztvevői;
 • az Ön adatai különböző helyzetekben a BT-hez benyújtott különböző dokumentumokon szerepelnek (pl. igazolások vagy bármilyen dokumentum, amelyek az aláírók vagy adott esetben a dokumentumokban említett más személyek személyes adatait tartalmazzák). Ezeket az adatokat a nyilvántartások megőrzésének szükségességére tekintettel kezeljük, még akkor is, ha a tároláson kívül semmilyen más formában nincs szükségünk a feldolgozásukra;
 • az Ön személyes adatait bármely más személy bocsátja rendelkezésünkre, akivel kapcsolatba kerülünk, vagy más módon a birtokunkba kerül.

b. Azok a célok, amelyekből a BT harmadik féltől származó adatait feldolgozzuk 

Az Ön adatait BT harmadik félként kezeljük azokban a célokban, amelyek az adatokat átadó személlyel való kapcsolatunkban szükségesek, valamint adott esetben a következő kapcsolódó célokra:

 • adott esetben a BT alkalmazottaival fennálló munkaviszonyok kezelése;
 • a bank eljárásainak és folyamatainak kockázati ellenőrzése, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése, beleértve az összeférhetetlenségek megelőzését és kezelését;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése;
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel harmadik felek számára BT

A leggyakoribb adatkategóriák, amelyeket harmadik fél BT-ként feldolgozunk az Ön számára, adott esetben a következő sorokban példaként felsoroltak:

 • azonosító adatok: név, vezetéknév, személyi azonosító szám (PIN), aláírás (holografikus vagy elektronikus);
 • az Ön és az Ön adatait átadó személy közötti kapcsolat;
 • jogi személyen belül betöltött pozíció;
 • bármely más adat, amelyet bármely olyan személy bocsát rendelkezésünkre, akivel tevékenységünk során kapcsolatba lépünk.

a. Kik azok a személyek, akik kifejezték/ kifejezték döntéseiket adataik reklámcélú feldolgozásával kapcsolatban (adott esetben hozzájárulás vagy elutasítás). 

Jelenleg olyan személyeknek minősülnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a BT-nek személyes adataikat reklámcélokra kezeljék az alábbi érintettek kategóriáinak bármelyike:

 • Jelentősebb természetes személyek - BT ügyfelek vagy nem ügyfelek (BT alkalmi ügyfelek vagy bármely más személy) -, akik a BT erre a célra szolgáló űrlapján 2018.03.12-től kezdve kifejezték az adataik reklámcélú feldolgozására vonatkozó választási lehetőségeiket (adott esetben hozzájárulás/egyetértés vagy elutasítás) - a továbbiakban "marketing opciók".

Az Ön hozzájárulásának kifejezése az Ön adatainak reklámcélú feldolgozásához nem kötelező. Garantáljuk, hogy ha valaki megtagadja a hozzájárulás kifejezését, az nem érinti a BT-ügyféllé váláshoz vagy a BT-ügyfélnek maradáshoz való jogát. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Ebben az esetben a továbbiakban nem vesszük fel Önnel a kapcsolatot reklámcélokból.

A BT-ügyfelek a marketinglehetőségek kifejezésére szolgáló űrlapot megtalálják bármelyik BT-fiókban, a NeoBT-ben, de az online űrlapot is elérhetik az alábbi címen. a bank honlapjána Adatvédelmi központ. Ez az űrlap használható a marketingválasztás kezdeti kifejezésére, a korábban kifejezett választások módosítására vagy a marketingszerződés visszavonására.

Ha Ön BT-ügyfél, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen űrlapon tett bármely választása, beleértve a reklámcélú kapcsolatfelvételhez adott hozzájárulásának visszavonását is:

- nem vonatkozik és nem érinti az olyan általános érdekű vagy az Ügyfelek számára különösen fontos üzeneteket, amelyeket a BT az üzleti kapcsolat megfelelő lebonyolításához fűződő jogos érdekei vagy jogi kötelezettségei alapján továbbít;

- nem vonatkoznak a BT mobilalkalmazásain belül küldött kereskedelmi értesítésekre/üzenetekre, és nem érintik azokat, mivel ezek saját marketingopciókat kezelő rendszerrel rendelkeznek, amely a külön erre a célra szolgáló beállítások vagy az adatvédelmi részlegekben érhető el;

A nem ügyfelek bármelyik BT-egységben megtalálhatják a marketinglehetőségek kifejezésére szolgáló űrlapot. A nem ügyfelek reklámcélú kapcsolatfelvételhez való hozzájárulása a bankfiókokban és online egyaránt visszavonható a következő kitöltéssel a nem ügyfél marketing célú hozzájárulás visszavonására szolgáló űrlap kitöltésévelamely a következő címen érhető el Adatvédelmi központ.

Felhívjuk figyelmét, hogy akár BT-ügyfél, akár nem BT-ügyfél, a fent említett BT-formanyomtatványokon keresztül kifejezett bármely választása, beleértve a reklámcélú kapcsolatfelvételhez való hozzájárulás visszavonását is:

- nem befolyásolja a BT weboldalain elérhető űrlapokon megadott e-mail címek fel- vagy leiratkozását, hogy különböző érdeklődési körökben információkat kapjon. A hírlevelekre való feliratkozás az említett online űrlapokon keresztül történik, a leiratkozás pedig a feliratkozási üzenetekben található leiratkozási linket követve kezelhető.

b. a marketingválasztásukat kifejező egyének adatainak feldolgozásának céljai (adott esetben hozzájárulás vagy elutasítás) 

Ha Ön hozzájárul adatainak reklámcélú feldolgozásához, akkor azokat az alábbiak szerint kezeljük:

 • reklámüzenetek küldése*, a kifejezett hozzájárulásnak megfelelően (reklám/marketing céllal);
 • a személyek személyazonosságának ellenőrzése BT-ügyfélként való státuszuk megerősítése /megcáfolása érdekében;
 • a hirdetési lehetőségekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kérések/megállapodások/opciók bizonyítása a megvitatott kérdések rögzítésével és adott esetben a (bank vagy Ön által kezdeményezett) telefonbeszélgetések hangfelvételével;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok/információk fizikai/elektronikus archiválása, beleértve a biztonsági mentést is;
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

Ha Ön lemondott arról, hogy adatait reklámcélokra dolgozzuk fel, akkor az Ön adatait a fenti célok mindegyikére feldolgozzuk, kivéve a *reklámüzenetek továbbítását.

c. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel azokról az egyénekről, akik marketingválasztást fejeznek ki 

A BT által hirdetési üzenetek továbbítása céljából feldolgozott adatok általában a következők:

 • azonosító adatok: név, vezetéknév;
 • elérhetőségek: telefonszám, e-mail vagy postai cím
 • kizárólag BT-ügyfelek esetében: egyéb információk, amelyeket a BT szolgáltatásainak/termékeinek használata során tudunk meg róluk, hogy személyre szabott reklámüzeneteket küldhessünk nekik.

Ha Ön elutasítja adatainak reklámcélú feldolgozását, akkor az Ön személyazonosító és kapcsolattartási adatait, valamint - ha Ön BT-ügyfél - az ügyfélkódját - BT HÉA-számát - kizárólag az Ön választásának megjelölése és tiszteletben tartása érdekében kezeljük.

Az általunk feldolgozott személyes adatokat általában közvetlenül az érintettektől gyűjtjük (pl. amikor a BT ügyfeleivé válnak, frissítik adataikat a bankban, tranzakciókat hajtanak végre, meglátogatják vagy kitöltik a BT weboldalain található űrlapokat stb.)

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor az adatokat más forrásokból gyűjtik, a/az:

 • más BT-ügyfelek (pl. más ügyfelek felhatalmazása a banknál nyitott számláikra, banki termékek/szolgáltatások igénybevétele egy ügyfél által egy másik ügyfél nevében, aki erre felhatalmazta őt, a BT vállalati ügyfeleinek minősülő munkáltatók banki termékek/szolgáltatások igénybevétele alkalmazottaik számára/ nevében - étkezési utalványok, a BT-nél nyitott számlákon a bérjövedelmek beszedése, kezességvállalási számlák stb;)
 • olyan személyek, akik nem BT-ügyfelek (pl. olyan személyek, akik készpénzt helyeznek el BT-ügyfelek számláin, olyan személyek, akik petíciókat küldenek, amelyekben azt állítják, hogy a BT-ügyfelek által a banknak bejelentett adatokat használják);
 • hatóságok vagy intézmények (pl. A Személyi Nyilvántartások Főigazgatósága - D.G.E.P. -, amelytől az ügyfelek/azoknak a személyeknek a személyi igazolványára vonatkozó aktuális adatokat kapjuk, akik lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a BT ügyfeleivé váljanak, amelyeket az ügyfél megismerése céljából dolgozunk fel az alábbi pontban foglaltak szerint. Adatvédelmi központ honlap "Ügyfélismeret" alfejezetében, bíróságok, ügyészek, rendőrség, bírósági végrehajtók, B.N.R., A.N.P.C., A.N.S.P.D.C.P., stb.), közjegyzők, ügyvédek;
 • a pénzforgalmi szolgáltatásokkal foglalkozó intézmények (pl. Transfond, S.W.I.F.T., nemzetközi fizetési szervezetek stb.);
 • más hitelintézetek, amelyekkel a Banca Transilvania S.A. egyesült (Volksbank România S.A. és Bancpost S.A.), vagy amelyek egyes szerződéseit átruházták (Idea::Bank);
 • más bankok/pénzintézetek, beleértve a partnerbankokat és a levelező bankokat vagy a konzorciális hitelekben részt vevő bankokat/pénzintézményeket;
 • a BT pénzügyi csoport más vállalkozásai, meghatározott és jogszerű célokból, általában a pénzügyi/gazdasági üzleti tevékenység megfelelő végzése és a BT csoport konszolidált alapon történő felügyeletére vonatkozó jogi követelmények teljesítése érdekében;
 • nyilvános források, mint például, de nem kizárólagosan: a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal (N.R.C.O.), a Nemzeti Ingatlanhirdetési Nyilvántartás (N.R.P.M.), a Kataszteri és Ingatlanhirdetési Hivatal (O.C.P.I.), a bírósági portál (Just), a Hivatalos Közlöny, a közösségi média, az internet stb;
 • nyilvántartások, mint például a Hitel Iroda, az N.R.B. Hitelkockázati Központja, ha a lekérdezésüknek jogalapja és határozott és törvényes célja van;
 • adatbázis-szolgáltatók (pl. a terrorcselekmények finanszírozásával vádolt személyek adatbázisainak kezelésére felhatalmazott szervezetek, a nyilvánosságra hozott személyek, a nyilvános forrásokból gyűjtött adatokat összesítő és továbbosztó szolgáltatók stb;)
 • a bank szerződéses partnerei különböző területeken (pl. értékbecslő társaságok, biztosítótársaságok, nyugdíj- és befektetési alapkezelő társaságok);
 • Adósságbehajtó/adósságbehajtó cégek (pl. megtudhatjuk az Ügyfelek új elérhetőségeit a minket az adósságbehajtásban támogató cégektől);
 • Depozitarul Central S.A., Bukaresti Értéktőzsde (B.V.B) a banki részvényesek adatai esetében;

A BT a személyes adatok feldolgozásának jogalapjai a következők:

 • a bank jogi kötelezettsége (amikor az adatkezelés a bank jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges);
 • szerződéskötés/szerződések teljesítése (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, vagy ahhoz, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyenek);
 • a bank és/vagy harmadik felek jogos érdeke;
 • az adatok feldolgozásának szükségessége közérdekű feladat elvégzéséhez (pl. ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében);
 • az érintett hozzájárulása.

Amennyiben törvény kötelez minket bizonyos adatok feldolgozására egy adott helyzetben, vagy ha az Ön adatai szükségesek a BT termékekre/szolgáltatásokra/ alkalmi tranzakciókra vonatkozó szerződések megkötéséhez vagy teljesítéséhez, ha megtagadja azok feldolgozását, Ön nem lesz/maradhat a BT ügyfele, vagy nem tudjuk feldolgozni az Ön által kért tranzakciókat.

Amennyiben az Ön adatait jogos érdekünk vagy harmadik felek jogos érdeke alapján kezeljük, Ön tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból (pl. ha Ön BT-ügyfél, és nem kíván többé általános érdekű üzeneteket vagy olyan üzeneteket kapni, amelyekben arra kérjük, hogy értékelje szolgáltatásaink/termékeink minőségét, kérésének eleget teszünk anélkül, hogy a BT-vel fennálló üzleti kapcsolatát befolyásolná). Bizonyos esetekben a mi vagy harmadik felek jogos érdeke meghaladhatja az Ön jogos érdekét, és nem tudjuk teljesíteni a feldolgozás ellen tiltakozó kérelmét (pl. az adatok feldolgozása a Credit Bureau rendszerben, kivéve, ha más okok miatt nem tudjuk teljesíteni a tiltakozási kérelmét).

Ha az Ön hozzájárulása/megegyezése alapján kezeljük az Ön adatait, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás azonban nem érinti az Ön adatainak korábbi feldolgozását (pl. az Ön adatait reklámozási/marketing célú hozzájárulás alapján kezeljük, és Önnek joga van a hozzájárulás visszavonására. A marketing célú hozzájárulásának visszavonása nem érinti az Ön arra vonatkozó jogát, hogy a BT ügyfele legyen vagy maradjon; az adatok feldolgozása egyes cookie-kon keresztül az Ön hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem járul hozzá ezen cookie-k elhelyezéséhez, akkor a BT webhelyeit az Önre nézve negatív következmények nélkül használhatja).

Az általunk feldolgozott személyes adatokat a BT a GDPR alapelveivel összhangban, a helyzetre vonatkozó jogi indokok alapján és kizárólag a teljes titoktartást és biztonságot garantáló feltételek mellett néha nyilvánosságra hozhatja/továbbíthatja.

Elkötelezettek vagyunk az alapvető emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása mellett ilyen nyilvánosságra hozatal esetén, különösen a személyes adatok védelméhez és a magánélethez való jog tiszteletben tartása mellett, és rendszeresen értékeljük az e területen végzett munkánkat annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a jogokat mindig tiszteletben tartsuk.

Az alábbiakban ebben a szakaszban (* -> ***) részletesen ismertetjük azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek alapján kötelesek vagyunk az Önre vonatkozó személyes adatokat jelenteni/közölni bizonyos hatóságoknak.

Továbbá, ha hatóságok/intézmények személyes adatok közlését kérik tőlünk, vállaljuk, hogy csak akkor adjuk ki azokat, ha jogi kötelezettségünk vagy jogos érdekünk van, csak egyértelmű belső eljárások alapján és csak a felső vezetés jóváhagyásával.

Csak a feltétlenül szükséges adatokat bocsátjuk a hatóságok rendelkezésére, és ha bebizonyosodik, hogy a személyes adatok ilyen, az emberi jogokat sértő nyilvánosságra hozatalát végeztük, vállaljuk, hogy az érintett személyeknek okozott kárt megtérítjük.

A címzettek kategóriái, akiknek adott esetben személyes adatokat adhatunk át, a következők:

 • más ügyfelek, akiknek joguk van és ismerniük kell őket;
 • a BT Financial Groupon belüli egyéb szervezetek;
 • a fizetési műveletek feldolgozásában részt vevő vállalatok (pl. Transfond S.A., fizetési feldolgozók);
 • pénzügyi banki szervezetek (pl. a bankközi fizetési és kommunikációs rendszerek/rendszerek résztvevői, mint a S.W.I.F.T., S.E.P.A., ReGIS, partnerbankok és levelezőbankok, konzorciális hitelekben részt vevő bankok vagy pénzintézetek);
 • nemzetközi fizetési szervezetek (pl. Visa, Mastercard);
 • a BT üzleti tevékenysége során igénybe vett szerződéses partnerek (szolgáltatók), mint például, de nem kizárólagosan, a következők szolgáltatói/szállítói: digitális tanúsítvány-kibocsátási szolgáltatások (a minősített/kiterjesztett elektronikus aláírás alkalmazásához), lejárt tartozások behajtása/követeléskezelési szolgáltatások, IT-szolgáltatások (karbantartás, bevezetés, támogatás, felhő), fizikai és/vagy elektronikus archiválási szolgáltatások, futárszolgálatok, könyvvizsgálati szolgáltatások, kártyával kapcsolatos szolgáltatások, piackutatási/tanulmányozási szolgáltatások, e-mail/SMS/telefónia szolgáltatások, marketingszolgáltatások, egyéb olyan szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások, akikhez a BT bizonyos pénzügyi/bankszolgáltatások kiszervezését végezte, stb;)
 • biztosítóintézetek;
 • ingatlanértékelő cégek;
 • nyugdíj- és befektetési alapkezelő társaságok;
 • különböző típusú hitel/betéti termékeket garantáló társaságok (alapok) (pl. F.N.G.C.I.M.M., F.G.D.B. stb.);
 • banki partnerek különböző területeken, akiknek termékeit/szolgáltatásait/eseményeit a BT ügyfelei számára hozzájárulásuk alapján népszerűsíthetjük. A bank partnereinek frissített listája itt található: https://www.bancatransilvania.ro/parteneri;
 • közösségi médiaplatform-szolgáltatók;
 • áthelyezettek;
 • nemzeti hatóságok és intézmények, mint például, de nem kizárólagosan: a Román Nemzeti Bank (B.N.R.), a Nemzeti Adóhatóság (A.N.A.F.)*, az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium (M.A.I.), a Személyügyi Nyilvántartási Főigazgatóság (D.G.E.P.), a Belügyminisztérium (M.A.I.), az Igazságügyi Minisztérium (M.A.I.), a Belügyminisztérium (M.A.I.), a Belügyminisztérium (M.A.I.), a Belügyminisztérium (M.A.I.)), akiknek megküldjük a BT-ügyféllé válás lépéseit teljesítő ügyfelek/személyek nevét, vezetéknevét és KNP-jét ezen adatok érvényesítésére és a jelenlegi személyazonosító okmányaikból származó további információk szolgáltatására, amelyeket az ügyfél megismerése céljából az alábbiakban részletezettek szerint dolgozunk fel. Adatvédelmi központ a weboldal "Ismerje meg ügyfelét" alfejezetében, a Pénzmosás Elleni Nemzeti Hivatal (O.N.P.C.C.S.B.)**, az Országos Kataszteri és Ingatlanhirdetési Ügynökség (A.N.C.P.P.I.), az Országos Ingatlanhirdetési Nyilvántartás (R.N.P.M.), a Pénzügyi Felügyelet (A.S.F.), beleértve adott esetben azok területi egységeit;
 • banki intézmények vagy állami hatóságok, beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is - nemzetközi S.W.I.F.T. adattovábbítás esetén vagy az F.A.T.C.A. és a C.R.S. jogszabályok céljaira végzett adatkezelés eredményeként;
 • közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtók;
 • Központi hitelkockázat***;
 • Hiteliroda és a Hitelirodai Rendszer résztvevői****;

* személyes adatok közlése az A.N.A.F. felé

Az adóeljárási törvénykönyv (207/2015. sz. törvény) rendelkezései szerint a BT-nek mint hitelintézetnek jogi kötelessége:

1. Naponta kommunikáljon az A.N.A.F.-vel:

- a BT-nél bank- vagy fizetési számlát nyitó vagy megszüntető természetes személyek, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek listája, a megnyitott számlák tekintetében aláírási joggal rendelkező személyek, az ügyfél nevében eljárni kívánó személyek, a számlatulajdonosok haszonhúzói, a 15. cikk (1) bekezdésében említett azonosító adatokkal együtt. (1) bekezdése szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint egyes normatív aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló 129/2019. sz. törvény módosított és kiegészített változataival, illetve adott esetben az egyes személyekhez/jogi személyekhez rendelt egyedi azonosító számokkal, valamint az IBAN-számra és az egyes számlák megnyitásának és lezárásának időpontjára vonatkozó információkkal.

- a széfeket bérlő személyek listája, a 15. cikk (1) bekezdésében említett azonosító adatokkal együtt. (1) bekezdése szerinti, módosított 129/2019. sz. törvény, vagy az egyes személyekhez/szervezetekhez rendelt egyedi azonosító számok, a bérleti szerződések megszűnésének dátumával együtt.

2. Az A.N.A.F. kérésére minden egyes, a kérés tárgyát képező tulajdonos esetében közli a banknál nyitott számlák teljes forgalmát és/vagy egyenlegét, valamint az e számlákon keresztül végrehajtott műveletekre vonatkozó információkat és dokumentumokat.

3. Megküldi az A.N.A.F.-nek - bankszámlanyitás vagy széfbérlés iránti kérelem alkalmával - az adóazonosító szám/adóregisztrációs kód kiosztására vonatkozó kérelmet azon nem rezidens magánszemélyek esetében, akik nem rendelkeznek ilyennel. A BT által az A.N.A.F.-nek küldött kérelem a nem rezidens személy következő adatait tartalmazza: név, vezetéknév, születési idő és hely, nem, lakóhely, tartózkodási cím, személyazonosító igazolvány adatai és másolata, a lakóhely szerinti ország adóazonosító kódja (ha van). A BT az A.N.A.F.-nek a kérelemben megadott adatokat igazoló dokumentumokat is küldhet. A benyújtott adatok alapján a Pénzügyminisztérium kiosztja az adóazonosító számot vagy adott esetben az adóregisztrációs kódot, adóügyi nyilvántartásba veszi a személyt, és közli az adóregisztrációs információkat a BT-vel.

** N.N.O.P.P.C.S.B. - Ha a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok szerint teljesülnek a személyes adatoknak a BT által a Pénzmosás Elleni Nemzeti Hivatal részére történő továbbításának feltételei, akkor azokat egyidejűleg és ugyanabban a formátumban továbbítani kell az A.N.A.F. részére.

*** C.R.C. - A Banknak törvényi kötelezettsége, hogy a Román Nemzeti Bank Hitelkockázati Központjának (C.R.C.) jelentse a hitelkockázati információkat minden olyan adósról, aki megfelel a jelentendő feltételnek (ez magában foglalja az egyes adósok azonosító adatait és azokat a RON-ban és devizában lebonyolított tranzakciókat, amelyek révén a Bank az adott adósra vonatkozó kockázatnak van kitéve), illetve az adott adósra vonatkozó egyedi kockázatot, valamint a feltárt kártyacsalásokra vonatkozó információkat.

**** Credit Bureau S.A./A Credit Bureau rendszer résztvevői - A Banknak jogos érdeke, hogy a Credit Bureau rendszerben, amelyhez más résztvevők (főként hitelintézetek és nem banki pénzügyi intézmények, mint a Bank és a Credit Bureau társult szereplői) hozzáférnek, bizonyos feltételek mellett jelentse a hitelszerződéssel rendelkező ügyfelek, valamint a hiteltörlesztéssel legalább 30 napos késedelemben lévő ügyfelek személyes adatait. Az adatok ezen címzettek számára a bank által a hitelkérelem vagy -igénylés elemzése során e rendszerben végzett lekérdezések esetén is átadásra kerülnek.

Egyes szerződéses partnereink, akik az üzleti tevékenységünk megfelelő folytatásához szükséges szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, és/vagy alvállalkozóik nem az Európai Unióban (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségben (EGT), hanem más országokban ("harmadik országok") találhatók.

Amennyiben ezek a partnerek/alvállalkozók vagy nemzetközi szervezeteik hozzáférhetnek az általunk feldolgozott személyes adatokhoz, csak akkor engedélyezzük az adatok továbbítását, ha az feltétlenül szükséges, és csak megfelelőségi határozatok alapján, vagy ilyen határozatok hiányában a GDPR által előírt megfelelő garanciák alapján.

Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen adattovábbítások tiszteletben tartsák az emberi jogokat, különösen a személyes adatok megfelelő védelméhez való jogot, függetlenül attól, hogy azokat hol dolgozzák fel, vállaljuk, hogy - mind az adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekbe történő továbbításának engedélyezése előtt, mind pedig az adattovábbítás teljes időtartama alatt, beleértve az eredetileg tervezett körülmények megváltozását is - mérlegeljük, hogy fennállnak-e az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatok, és azokat megfelelően kezeljük, beleértve a szükséges kiegészítő intézkedések meghozatalát is, hogy az adatok ugyanolyan szintű védelmet élvezzenek, mint amilyet az EU/EGT-ben élveznének.

Az Európai Bizottság dönthet úgy, hogy bizonyos harmadik országok, bizonyos területek vagy egy harmadik országon belüli bizonyos ágazatok megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatoknak. Az Európai Bizottság a következő harmadik országok/ágazatok tekintetében adott ki megfelelőségi határozatokat: Andorra, Argentína, Kanada (csak vállalatok), Svájc, Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Jersey, Új-Zéland, Uruguay, Japán, Egyesült Királyság, Dél-Korea. Ezen országokba/ágazatokba (amennyiben egyikükre vonatkozóan sem hoztak ellenkező értelmű határozatot), valamint más olyan országokba, amelyek esetében a Bizottság a jövőben megfelelő védelmi szintet fog elismerni, a személyes adatok továbbítása nem igényel külön engedélyt, és a személyes adatoknak az EU/EGT-n belüli címzettek részére történő továbbításához hasonlóan történik. Azon harmadik országok frissített listája, amelyekre vonatkozóan megfelelőségi határozatot hoztak, a következő címen érhető el Európai Bizottság honlapja.

Bármely más harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek csak a GDPR által megengedett megfelelő garanciák alapján továbbítjuk a személyes adatokat, amelyek általában az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételekből állnak, és amelyek a következő címen találhatók meg itt: és ha ezek a biztosítékok nem elegendőek, további intézkedéseket teszünk a megfelelő adatvédelem érdekében.

Kivételesen, ha a BT Ügyfelek vagy BT Alkalmi Ügyfelek a bankon keresztül olyan harmadik országokban található címzetteknek rendelnek meg tranzakciókat, amelyek nem rendelkeznek a személyes adatok megfelelő szintű védelmével, az adatok ezen országokba történő továbbítása a GDPR rendelkezésein alapul, amelyek szerint: a bank és az Ügyfél közötti szerződés teljesítéséhez vagy az Ügyfél kérésére elfogadott szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges továbbítás, vagy adott esetben a szerződés megkötéséhez vagy az érintett érdekében kötött szerződés teljesítéséhez szükséges továbbítás.

Bizonyos körülmények között, kizárólag a GDPR-nak megfelelően, a BT üzleti tevékenységében automatizált döntéshozatali folyamatokat alkalmaznak, többek között profilalkotás eredményeként.

Ezek a bank által a személyes adatok automatizált feldolgozása alapján, emberi beavatkozással vagy anélkül hozott olyan döntések, amelyek joghatással járhatnak és/vagy jelentős mértékben érinthetik az érintetteket.

Ilyen helyzetek a következők:

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében (beleértve a nemzetközi szankciók végrehajtását is) a jogi kötelezettségünknek megfelelően az Ügyfél ismeretére vonatkozó intézkedések végrehajtása érdekében ellenőrzéseket végzünk a terrorizmus finanszírozásával gyanúsított személyek adatbázisai, a nemzetközi szankciós listák vagy a magas csalási kockázatú személyek csalás elleni figyelmeztető listái alapján. Ha az érintett személyek szerepelnek ezekben a nyilvántartásokban, a bank fenntartja a jogot, hogy megtagadja a velük való üzleti kapcsolat felvételét, vagy felmondja a szerződéses kapcsolatot, illetve adott esetben megtagadja az általuk kezdeményezett alkalmi tranzakció feldolgozását. Ugyanebből a célból a D.G.E.P.-től elküldjük és megkapjuk azon ügyfelek/személyek személyazonosító igazolványának adatait, akik a BT-ügyféllé válás lépéseihez szükséges lépéseket megteszik. A D.G.E.P.-től kapott adatokat nyilvántartásunkban ügyféligazolványadatként rögzítjük vagy adott esetben frissítjük. A BT kizárólag a D.G.E.P. által szolgáltatott adatok automatikus feldolgozása alapján nem tesz olyan intézkedést, amely joghatásokat eredményezne vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené az ügyfeleket, kivéve, ha az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 22. cikkének rendelkezései teljesülnek.
 • a BT-ügyfelek és az alkalmi ügyfelek csalás elleni védelme érdekében, valamint annak érdekében, hogy a bank megfelelően eleget tegyen az ügyfélismereti kötelezettségeinek, figyelemmel kísérje tranzakcióikat, és amennyiben gyanús tranzakciókat észlel (például szokatlan kifizetéseket a gyakoriság, az összeg tekintetében, beleértve a pénzeszközök bejelentett forrásához vagy az üzleti kapcsolat céljához és jellegéhez képest is), rövid időközönként különböző helyszínekről kezdeményezett tranzakciók, amelyek nem tették lehetővé az e helyszínek közötti mozgást, olyan tranzakciók, amelyek adatai pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúját vetik fel, BT-kártyák gyanús weboldalakon történő felhasználásának kísérlete), intézkedéseket hozhat a tranzakciók, kártyák, számlák letiltására, ezeket a döntéseket tisztán automatikus alapon hozva;
 • a jogszabályi rendelkezések szerint a hiteltermékek nyújtásának feltétele az igénylők bizonyos mértékű eladósodottsága. A hiteltermék felvételére való jogosultság megállapítása során az eladósodottsági szinthez viszonyítva a hiteltermékre való jogosultságot a kérelmező által nyilvántartott jövedelem és kiadások szintje alapján automatikus kritériumok alapján határozzák meg;
 • az előzetes ajánlatra való jogosultsági feltételek teljesülésének objektív ellenőrzése és adott esetben a kérelmező - természetes vagy jogi személy - hitelkérelmének elemzése érdekében a legtöbb esetben egy banki pontozási alkalmazást használnak, amely elemzi a hitelkérelemben kitöltött adatokat, a bank saját nyilvántartásaiban és/vagy a Credit Bureau S.A. nyilvántartásaiban végzett ellenőrzésekből származó információkat, és a hitelkockázatot és a törlesztőrészletek jövőbeli időben történő megfizetésének valószínűségét meghatározó pontszámot állít ki. A kiadott pontszámhoz hozzáadódik a kérelmező helyzetére vonatkozó egyéb ellenőrzések eredménye, amelyet a bank alkalmazottai elemeznek annak megállapítása érdekében, hogy teljesülnek-e a belső szabályzatokban meghatározott jogosultsági feltételek. A hitelkérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról szóló végső döntés azonban a bank alkalmazottai által elvégzett elemzésen alapul (emberi beavatkozás). Az emberi beavatkozás alól kivételt képez, ha Ön kizárólag online igényli a hiteltermékeket. Ezekben az esetekben kizárólag automatizált adatfeldolgozás alapján döntünk a hitel megítéléséről vagy adott esetben a kérelem elutasításáról. A döntés ilyen módon történő meghozatalára azért van szükség, hogy a kérelmet gyorsan elemezhessük és a hitelszerződést meg tudjuk kötni. Önnek azonban garantált joga van ahhoz, hogy emberi beavatkozást kérjen, azaz, hogy hitelkérelmét a bank alkalmazottja elemezze, hogy kifejtse álláspontját, és hogy megtámadja a kizárólag automatizált módon meghozott döntést;
 • az Ön személyazonosságának megerősítése, távoli üzleti kapcsolat nyitása, online úton történő adatfrissítés vagy videós távoli azonosítás esetén az Ön arcáról (az állóképből vagy videóképből) készült bizonyos információkat összehasonlítjuk az Ön személyazonosító képével, és ha Ön már BT-ügyfél, az Ön arcából és személyazonosító képéből kinyert információkat összehasonlítjuk a bank nyilvántartásában már meglévő adatokkal. Ezen online folyamatok részeként a telefonszámához, e-mail címéhez való hozzáférését is ellenőrzik, és ezeket összevetik a BT-nek már megadott adatokkal (ha Ön BT-ügyfél). Ha ezen automatizált folyamatok eredményeként bármilyen hiányosságot észlelünk, munkatársaink segítségével ellenőrzéseket végzünk, és adott esetben megkérjük, hogy a beiratkozási/frissítési/azonosítási folyamatot egy BT-egységnél ismételje meg;
 • azon BT-ügyfelek esetében, akik az erre a célra szolgáló űrlapon hozzájárultak adataik reklámcélú feldolgozásához, bizonyos kritériumok (pl. tranzakciós adatok, életkor, lakóhely, jövedelem) alapján profilt készítünk róluk, amelyet automatikusan tanulmányozunk, hogy véleményt alkothassunk arról, hogy mely reklámüzenetek lennének relevánsak számukra. Bizonyos esetekben ez a profil csak egy adott termék/szolgáltatás reklámozását fogja eredményezni olyan személyek számára, akik megfelelnek a profil feltételeinek. Más esetekben azt eredményezi, hogy csak a profilfeltételeknek megfelelő személyek köthetnek szerződést/kedvezményt bizonyos promóciós ajánlatokból. A többi Ügyfél azonban a szokásos feltételek mellett részesülhet a termékek/szolgáltatások előnyeiből.

1. A BT-ügyfél és a BT alkalmi ügyfél adatainak megőrzési ideje

A jogi kötelezettségünk értelmében a személyes adatokat, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az ügyfél megismerésére vonatkozó intézkedések alkalmazása céljából kezelünk, valamint az ezen intézkedések alkalmazása során szerzett valamennyi nyilvántartást, például a bank által végzett megfigyeléseket és ellenőrzéseket, az alátámasztó dokumentumokat és a tranzakciós nyilvántartásokat, beleértve az ügyféllel kapcsolatban elvégzett, az ügyfél kockázati profilját meghatározó elemzések eredményeit, a számlatulajdonosnak a bankkal fennálló üzleti kapcsolatának megszűnésétől, illetve adott esetben az alkalmi tranzakció időpontjától számított 5 évig kell megőrizni. Ezeket az adatokat abban az esetben is kötelesek vagyunk a jelzett ideig megőrizni, ha az Ügyfél bankkal való üzleti kapcsolat nyitására vonatkozó kérelmét elutasítják, vagy az Ügyfél lemond róla, illetve adott esetben, ha az eseti tranzakciót nem lehetett feldolgozni, vagy arról lemondtak. Ebben az esetben az 5 éves megőrzési időszakot a kérelem elutasításának vagy az Ügyfél lemondásának időpontjától, azaz az eseti tranzakció időpontjától kell számítani.

Az illetékes hatóságok kérésére a fent említett 5 éves kezdeti törvényes időszak meghosszabbítható, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől/az alkalmi ügylet időpontjától számított 10 évig.

A törvényes megőrzési időszakok lejártával (a kezdeti vagy meghosszabbított, adott esetben) a bank törli vagy anonimizálja ezeket az adatokat, kivéve, ha más jogi rendelkezések előírják azok további megőrzését. Egyéb jogi rendelkezések, amelyek az Ügyfelek vagy adott esetben az alkalmi ügyfelek adatainak hosszabb ideig történő megőrzésére köteleznek bennünket, a következők:

 • Adóeljárási törvénykönyv, amely előírja, hogy az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása céljából feldolgozott adatok egy részét az N.A.A.F. felé történő jelentés céljából is fel kell dolgozni. Ezen adatok törvényes megőrzési ideje az üzleti kapcsolat megszűnésétől vagy az alkalmi ügylet időpontjától számított 10 év;
 • a pénzügyi és számviteli jogszabályok előírják, hogy a pénzügyi nyilvántartásokhoz kapcsolódó számviteli dokumentumokat és az azokat alátámasztó dokumentumokat, beleértve a számviteli bejegyzések alapjául szolgáló szerződéseket (beleértve az azokban szereplő személyes adatokat is), a keletkezésük évét követő pénzügyi év végét követő 10 évig kell megőrizni;
 • az elektronikus aláírások területén alkalmazandó nemzeti jogszabályok arra kötelezik a digitális tanúsítványokat kiállító szolgáltatókat, hogy a minősített tanúsítványra vonatkozó információkat a tanúsítvány lejárati dátumától számított legalább 10 évig megőrizzék. Azokban az esetekben, amikor a romániai szolgáltatók, akikkel ezen a területen együttműködünk, a bankkal kapcsolatban álló üzemeltetőként dolgoznak fel személyes adatokat, lehetőség van arra, hogy a tanúsítványokra vonatkozó adatokat ezen időtartamig megőrizzék;
 • azon Ügyfelek esetében, akiknek személyes adatait az A.N.A.F. nyilvántartásában lekérdezték (az általuk kifejezett hozzájárulásuknak megfelelően), a lekérdezési hozzájárulási űrlapok (és hallgatólagosan az azokban szereplő személyes adatok) megőrzésére előírt jogi határidő 8 év;

Ami azokat az adatokat illeti, amelyeket a banknak törvényileg kötelessége jelenteni a Hitelkockázati Központnak (C.R.C.), a hitelkockázati információkat és a bejelentett kártyacsalási információkat (beleértve az azokban szereplő személyes adatokat is) tartalmazó dokumentumokat 7 évig őrzik meg.

A Hiteliroda rendszerében a rendszerben részt vevő felek jogos érdeke alapján feldolgozott adatok az intézmény szintjén kerülnek tárolásra és a résztvevők számára az utolsó frissítéstől számított 4 évig kerülnek nyilvánosságra, kivéve a hitelkérelmüket visszavont vagy hitelt meg nem kapott hiteligénylők adatait, amelyeket 6 hónapig tárolnak és adnak át a résztvevőknek.

Minden olyan esetben, amikor az adatokra egynél több megőrzési időszak vonatkozik, ezek közül a leghosszabbat kell alkalmazni. A leghosszabb időtartam lejárta után az adatokat törlik vagy anonimizálják.

2. A térfigyelő kamerák által rögzített adatok megőrzési ideje

A térfigyelő kamerák által gyűjtött adatokat 30 napig tárolják, majd automatikus eljárással törlik őket. Különleges, kellően indokolt esetekben, kizárólag az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, a vonatkozó videofelvételek megőrzési ideje meghosszabbítható a felvételek készítésének hónapjától számított 6 hónapig, vagy szükség esetén ennél hosszabb időre is, mindaddig, amíg a tárolási idő meghosszabbításához szükséges esemény kivizsgálása le nem zárul. Az adathozzáférési kérelmek tárgyát képező videofelvételek esetében a BT petíciót benyújtók személyes adatainak megőrzési idejét kell alkalmazni.

3. A marketingválasztásukat kifejező érintettek megőrzési ideje

A reklámüzenetek fogadásához hozzájárult BT-ügyfelek adatait e célból a hozzájárulás visszavonásáig, vagy egyébként a BT-ügyfél státuszuk megszűnéséig kezeljük. Az ilyen beleegyezését kifejező nem Ügyfelek adatait e célból a beleegyezés visszavonásáig kezelik.

4. A BT-jelöltek adatainak megőrzési ideje

A BT-jelöltek feldolgozott személyes adatait a felvételi eljárás végéig őrizzük meg arra a pozícióra, amelyre jelentkeztek, vagy ha a jelöltek kifejezték érdeklődésüket, hogy más, számukra megfelelő BT-pozíciókkal kapcsolatban felvegyék velük a kapcsolatot, akkor az adatokat 1 évig őrizzük meg. Ez az időtartam a jelölt hozzájárulásával meghosszabbítható.

A BT alkalmazottjaivá váló BT-jelöltek adataira a BT alkalmazottjainak adataira vonatkozó, a BT alkalmazottjaira vonatkozó tájékoztatóban meghatározott megőrzési időszakok vonatkoznak.

5. A BT petíció benyújtói adatainak megőrzési ideje

Annak bizonyítása érdekében, hogy a panaszok/panaszok/ tájékoztatási kérelmek/intézkedések beérkeztek, és hogy az ezekre adott válaszok megfogalmazásra és megküldésre kerültek, az ezekre a beadványokra vonatkozó adatokat (az azokban szereplő személyes adatokkal együtt) a következőképpen őrzik meg: a BT ügyfelektől származó beadványokat a bankkal fennálló üzleti kapcsolatuk időtartama plusz 3 év, illetve a nem BT ügyfelektől származó beadványokat a beadványra adott válasz megküldésétől számított 3 év (törvényes elévülési idő).

A BT által a jelen szabályzatban megjelölt egyéb célokból feldolgozott bármely más személyes adatot a gyűjtés céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja, amelyhez hozzáadódhatnak a vonatkozó jogi kötelezettségekkel összhangban megállapított, nem túl hosszú időtartamok, beleértve, de nem kizárólagosan az archiválásra vonatkozó rendelkezéseket, vagy a bank jogos érdekeinek megfelelően belsőleg megállapított időtartamok.

A BT által feldolgozott személyes adatok tekintetében minden érintettnek a következő jogok garantáltak.

Tudnia kell, hogy ezeket a kéréseket a legnagyobb szakmai hozzáértéssel kezeljük, és helyzetükről rendszeresen tájékoztatjuk a bank vezetőségét.

Minden egyes kérését gondosan megvizsgáljuk, a rájuk adott válaszokat dokumentáljuk, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy tiszteletben tartsuk az Ön jogszerű adatkezeléshez és adatainak megfelelő védelméhez fűződő jogait, ami az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségünk alapvető eleme.

a) hozzáférési jog: az érintettek a BT-től megerősítést kaphatnak arról, hogy személyes adataik feldolgozása folyamatban van, valamint tájékoztatást kaphatnak az adatkezelés sajátosságairól, mint például: a cél, a feldolgozott személyes adatok kategóriái, az adatok címzettjei, az adatok megőrzésének időtartama, a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog megléte. Ez a jog lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a feldolgozott személyes adatok másolatát ingyenesen megkapják;

(b) a helyesbítéshez való jog: az érintettek kérhetik a BT-től a rájuk vonatkozó helytelen adatok módosítását, vagy adott esetben a hiányos adatok kiegészítését;

c) a törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"): az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ha:

 • már nem szükségesek arra a célra, amelyre összegyűjtöttük és feldolgoztuk őket;
 • a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást visszavonták, és a BT más okokból már nem tudja azokat feldolgozni;
 • a személyes adatok feldolgozása a jogszabályokkal ellentétes;
 • a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törölni kell;

d) a hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintettek bármikor visszavonhatják az ezen jogalapon feldolgozott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét;

A reklámcélú adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásához a következő online űrlapokat is használhatja, amelyek a következő részben találhatók Adatvédelmi központ:

e) a tiltakozáshoz való jog: az érintettek bármikor tiltakozhatnak a marketing célú adatkezelés, valamint a BT jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen, a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból;

f) az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintettek kérhetik személyes adataik kezelésének korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a kérdéses adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatokra már nincs szükségünk, de az érintett jogi lépésekhez kéri azokat;
 • ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor arra az időtartamra, amíg ellenőrizzük, hogy a BT mint adatkezelő jogos jogai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben.

g) az adathordozhatósághoz való jog: az érintettek a jogszabályoknak megfelelően kérhetik, hogy a bank bizonyos személyes adatokat tagolt, gyakran használt és géppel olvasható formában bocsásson rendelkezésükre. Ha az érintettek úgy kívánják, a BT továbbíthatja ezeket az adatokat egy másik szervezetnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

(h) automatizált egyedi döntéshozatali jogok: az érintetteknek főszabály szerint joguk van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rájuk a kizárólag automatizált eszközökkel hozott döntés, ideértve a profilalkotást is, ha az őket érintő joghatásokat eredményez, vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti őket. Joguk van kifejteni véleményüket, megtámadni a döntést, és emberi beavatkozást kérni (az automatizált döntés BT alkalmazott általi felülvizsgálata).

i) a személyes adatok kezelésével foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóságnál (A.N.S.S.P.P.D.C.P.) történő panasztételhez való jog: az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy vélik, hogy jogaik sérültek:

Személyes adatok feldolgozását felügyelő nemzeti hatóság, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, postai irányítószám 010336 Bukarest, Románia, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

A fenti a)-h) pontokban említett jogok gyakorlásához a BT-nél, kérjük, használja a BT kijelölt adatvédelmi tisztviselőjének (BT DPO) elérhetőségeit, és küldje el kérelmét az alábbi módok bármelyikén:

 • a dpo@btrl.ro e-mail címen
 • postai úton a mun. Calea Dorobantilor, 30-36, Kolozsvár, jud. Kolozsvár, "az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe" megjegyzéssel.

Mielőtt elküldi nekünk jelentkezését, javasoljuk, hogy olvassa el a következő szakaszban található utasításokat "Hogyan gyakorolhatja GDPR-jogait a BT-nél" elérhető a Adatvédelmi központ.

A BT a személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében kidolgozott egy belső szabályzatot, eljárásokat és szabványokat tartalmazó keretrendszert. Ezeket rendszeresen felülvizsgálják, hogy megfeleljenek a Bankra vonatkozó szabályozásoknak és a legmagasabb szintű adatbiztonsági előírásoknak.

A Bank megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket (irányelvek és eljárások, informatikai biztonság stb.) fogad el és alkalmaz a személyes adatok bizalmas kezelésének, sértetlenségének és hozzáférhetőségének biztosítása érdekében, és kizárólag a személyes adatokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő feldolgozásukat biztosítja.

A BT alkalmazottai titoktartási kötelezettséggel tartoznak, és nem hozhatnak nyilvánosságra jogellenesen olyan személyes adatokat, amelyekhez munkájuk során hozzáférnek.

Minden alkalmazottat rendszeresen képeznek a személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatban.

Ha az Ön adatai olyan incidensekbe keverednek, amelyek a biztonság megsértésének minősülnek, és ha az incidens értékelése alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az incidens valószínűleg magas kockázattal jár az Ön mint érintett jogaira és szabadságaira nézve, vállaljuk, hogy tájékoztatjuk Önt az incidens bekövetkezéséről, és az ilyen esetekben a törvény által előírt összes információt megadjuk Önnek.

A BT-nél biztosítjuk - mind a személyes adatokhoz való hozzáférést igénylő partnerekkel/beszállítókkal való szerződéses kapcsolatok megkötése előtt (mint adatfeldolgozó), mind pedig az adatokhoz való hozzáférésük időtartama alatt -, hogy:

 • az adatokat csak a bank nevében és utasításai szerint dolgozza fel (kivéve, ha az adatok feldolgozására jogszabály kötelezi);
 • megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtottak végre a megfelelő adatbiztonság biztosítása érdekében;
 • a GDPR értelmében szerződéses kötelezettségeket vállal, és ezeket a kötelezettségeket betartja;
 • a BT előzetes engedélye nélkül nem adhat át személyes adatokat más jogosult személyeknek;
 • ha nem tudják biztosítani az adatfeldolgozást kizárólag az EU-ban/az EUSZK-ban, az adatokat kizárólag a megfelelőségi határozatok vagy a GDPR által előírt megfelelő garanciák alapján továbbítják harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez, ideértve a megfelelő adatvédelemhez szükséges további intézkedések meghozatalát is, ha szükséges

Garantáljuk, hogy a BT nem ad el személyes adatokat egyetlen meglátogatott személynek sem, és csak azoknak adja ki ezeket az adatokat, akiknek joguk van megismerni azokat, a törvényben meghatározott elvekkel és kötelezettségekkel összhangban.

Ezt a politikát rendszeresen felülvizsgáljuk az érintettek jogainak biztosítása, valamint a személyes adatok feldolgozásának és védelmének javítása érdekében.