Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.
 • Visszafelé
 • | Otthon
 • politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/versiuni-anterioare/11-06-2021-27-02-2023

Adatvédelem

A Banca Transilvania S.A. banki tevékenység során a személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó szabályzata ("Szabályzat" vagy "BT Adatvédelmi Szabályzat")

Felülvizsgált 11.06.2021

A Banca Transilvania S.A.-nál (a továbbiakban: "BT", "a Bank" vagy "mi") folyamatosan azon vagyunk, hogy a velünk kapcsolatba kerülő személyek személyes adatait a vonatkozó jogi rendelkezésekkel teljes összhangban, valamint a legmagasabb szintű biztonsági és titoktartási előírások betartásával kezeljük.

A személyes adatok feldolgozása és védelme terén végzett munkánk irányítása és támogatása érdekében kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt, akihez bárki fordulhat a BT személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekben a következő címre küldött panaszával:

 • A BT központja Munban. Calea Dorobantilor, no. 30-36, Kolozsvár, jud. Kolozsvár, "a személyes adatok védelméért felelős személy figyelmébe" megjegyzéssel, vagy a következő címre küldött üzenettel
 • e-mail cím dpo@btrl.ro

Az alábbiakban ismertetjük politikánkat ezen a nagyon fontos területen, amelyet a folyamatos fejlesztés érdekében időről időre felülvizsgálunk.

A jelen Tájékoztatóval a 679/2016/EU rendelet 13-14. cikkei vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően eleget kívánunk tenni azon természetes személyek valamennyi kategóriájának tájékoztatására vonatkozó kötelezettségünknek, akiknek személyes adatait banki tevékenységünk során kezeljük ("érintettek").

Ha objektív lehetőségünk van arra, hogy az érintettek bizonyos kategóriáit közvetlenül tájékoztassuk az adataik feldolgozásáról, vállaljuk, hogy ezt megtesszük.

Bizonyos esetekben azonban vagy nincs objektív lehetőségünk, vagy a bank számára aránytalan erőfeszítéssel járna, ha ennek a kötelezettségnek közvetlenül eleget tenne. Mindezen helyzetekben a jelen Adatvédelmi szabályzaton keresztül teszünk eleget tájékoztatási kötelezettségünknek.

Ha Ön a bank rendszeres ügyfele - BT Ügyfél - és csak az érintettek ezen kategóriájára vonatkozó adatkezelésre vonatkozó részt szeretné megtekinteni, akkor a következő címen teheti meg: Általános tájékoztató a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelmérőlamely a jelen Szabályzat szerves részét képezi.

Ez a szabályzat nem szól a Banca Transilvania alkalmazottainak, mivel az érintettek ezen kategóriája külön dokumentumban kap tájékoztatást a BT mint munkáltató által kezelt személyes adatokról.

Most elmondjuk, hogy milyen kategóriájú személyes adatokat dolgozunk fel banki tevékenységünk során, kik az érintettek, mire használjuk fel a személyes adatokat, kinek adjuk ki vagy továbbítjuk azokat, mennyi ideig tároljuk azokat, hogyan gondoskodunk a biztonságukról, és milyen jogokkal rendelkeznek az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatban.

Ha nem ismeri a GDPR-ban vagy a vonatkozó banki jogszabályokban használt különböző szakkifejezések jelentését, javasoljuk, hogy először tanulmányozza át a következő részt:

Az ebben a szakaszban meghatározott kifejezések a jelen szabályzatban a következő jelentéssel bírnak:

(a) "személyes adat ": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján;

(b) "személyes adatok feldolgozása" vagy "adatfeldolgozás": a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

c) "GDPR": az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

d) "BT pénzügyi csoport"- a Bank és az általa ellenőrzött szervezetek, mint például a BT Microfinanțare IFN SA ("BT Mic"), a BT Asset Management S.A.I. S.A., ("BTAM"), BT Leasing Transilvania IFN S.A. ("BTL"), BT Direct IFN S.A. ("BTD"), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A. ("BTCP"), Fundația Clubul Întreprinzătorului Român, Fundația Clujul has Suflet és más, a jövőben e csoporthoz esetlegesen csatlakozó szervezetek;

e) "adatkezelő ": olyan jogi személy, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit;

f) "érintett ": az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik;

g) "Címzett ": az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, akivel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó;

h) "Harmadik Fél ": az Érintettől, az Adatkezelőtől, a Jogosult személytől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az Adatkezelő vagy a Jogosult személy közvetlen felhatalmazása alapján jogosult a Személyes adatok kezelésére;

i) "Felügyeleti hatóság ": egy tagállam által létrehozott független hatóság, amely a GDPR alkalmazásának felügyeletéért felelős. Romániában a felügyeleti hatóság a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóság - "ANSPDCP";

(j) "biometrikus adat ": egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőivel kapcsolatos olyan különleges feldolgozási technikákból származó személyes adat, amelyek lehetővé teszik vagy megerősítik az adott személy egyedi azonosítását, például arcképek vagy daktiloszkópiai adatok;

(k)"egészségügyi adat ": az egyén fizikai vagy mentális egészségére vonatkozó olyan személyes adatok, beleértve az egészségügyi szolgáltatások nyújtását is, amelyek az egyén egészségi állapotára vonatkozó információkat tárnak fel;

l) "Aláírásminta" : az Ügyfél holografikus aláírása a Bankkal való kapcsolata során használt dokumentumokon és/vagy az Ügyfél elektronikus eszközzel (SignaturePad) rögzített aláírása, amelyet aláírásmintaként a Bank rendelkezésére bocsát;

m) "haszonhúzó" a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint egyes jogi aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló 129/2019. sz. törvény 1. §-a értelmében minden olyan természetes személy, aki végső soron tulajdonosa vagy irányítója az ügyfélnek és/vagy annak a természetes személynek, akinek a nevében az ügyletet, műveletet vagy tevékenységet végzik, és magában foglalja legalább a 4. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek kategóriáit. 2. pontjában felsorolt természetes személyek;

n)"Nyilvánosan kitett személy " a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 129/2019. sz. törvény 1. cikke értelmében olyan természetes személyek, akik fontos közfeladatokat látnak el vagy láttak el, és magában foglalja legalább a 3. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek kategóriáit. 2. pontjában felsorolt természetes személyek.

BANCA TRANSILVANIA S.A. egy hitelintézet, román jogi személy, amelyet a kolozsvári cégnyilvántartó hivatalnál J12/4155/1993 számon jegyeztek be, és amelynek egyedi nyilvántartási kódja nem ismert. RO5022670 és a következő elérhetőségek: székhely: székhely: Str. Calea Dorobanților Nr. 30-36, irányítószám 400117, Kolozsvár, Kolozsvár, Kolozsvár megye, Románia Tel: 0801 01 0128 (BT) - a Romtelecom hálózatról hívható, 0264 308 028 (BT) - bármilyen hálózatról hívható, beleértve a nemzetközit is, *8028 (BT) - vodafone és Orange hálózatokról hívható, e-mail cím: contact@bancatransilvania.ro, weboldal www.bancatransilvania.ro.

A BT több mint 500 egységgel - fiókokkal, ügynökségekkel, üzletekkel - rendelkezik Romániában, valamint olyan egységekkel, amelyeken keresztül banki tevékenységet folytat Olaszországban.

Hivatalos weboldalunk a www.bancatransilvania.ro ( "BT weboldal").

A Bank más weboldalakat is üzemeltet, amelyek frissített listája itt található: https://www.bancatransilvania.ro//site-uri-bt.pdf.

A Banca Transilvania S.A. a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport (a továbbiakban:"BT Csoport") anyavállalata, amely a Bank következő leányvállalatait foglalja magában: BT Microfinanțare IFN SA ("BT Mic"), BT Asset Management S.A.I. S.A., ("BTAM"), BT Leasing Transilvania IFN S.A. ("BTL"), BT Direct IFN S.A. ("BTD"), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A. ("BTCP").

C. Milyen személyes adatokat dolgoz fel a BT, kihez tartoznak, és milyen célokra használjuk fel őket?

A Banca Transilvania banki tevékenysége keretében a személyes adatok különböző kategóriáit kezeli, attól függően, hogy az érintett milyen minőségben rendelkezik a BT-vel szemben. Az adatkezelés céljai közvetlenül függnek attól is, hogy az érintettek különböző kategóriái milyen módon lépnek velünk kapcsolatba.

A bankkal való kapcsolata kapcsán az alábbiakban külön-külön bemutatjuk, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait:

egy. Ki az ügyfél BT?

"BT Ügyfél" vagy "Ügyfél" az a természetes személy, aki az alábbi adatkategóriák valamelyikébe tartozik:

 • rezidensek vagy nem rezidensek, a Banknál legalább egy számlával rendelkező személyek (más néven "természetes személy számlatulajdonos ügyfél"), vagy akik kitöltik az erre a célra szolgáló űrlapokat e státusz megszerzéséhez;
 • a természetes vagy jogi személy Számlatulajdonos ügyfelek törvényes vagy szerződéses képviselői, beleértve az Engedélyezett egyéni ügyfeleket is;
 • a természetes vagy jogi személy számlatulajdonosok számláinak működtetésére jogosult meghatalmazott képviselői;
 • a BT-nél számlával rendelkező ügyfelek haszonhúzói, legyenek azok természetes vagy jogi személyek;
 • a számlatulajdonos természetes vagy jogi személy ügyfelek nevében és számlájára bankbetétet, számlakivonatot és/vagy készpénzbefizetést teljesíteni jogosult személyek (más néven "megbízottak");
 • a banki termék/szolgáltatás bármely más egyéni felhasználója, aki nem számlatulajdonos, törvényes képviselő, meghatalmazott, megbízott vagy haszonhúzó, mint például, de nem kizárólagosan: további kártyahasználók, internet/mobilbanking-használók, a bank által kínált mobilfizetési alkalmazások felhasználói, a banknál nyitott garanciális számlával rendelkező vezetők, BT étkezési utalványok felhasználói);
 • a számlatulajdonos egyéni vagy jogi ügyfelek által vállalt bármilyen fizetési kötelezettség garanciái;
 • azok a személyek, akik a bankhoz szerződéses jogviszony létesítésére és/vagy a bank egy adott termékének/szolgáltatásának igénybevételére irányuló kérelmet nyújtanak be, még akkor is, ha a kérelmet elutasítják;
 • a fent említettek jogutódjai vagy hagyományos jogutódjai.

Emlékeztetjük Önt, hogy a BT által a törzsvásárlói - BT-ügyfelek - adatainak feldolgozására vonatkozó teljes körű, nyomtatható formátumú részleteket a következő dokumentumokban találja meg Általános tájékoztató a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről

b. Azok a célok, amelyekből a BT ügyféladatokat feldolgozzuk

Adott esetben, ha Ön BT-ügyfél, az Ön adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • a személyazonosság ellenőrzése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, valamint a BT-ügyfél státuszának megerősítése érdekében;

A személyazonosság ellenőrzése az üzleti kapcsolat létesítésekor és annak során, bármely tranzakció megrendelésekor, információk kérésekor vagy műveletek végrehajtásakor történik, mint például, de nem kizárólagosan: számlainformációk, bármely kérelem/beadvány benyújtása/továbbítása, kártyák, tokenek, opciók kifejezése, banki termékek/szolgáltatások igénybevétele, már igénybe vett banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint az Ügyfelek vagy a bank által kezdeményezett telefonhívások során.

A személyazonosság ellenőrzése a bankfiókokban az érvényes személyazonosító okmányok alapján történik, amelyeket eredetiben kell bemutatni, valamint online és az Ügyfél vagy a bank által kezdeményezett telefonhívások során az Ügyfélről a bank nyilvántartásában már szereplő információk megadásának és érvényesítésének kérésével;

 • Ismerje meg ügyfelét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében, beleértve a kockázatalapú ellenőrzést is, azáltal, hogy az ügyfél ismeretére vonatkozó intézkedéseket alkalmaz, amelyek mind a személyazonosság ellenőrzését, mind a személyes adatok törvényben előírt feldolgozását magukban foglalják, mind az ügyfélstátusz megszerzésekor (adatgyűjtés), mind az ügyfélstátusz fennállásának teljes időtartama alatt (adatfrissítés), mind pedig ezt követően, az ügyfélstátusz megszűnését követően jogszerűen megállapított időtartamig (adattárolás és feldolgozás a törvény által megengedett célokra);
 • a hitelképesség értékelése, a hitelkockázat csökkentése, a bank hiteltermékeivel kapcsolatos személyre szabott ajánlatok iránt érdeklődő ügyfelek eladósodottsági szintjének meghatározása vagy ilyen típusú termékek szerződtetése (hitelkockázat-elemzés);
 • a bank és az ügyfelek közötti, a bank által saját nevében kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések megkötése és teljesítése (például, de nem kizárólagosan: kártyák, betétek, hitelek, internetes és mobilbankolás, SMS Alert);
 • A személyes adatoknak a szolgáltatáson belüli feldolgozására vonatkozó részletekért Self Service Livia a BT-től, kérjük, látogasson el a következő linkre: https://www.bancatransilvania.ro/files/self-service-livia-de-la-bt/nota_informare_prelucrare_date_caracter_personal_serviciu_livia_de_la_bt.pdf
 • A személyes adatoknak a szolgáltatáson belüli feldolgozására vonatkozó részletekért BT Visual Help kérjük, látogasson el a következő linkre: https://www.bancatransilvania.ro/nota-de-informare-prelucrare-date-cu-caracter-personal-bt-visual-help/
 • az alkalmi ügyletekkel kapcsolatos szerződések megkötése és teljesítése, mint például, de nem kizárólagosan: az ügyfelek által a bankpultoknál vagy banki eszközök segítségével történő készpénzbefizetések, amennyiben az összegeket olyan bankszámlákra helyezik el, amelyeken az érintett ügyfelek nem rendelkeznek működési jogokkal (nem számlatulajdonosok, meghatalmazottak, megbízottak az adott számlákon), pénzátutalási szolgáltatások, devizaváltás;
 • banki tranzakciók elszámolása;
 • a zár alá vétel megállapítása, a hitelezők rendelkezésére álló körített összegek nyilvántartása, valamint a végrehajtással kapcsolatos válaszok biztosítása a végrehajtó szerveknek és/vagy az illetékes hatóságoknak, a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően;
 • a bank személy-, helyiség- és/vagy vagyonbiztonságának vagy a bank helyiségeibe látogatók biztonságának figyelemmel kísérése;
 • jelentések készítése és továbbítása az átvételre hatáskörrel rendelkező intézményeknek, a bankra vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban (mint például, de nem kizárólagosan: az NBR-n belüli Fizetési Események Központi Vállalatánál történt fizetési incidensekről szóló jelentések, amelyek a törvényben meghatározott összeget meghaladó ügyleteket jelentenek be a Pénzmosás Megelőzésének és Leküzdésének Nemzeti Hivatalának);
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • az ügyfelek pénzügyi és kereskedelmi magatartásának értékelése és nyomon követése a bankkal fennálló üzleti kapcsolat során, a szokatlan tranzakciók és gyanús ügyletek felderítése érdekében, a bank számára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az ügyfelek ismeretére vonatkozóan megállapított jogi kötelezettségekkel összhangban; 
 • az ügyfelek által nyilvántartott terhek behajtása és a tartozások behajtása;
 • annak megakadályozása, hogy olyan személyek szerezzenek vagy nyerjenek vissza ügyfélstátuszt olyan helytelen magatartással, amely alkalmas arra, hogy megakadályozza a bank jogi kötelezettségeinek megfelelő prudens banki tevékenységet;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • bármely személy és/vagy hatóság vagy intézmény által a Bankhoz intézett, bármely csatornán - beleértve az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat és az internetet is - keresztül érkező bármilyen jellegű megkeresésre/beadványra/panaszra való reagálás, illetve információnyújtás;
 • az Ügyfelek vagy a bank által kezdeményezett telefonhívások során kért/megvitatott/elfogadott bizonyos szempontokra vonatkozó kérések/megállapodások/lehetőségek hitelesítése a megbeszélt szempontok és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételének, vagy adott esetben a hang-videónak a rögzítésével;
 • az ügyfelek tájékoztatása az általuk a banknál tartott termékekről/szolgáltatásokról, a szerződések megfelelő teljesítése céljából (például, de nem kizárólagosan, számla- vagy kártyakivonatok, a bankfiókok nyitvatartási idejéről szóló tájékoztatás, a számlákhoz csatolt mellékletek elhelyezéséről szóló tájékoztatás, jogosulatlan terhelésről vagy részletfizetési hátralékról szóló értesítés, az adott termék/szolgáltatás lejáratának közelgő időpontjáról szóló tájékoztatás, a termékkel/szolgáltatással kapcsolatban kínált fejlesztésekről vagy új lehetőségekről szóló tájékoztatás);
 • reklámüzenetek küldése, amelyhez az ügyfelek a bankfiókokban, a bank honlapján vagy az online szolgáltatások részeként elérhető űrlapokon adták hozzájárulásukat;
 • az ügyfelek véleményének összegyűjtése a BT szolgáltatásainak/termékeinek/alkalmazottainak minőségéről (szolgáltatásminőség-értékelés);
 • az ügyfelek pénzügyi oktatása;
 • belső elemzések (beleértve a statisztikai elemzéseket is) készítése mind a termékekről/szolgáltatásokról, mind az ügyfélportfólióról és -profilról a termékek/szolgáltatások javítása és fejlesztése érdekében, valamint tanulmányok, piacelemzések, a Bank termékeiről/szolgáltatásairól/alkalmazottairól alkotott ügyfélvélemények elemzése;
 • a dokumentumok archiválása - fizikai és elektronikus formában egyaránt -, biztonsági másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés;
 • a banki alkalmazottak bizonyos kategóriáinak járó díjak kiszámítása;

c. A BT ügyfeleiről feldolgozott személyes adatok kategóriái 

 • azonosító adatok: név, vezetéknév, álnév (adott esetben), születési idő és hely, személyi azonosító szám (CNP) vagy más hasonló egyedi azonosító, például CUI az engedélyezett természetes személyek esetében vagy CIF az önálló vállalkozók esetében (pl. egy másik egyedi azonosítót a bank a "nem rezidens" kategóriába tartozó ügyfelek számára oszt ki, amely egy olyan kód, amely a születési év, hónap, nap és a személyazonosító okmány számához kapcsolódó számsorból áll, teljes vagy rövidített formában), a nemzeti vagy nemzetközi személyazonosító okmány/útlevél sorozata és száma, valamint annak másolata, a lakcím és a tartózkodási hely;
 • elérhetőségi adatok: levelezési cím (ha van), telefonszám, faxszám, e-mail cím;
 • cetățenia;
 • az üzleti kapcsolat céljára és jellegére vonatkozó információk;
 • pénzügyi adatok (például, de nem kizárólagosan, tranzakciós adatok, beleértve a várható tranzakciók összegét);
 • adóadatok (az adóügyi illetőség országa);
 • szakma, foglalkozás, munkáltató neve vagy saját tevékenység jellege (ha van ilyen),
 • a betöltött fontos közhivatalra - ha van ilyen - és a politikai véleményre vonatkozó információk (csak a PEP-státusszal kapcsolatos információk megszerzésével összefüggésben);
 • a jogi személyek jogállása, részesedései és adott esetben képviseleti jogosítványai;
 • a családi állapotra vonatkozó információk (beleértve a családi állapotot, a gyermekek számát, az eltartott gyermekek számát stb;)
 • a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó információk (beleértve a jövedelmi adatokat, a banki tranzakciókra és azok előzményeire vonatkozó adatokat, a birtokolt/tulajdonolt eszközökre vonatkozó adatokat és a fizetési magatartásra vonatkozó adatokat);
 • kép (a személyazonosító okmányokban szereplő vagy a banki helyiségekben elhelyezett videokamerák, BT-berendezések, valamint adott esetben hang- és/vagy videofelvételek által rögzített kép);
 • hang, telefonos vagy audio/video hívások és felvételek során (az ügyfelek vagy a bank kezdeményezésére);
 • életkor, annak ellenőrzése érdekében, hogy a bank bizonyos termékeire / szolgáltatásaira / ajánlataira (pl. hiteltermékekre, kiskorúaknak szánt termékekre stb.) szerződtethető-e;
 • a bank termékeivel/ szolgáltatásaival / alkalmazottaival kapcsolatos értesítések / panaszok / beszélgetések során kifejezett vélemények, beleértve a telefonokat is;
 • aláírás (beleértve az aláírásmintákat is);
 • biometrikus adatok (például, de nem kizárólagosan, a kártyát nem ismerő személyek vagy látássérült személyek helyzete, akiknek az ujjlenyomatát feldolgozhatják);
 • a szolgáltatások nyújtásához szükséges azonosítók, beleértve a Banca Transilvania vagy más pénzügyi banki vagy nem banki intézmények által kiosztott azonosítókat, mint például, de nem kizárólagosan: BT Ügyfélkód (BT CIF), tranzakcióazonosítók, bankszámlákhoz kapcsolódó IBAN-kódok, betéti/hitelkártya számok, kártyák lejárati dátuma, szerződésszámok, mobiltelefonok vagy más, mobil banki/mobilfizetési szolgáltatások eléréséhez használt eszközök kódjai és operációs rendszerének típusa, valamint az e szolgáltatások eléréséhez használt eszköz IP-címe. A mobiltelefon kódjait, az operációs rendszer típusát és az IP-címeket kizárólag az e szolgáltatásokon keresztül végrehajtott tranzakciók biztonsági intézkedéseinek biztosítása céljából, a csalások megelőzése érdekében dolgozzák fel;
 • egészségügyi adatok, kizárólag abban az esetben, ha az ilyen adatok feldolgozása szükséges ahhoz, hogy az Ügyfél vagy családtagjai nehéz helyzetét az Ügyfél felé bizonyítani lehessen, különösen a könnyítések nyújtása céljából vagy a Bank által közvetített biztosítási termékek/szolgáltatások nyújtásával/nyújtásával összefüggésben;
 • hiteltermékek esetében: a termék típusa, a termék futamideje, a nyújtás időpontja, esedékesség, nyújtott összegek és hitelek, esedékes összegek, számlaállapot, a számla lezárásának időpontja, a hitel pénzneme, a fizetések gyakorisága, befizetett összeg, havi részlet, a munkáltató neve és címe, esedékes összegek, kintlévőségek, a kintlévőségek száma, a hátralék esedékessége, a hiteltörlesztéssel késedelemben lévő napok száma. Ezeket az adatokat mind a bank saját nyilvántartásában, mind - adott esetben - a Credit Bureau rendszerében és/vagy más hasonló nyilvántartásokban/rendszerekben kell feldolgozni;
 • csalárd/lehetséges csalárd tevékenységgel kapcsolatos információk, amelyek olyan bűncselekményekkel kapcsolatos vádakra és ítéletekre vonatkozó adatokból állnak, mint a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása;
 • a Banca Transilvania S.A.-val közvetlen kapcsolatban álló, a pénzügyi-bankügy területén elkövetett, jogerős vagy visszavonhatatlan bírósági határozatokkal, illetve nem vitatott közigazgatási aktusokkal megállapított bűncselekményekkel vagy szabálysértésekkel kapcsolatos információk;
 • bizonyos ügyletek helyére vonatkozó információk (implicit módon a Banca Transilvania tulajdonában lévő BT-berendezéseken végzett műveletek esetén);
 • a bank vagy együttműködő partnerei által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok és információk, amelyeket az érintettek igénybe vesznek (például, de nem kizárólagosan, hitel-, betét- és biztosítási termékek);
 • az Ügyfelek bármely más személyes adatai, amelyeket más Ügyfelek vagy más személyek különböző összefüggésekben a tudomásunkra hoznak.

a. Kik azok/melyek azok a helyzetek, amelyekben az Ön mint BT Alkalmi Ügyfél adatait feldolgozzuk?

"BT alkalmi ügyfél": az a természetes személy, aki az alábbi típusú tranzakciókat a pultokon vagy a BT berendezésén keresztül rendeli meg:

 • készpénz befizetése olyan BT-számlákra, amelyeken nem rendelkeznek fizetőképességgel (beleértve azokat a BT-ügyfeleket, akik készpénzt helyeznek el olyan bankszámlákra, amelyeken nem rendelkeznek fizetőképességgel, ebben a minőségükben járnak el);
 • valutaváltások;
 • pénzátutalások a Western Unionon (WU) keresztül;
 • közüzemi számlák kifizetése;
 • különböző részletek vagy biztosítási díjak fizetése;
 • osztalék vagy egyéb összegek felemelése;
 • készpénzfelvétel BT-automatákból más bank- vagy pénzforgalmi intézmények által kibocsátott kártyákkal stb.)

A személyes adatok készpénzbefizetés céljából történő feldolgozásáról szóló külön tájékoztató itt található: https://www.bancatransilvania.ro//Nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-depunere-sume-in-numerar-clienti-ocazionali-BT.pdf.

Adatait BT alkalmi ügyfélként dolgozzuk fel, amikor a fent felsorolt típusú tranzakciókat hajtja végre, még akkor is, ha Ön is rendszeres ügyfele a banknak.

b. Azok a célok, amelyekből a BT Casual Ügyfeleinek adatait feldolgozzuk

Ha Ön alkalmi ügyfélként jár el a BT-vel kapcsolatban, adatait adott esetben a következő célokból dolgozzuk fel:

 • személyazonosság-ellenőrzés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében; A bank egységein keresztül végrehajtott alkalmi tranzakciók esetében a személyazonosságot az érvényességi időn belüli személyazonosító okmányok alapján ellenőrzik, amelyeket eredetileg kell bemutatni, és a BT-berendezés használata esetén a bank nyilvántartásában szereplő, a megbízóra vonatkozó egyéb információkon keresztül;
 • az ügyfelek ismerete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében, ideértve a kockázatalapú ellenőrzést is, az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazásával;
 • a pénzügyi-kereskedelmi magatartás értékelése és nyomon követése a szokatlan ügyletek és gyanús ügyletek felderítése érdekében, a bank pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzéséért felelős vádjában megállapított ügyfélkör ismeretére vonatkozó jogi kötelezettségeknek megfelelően;
 • az alkalmi ügyletre vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése;
 • banki tranzakciók elszámolása;
 • a bankra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban jelentések készítése és megküldése az arra illetékes intézményeknek (például, de nem kizárólagosan: a fizetési eseményekről szóló jelentések az NBR Pénzforgalmi Eseménykezelő Központjának, a törvényben meghatározott összeget meghaladó tranzakciók bejelentése a Pénzmosás Elleni Nemzeti Hivatalnak);
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • a bank személy-, helyiség- és/vagy vagyonbiztonságának vagy a bank helyiségeibe látogatók biztonságának figyelemmel kísérése;
 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet bármely személy és/vagy hatóságok vagy intézmények intéznek a banknak bármely csatornán, beleértve az elektronikus kommunikációt és az internetes szolgáltatásokat is;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. A feldolgozott személyes adatok kategóriái BT alkalmi ügyfelek

A BT alkalmi ügyfelei esetében a személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel:

 • azonosító adatok - név, vezetéknév, nemzeti vagy nemzetközi személyazonosító igazolvány/útlevél sorozata és száma, személyi azonosító szám (CNP) vagy más hasonló egyedi azonosító, például CUI az engedélyezett személyek esetében vagy CIF az önálló vállalkozók esetében (pl. egy másik egyedi azonosítót a bank a "nem rezidens" kategóriába tartozó ügyfelek számára rendel, ez egy kód, amely a születési évre, hónapra, napra és személyi igazolványszámra vonatkozó számsorozatból áll, egészben vagy csonkolva), lakcím és - néhány, jogszabályban előírt esetben - a személyazonosító okmány másolatának csatolása (általában készpénzbefizetés, devizaváltás, pénzátutalás bizonyos összeg felett vagy gyanús jeleket mutató szolgáltatások esetén);
 • a tranzakció összegének részletezése és a kifizetés jellegének magyarázata (mi a kifizetés);
 • tranzakció azonosítója;
 • aláírás;
 • elérhetőségi adatok - telefonszám és/vagy e-mail cím azon nem BT készpénzbefizetők esetében, akik ezeket a tranzakció törlése esetén értesítés céljából meg kívánják adni számunkra);
 • a kép (a személyi igazolványról, ha a személyi igazolvány másolatát meg kell őrizni, vagy adott esetben a videokamerák által rögzített képet);
 • bizonyos tranzakciók végrehajtásának helyére vonatkozó információk (alapértelmezés szerint a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó tranzakciók esetében);

a. Ki a BT-hiteligénylőhöz kapcsolódó természetes személy?

Az alábbi táblázatban felsorolt személyek bármelyike, akik a hiteligénylővel* (a továbbiakban: "igénylő" vagy"hitelfelvevő") rokonságban állnak és vele azonos csoportot alkotnak:

*A hiteligénylő olyan természetes vagy jogi személy, aki a BT-hez fordul hitelért.
Hiteligénylőnek minősül a fő hiteligénylő házastársa/élettársa/társhiteligénylő/kezes is.

 1. A kérelmező házastársa/élettársa, valamint a kérelmező által irányított vagy irányított vállalatok.
 2. A hiteligénylő más közeli családtagjai és az általuk irányított vagy irányított vállalatok, amennyiben közöttük és a hiteligénylő, illetve az általuk irányított/irányított vállalatok között közvetlen vagy közvetett irányítási/domináns befolyás/gazdasági függőségi kapcsolat áll fenn.
 3. Olyan szervezetek, amelyekben a kérelmező közvetlenül vagy közvetve ellenőrzést gyakorol:
  • A részvények/részvények legalább 50%-ának birtoklása;
   és/vagy
  • Képesség a szavazatok többségének megszerzésére a közgyűlésen
   és/vagy
  • Az irányító, igazgatási vagy felügyeleti szervek tagjainak többségi kinevezésének/visszavonásának képessége
 4. Olyan szervezetek, amelyekben a kérelmező igazgatósági tag
 5. Olyan szervezetek, amelyekben a kérelmező az ügyvezető igazgató, vagy alapítványok/egyesületek/köztestületek esetében a vezető.
 6. A 3. és 4. pontban felsorolt vállalatok anyavállalatai/leányvállalatai;
  A 3. és 4. pontban felsorolt társaságok által ellenőrzött társaságok.
 7. Igazgatók és a 3., 4. és 6. pontban felsorolt vállalatokban közvetlenül vagy közvetve ellenőrzést gyakorló személyek, kivéve a fent említetteket
 8. Az a természetes és/vagy jogi személy, aki a kérelmező hiteléért vagyonával (beleértve a jövedelmet is, ha társkötelezett/kezesről van szó) kezességet vállal, ha az ilyen kezességvállalások érvényesítése olyan módon érintené őt, hogy fizetési képességét nehéz helyzetbe hozná.

b. Azokat a célokat, amelyek érdekében a BT adóscsoporthoz tartozó egyének adatait feldolgozzuk.

Ha Ön ilyen személy, akkor az Ön adatait adott esetben a következő fő célból kezeljük:

 • a fizetőképesség felmérése, a hitelkockázat csökkentése, a bank hiteltermékeivel kapcsolatos személyre szabott ajánlatok iránt érdeklődő ügyfelek eladósodottságának mértékének meghatározása vagy az ilyen típusú termékek szerződéskötése (hitelkockázat-elemzés);

A Banca Transilvania S.A. a természetes vagy jogi személy hiteligénylő hitelkérelmének elemzésével összefüggésben az Ön személyes adatait akkor is kezeli, ha Ön a fenti táblázatban feltüntetett természetes személyek valamelyik kategóriájába tartozik (amelyek a hitelfelvevő csoportjába tartoznak), mivel a bankot jogszabályi kötelezettség terheli arra, hogy a hitelkockázatelemzés részeként megállapítsa és elemezze a kapcsolódó ügyfélcsoportokkal szembeni kitettségét.
Továbbá, mint adatszolgáltató, a bank ezeket a kitettségeket és a kapcsolt ügyfelek kötelezetti csoportjainak összetételét (csak adott esetben) jelenti az NBR, Hitelkockázati Központnak.
Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy a bank folytatni tudja a hitelkérelem/hiteligénylés elemzését, és az Ön (vagy a hiteligénylő) általi adatszolgáltatás vagy feldolgozás megtagadása lehetetlenné teheti a bank számára a hitel elemzését és/vagy jóváhagyását.

Az Ön személyes adatait adott esetben továbbítjuk/közzétesszük az NBR Hitelkockázati Központjának, valamint - a szükséges ismeretek alapján - a BT Financial Group szervezeteinek és/vagy a bank által a hitelkérelem-elemzési folyamat során igénybe vett szolgáltatóknak.

Az Ön adatainak a bank nyilvántartásában való megőrzési ideje megegyezik az Önhöz tartozó kapcsolt ügyfélcsoport(ok) fennállásának időtartamával.

A fent megjelölt fő célhoz kapcsolódó egyéb célok, amelyek során az Ön adatait feldolgozzuk, adott esetben a következők:

 • a személyazonosság ellenőrzése, beleértve az Ön BT-ügyfél státuszának megerősítését/megerősítését;
 • a bankra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban jelentések készítése és megküldése az arra illetékes intézményeknek (például, de nem kizárólagosan: az NBR Hitelkockázati Központja);
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet bármely személy és/vagy hatóságok vagy intézmények intéznek a banknak bármely csatornán, beleértve az elektronikus kommunikációt és az internetes szolgáltatásokat is;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. A BT adós csoportjába tartozó egyénekre vonatkozó személyes adatok kategóriái

 • azonosító adatok - név, vezetéknév, KN-kód;
 • az adós csoportjához tartozó jogi személyekben betöltött pozíció, minőség, részesedések és adott esetben képviseleti jogkörök;
 • adott esetben a bank nyilvántartásában szereplő vagy nyilvánosan hozzáférhető egyéb adatok, amelyek a hitelkockázatelemzés fő céljának teljesítéséhez szükségesek.

a. Ki az aláíró/kapcsolattartó személy a BT szerződéses partnerei nevében?

 • Az aláírók általában a szerződő partnerek által a bankkal kötött szerződések aláírására kijelölt jogi képviselők vagy más személyek (függetlenül attól, hogy a szerződő partnerek a BT ügyfelei, jogi személyek, számlatulajdonosok vagy szolgáltatók, együttműködők, a bankkal szerződött áruszállítók);
 • Kapcsolattartók a szerződő partner által kijelölt és a szerződő partner által a bankkal a szerződés megfelelő teljesítése érdekében történő kapcsolattartás érdekében közölt személyek, függetlenül attól, hogy adataik szerepelnek-e a szerződésben vagy sem.

b. Az aláírók/kapcsolattartók adatainak a BT szerződéses partnerei nevében történő feldolgozásának céljai

Ha Ön a bank bármelyik szerződéses partnere nevében aláíró/kapcsolattartó személy, az Ön adatait adott esetben a következő célokból kezeljük:

 • a szerződéses partnerrel (általában az Ön munkáltatójával) kötött szerződés megfelelő megkötése és teljesítése, valamint a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szorosan kapcsolódó egyéb célok érdekében:
 • jelentéseket készít és továbbít az átvételre illetékes intézményeknek, a bankra vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban;
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • intézkedések meghozatala/tájékoztatás nyújtása vagy bármilyen kérés/áttétel/panasz megválaszolása, amelyet Ön vagy hatóságok vagy intézmények intéznek a banknak bármely csatornán, beleértve az elektronikus kommunikációt és az internetes szolgáltatásokat is;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés;

A szerződéses partnerek aláírói/kapcsolattartói esetében feldolgozott személyes adatok kategóriái

Általában az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeljük Önről:

Az aláírók esetében:

 • azonosító adatok - név és vezetéknév;
 • funkció;
 • aláírás.

Névjegyek esetén:

 • azonosító adatok - név és vezetéknév;
 • elérhetőségek - telefon (szolgáltatás) szám és/vagy e-mail (szolgáltatás) cím;
 • funkció.

A BT szerződéses partnerei nevében eljáró aláírók és kapcsolattartók számára készült tájékoztató itt található: https://www.bancatransilvania.ro//Nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-semnatari-persoane-de-contact-pentru-partener-contractual-BT.pdf.

a. Ki a BT részvényese/kötelezettje vagy olyan személy, akinek adatait a részvényeseinkkel/kötelezettjeinkkel kapcsolatban kezeljük?

 • BT részvényes - Ön BT részvényesnek minősül, ha természetes vagy jogi személyként a Banca Transilvania S.A. által kibocsátott részvényekkel rendelkezik;
 • BT kötvénytulajdonos - Ön BT kötvénytulajdonosnak minősül, ha természetes vagy jogi személyként a Banca Transilvania S.A. által kibocsátott kötvényekkel rendelkezik;
 • Azok a személyek, akiknek az adatait általában aBT részvényeseivel/kötvénytulajdonosaival kapcsolatban kezeljük - a BT részvényeseinek/kötvénytulajdonosainak törvényes vagy szerződéses képviselői, a BT részvényeseivel/kötvénytulajdonosaival együtt részvények/kötvények társtulajdonosai, a BT részvényeseinek/kötvénytulajdonosainak jogutódai.

b. Célok, amelyekből a BT részvényeseinek/kötelezettségeinek vagy más személyeknek a BT részvényeseinek/kötelezettségeinek adatait a BT részvényeseinek/kötelezettségeivel kapcsolatban kezeljük

Ha Ön a BT részvényese és/vagy kötelezettje, vagy olyan természetes személy, akinek az adatait a részvényesek/kötelezettségek adataival kapcsolatban kezeljük, az Ön adatait adott esetben a következő célokra használjuk fel:

 • személyazonosság-ellenőrzés, a bank részvényesi/kötelezetti képességének megerősítése/ érvénytelenítése érdekében a BT részvényeseivel / kötelezettségeivel kapcsolatos egyéb minőség;
 • a BT kibocsátói státuszából eredő különleges jogi kötelezettségek és tevékenységek teljesítése (pl. közgyűlések szervezése, részvényesi szolgáltatások, különleges befektetői kommunikáció);
 • a zár alá vétel megállapítása, a hitelezők rendelkezésére álló körített összegek nyilvántartása, valamint a végrehajtással kapcsolatos válaszok biztosítása a végrehajtó szerveknek és/vagy az illetékes hatóságoknak, a bank jogi kötelezettségeinek megfelelően;
 • a bankra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban jelentések készítése és megküldése az illetékes intézményeknek;
 • elemzések készítése és nyilvántartás vezetése a bank gazdasági, pénzügyi és/vagy igazgatási irányításáról;
 • a bank által kínált szolgáltatások és termékek belső szervezeti egységein belüli adminisztrációja;
 • a bank jogainak és érdekeinek bírósági védelme, viták, vizsgálatok vagy bármely más olyan petíció / panasz / kérelem megoldása, amelyben a bank részt vesz; 
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • bármely személy által a Bankhoz intézett, illetve a hatóságok vagy intézmények által a BT részvényeseivel/kötelezettjeivel kapcsolatban intézett bármilyen jellegű kérésre/beadványra/panaszra való reagálás, illetve információnyújtás, illetve válaszadás bármilyen csatornán keresztül, beleértve az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat és az internetet is;
 • bizonyos kért/megvitatott/megállapodott kérdésekkel kapcsolatos kérések/megállapodások/vélemények bizonyítása, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonbeszélgetéseket is, a megbeszélt kérdések rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével, vagy adott esetben hangfelvétellel;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • dokumentumok archiválása – mind fizikai, mind elektronikus formában –, másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. A BT részvényeseire/hitelfelvevőkre/egyéb személyekre vonatkozó személyes adatok feldolgozott kategóriái az adataikkal kapcsolatban

Ha Ön a BT részvényese és/vagy kötvénytulajdonosa, illetve a velük kapcsolatban álló más személy, akkor általában a személyes adatok következő kategóriáit kezeljük:

 • azonosító adatok - név, vezetéknév, CNP vagy más egyedi azonosító, nemzeti vagy nemzetközi személyazonosító igazolvány/útlevél sorozata és száma, postacím és adott esetben a személyazonosító igazolvány másolata (a részvényesek azonosítására a részvényesi vagy kötvénytulajdonosi igazolványra vagy a BT-nél tartott részvények/kötvények történetére vonatkozó kérelmek esetén);
 • cetățenia;
 • adóadatok (az adóügyi illetőség országa);
 • a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó információk a birtokolt eszközökkel kapcsolatban - a BT részvények és/vagy kötvények száma, beleértve ezen eszközök birtoklásának történetét;
 • a jogi személyek jogállása, részesedései és adott esetben képviseleti jogosítványai;
 • aláírás (banki kérelmeknél);
 • telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, attól függően, hogy a bankhoz benyújtott kérelmekben milyen kommunikációs csatornát választottak.

a. Ki a BT telephelyének látogatója és/vagy a BT berendezés felhasználója/látogatója?

 • A BT helyiségeinek látogatója minden olyan természetes személy, aki a bank helyiségeibe (beleértve az igazgatási épületeket is) látogat, függetlenül attól, hogy banki tranzakciókat végez-e vagy sem;
 • A BT berendezéseket (ATM-ek, BT Express, BT Express Plus stb.) használó vagy azok előtt álló bármely természetes személy a BT berendezés felhasználójának/látogatójának minősül, függetlenül attól, hogy a berendezéseket BT egységeken belül vagy más helyeken helyezték el, függetlenül attól, hogy a felhasználó BT-ügyfél, BT alkalmi ügyfél vagy bármely más harmadik fél, függetlenül attól, hogy a BT berendezésen keresztül kezdeményez-e banki tranzakciókat vagy sem, függetlenül attól, hogy a BT berendezésen keresztül kezdeményezett banki tranzakciót végrehajtja-e vagy sem.

b. A BT helyiségeibe látogatók és/vagy a BT-berendezések felhasználói/látogatói adatainak feldolgozási céljai

Az Ön adatait az esettől függően a következőkre dolgozzuk fel:

 • a bank személy-, helyiség- és/vagy vagyonbiztonságának vagy a bank helyiségeibe látogatók biztonságának figyelemmel kísérése;

valamint a fent megjelölt fő célhoz kapcsolódó egyéb kapcsolódó célokra:

 • személyazonosság-ellenőrzés, adott esetben, ha az illetékes hatóságok kérésére vagy a bank jogos érdeke fűződik ön azonosításához;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok archiválása - fizikai és elektronikus formában egyaránt -, biztonsági másolatok készítése;
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

Az érintettek tájékoztatást kapnak a videofelügyeletről és az egyes BT-egységekbe való belépéshez szükséges adatfeldolgozásról, többek között a banki egységek bejáratánál és a BT-berendezéseken elhelyezett külön piktogramok és/vagy információk révén.

c. A helyiségek látogatóiról és/vagy a BT-berendezések felhasználóiról/látogatóiról feldolgozott személyes adatok kategóriái

Ha Ön a bank helyiségeibe (beleértve a bank adminisztratív épületeit is) látogat, és/vagy a BT berendezéseket használja, vagy azok előtt áll, akkor a megfelelő módon kezeljük Önt:

 • a telepített videokamerák által rögzített képet;
 • a BT berendezésen keresztül megrendelt tranzakciók végrehajtásához szükséges adatok, illetve a fent említett egyéb kapcsolódó célok (pl. a BT egységekben/berendezésekben eltöltött idő).

Ugyanakkor annak érdekében, hogy a bank egyes létesítményeibe való belépéshez a biztonsági személyzet a személyazonosító okmányai alapján azonosítja Önt, és a törvény által előírt speciális nyilvántartásokba bejegyzi az Önre vonatkozó alábbi adatokat:

 • azonosító adatok - név, vezetéknév, a nemzeti vagy nemzetközi személyazonosító igazolvány/útlevél sorozata és száma.

a. Kik látogatják a BT weboldalait/szociális médiaoldalait?

A BT portfóliójának bármelyik weboldalához és/vagy közösségi médiaoldalához hozzáférő bármely természetes személy rendelkezik ezzel a státusszal.

b. Azok a célok, amelyek érdekében feldolgozzuk a BT weboldalainak/ közösségi média oldalainak látogatóinak adatait

A BT weboldalainak látogatójaként cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk az Ön adatainak feldolgozására az egyes weboldalak cookie-irányelveiben részletesen, valamint röviden a bannerek és a cookie-k beállítási központjaiban leírt célokra.

A www.ba ncatransilvania.ro weboldalon a cookie-szabályzat a következő linken érhető el: https://www.bancatransilvania.ro/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor/.

Ha a BT weboldalain Ön a panaszok/kérelmek/panaszok, banki termékek/szolgáltatások/kampányok igénylése, hírlevelekre való feliratkozás különböző mezőben lévő űrlapokon adja meg adatait, akkor az űrlapokon megadott adatokat adott esetben a következő célokból dolgozzuk fel:

 • bármely személy által a Bankhoz intézett, illetve a hatóságok vagy intézmények által a BT részvényeseivel/kötelezettjeivel kapcsolatban intézett bármilyen jellegű kérésre/beadványra/panaszra való reagálás, illetve információnyújtás, illetve válaszadás bármilyen csatornán keresztül, beleértve az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat és az internetet is;
 • bizonyos kért/megvitatott/megállapodott kérdésekkel kapcsolatos kérések/megállapodások/vélemények bizonyítása, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonbeszélgetéseket is, a megbeszélt kérdések rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével vagy adott esetben audio-videofelvétellel;
 • a BT szolgáltatásainak/termékeinek/munkavállalóinak minőségéről alkotott véleményének összegyűjtése (szolgáltatásminőség-értékelés);
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • a dokumentumok archiválása - fizikai és elektronikus formában egyaránt -, biztonsági másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek és a bank működésének fizikai tereinek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés

Felhívjuk figyelmét, hogy a BT weboldalain elérhető űrlapokon/mezőkben, például a "hírlevél" elnevezésű űrlapokon/mezőkben megadott e-mail címre történő feliratkozás vagy leiratkozás a különböző érdeklődési körökkel kapcsolatos információk fogadására a megfelelő online űrlapokon (feliratkozás) és a feliratkozás után kapott üzenetek tartalmában található leiratkozási linkeken keresztül történik (leiratkozás).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a "hírlevelekre" való feliratkozás/leiratkozás, amelyre a BT weboldalain történő feliratkozás nem befolyásolja az Ön adatainak reklámcélú feldolgozására vonatkozó lehetőségeket, amelyeket a bankfiókokban vagy a BT weboldalán elérhető banki űrlapokon töltött ki (az alábbi linken található online űrlap: https://www.bancatransilvania.ro/gdpr/ csak a BT ügyfelei számára érhető el a bankkal fennálló szerződéses kapcsolatukkal kapcsolatos marketinglehetőségek kifejezésére).

c. A BT weboldalainak/szociális médiaoldalainak látogatóiról feldolgozott személyes adatok kategóriái

Ha meglátogatja a BT weboldalát, a következő kategóriájú személyes adatokat gyűjtjük Önről:

 • cookie-k segítségével feldolgozott adatok;
 • IP-cím;
 • a weboldal eléréséhez használt eszközökre vonatkozó adatok.

Adott esetben a BT weboldalain elérhető űrlapokon is gyűjtünk adatokat:

 • azonosító adatok - név, vezetéknév, és bizonyos esetekben, az érintettek hozzájárulásával, a személyes azonosító szám;
 • elérhetőségek - e-mail cím és/vagy telefonszám.

Felhívjuk figyelmét, hogy a BT weboldalai tartalmazhatnak olyan weboldalakra mutató linkeket, amelyek adatvédelmi/feldolgozási politikája eltér a BT-étől. Azoknak a személyeknek, akik személyes adatokat küldenek ezen weboldalak bármelyikére, tisztában kell lenniük azzal, hogy az adott weboldalak adatvédelmi/feldolgozási szabályzatának hatálya alá tartoznak, amelyet javasoljuk, hogy olvasson el. A BT személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó irányelvei nem vonatkoznak az ilyen weboldalakon megadott információkra, a BT nem ellenőrzi a személyes adatok feldolgozását, amelyet az ilyen weboldalak szolgáltatói saját céljaikra végeznek, és nem vállal felelősséget az ilyen feldolgozásért.

Ha a BT közösségi médiaoldalait használja, és hozzászólásokat, képeket, véleményeket és/vagy like-okat tesz be a bejegyzéseinkhez, azokat általában feldolgozzuk:

 • az Ön felhasználóneve az adott közösségi média platformon
 • kifejezett vélemények;
 • beszúrt képeket.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy - általában a különböző felmérésekben/kampányokban való részvétele vagy olyan hozzászólások közzététele következtében, amelyekben a BT munkájával kapcsolatos panaszokat tesz fel, vagy a munkánkkal kapcsolatos kérdéseket tesz fel nekünk - egyéb információkat is kérhetünk Öntől, hogy azonosítani tudjuk Önt és/vagy az Ön által felvetett helyzetet, és reagálni tudjunk rá. Ez általában a következőket foglalja magában:

 • a bejelentett helyzet részletei;
 • azonosító adatok - általában név, vezetéknév;
 • azonosítók: adott esetben BT ügyfél-azonosító (BT CIF), IBAN;
 • elérhetőségek: általában e-mail cím és/vagy telefonszám.

Ha Ön a közösségi média platformon belül adja meg nekünk ezeket a személyes adatokat, akkor azokat az ebben a szakaszban említett célokra fogjuk feldolgozni. Az Ön adatainak védelme érdekében kérjük, hogy a közösségi médiaplatformjainkon nyilvános posztokban ne adjon meg nekünk személyes adatokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor olyan képeket illeszt be, amelyek saját vagy mások személyes adatai, vagy amikor a bank közösségi oldalain különböző más személyeket jelöl meg, akkor hozzájárul ahhoz, hogy a bank ezeket az adatokat felhasználja, azaz biztosítja számunkra, hogy megszerezte azoknak a személyeknek a hozzájárulását, akikhez ezek az adatok tartoznak.

Végül, de nem utolsósorban, kérjük, vegye figyelembe, hogy a BT közösségi médiaoldalain megadott személyes adatokat az adott közösségi médiaplatformok szolgáltatói is feldolgozzák, és azokra az adott platformok adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. A BT nem ellenőrzi a személyes adatok feldolgozását, amelyet e platformok szolgáltatói saját céljaikra végeznek, és nem vállal felelősséget az ilyen feldolgozásért.

a. Ki az a BT-jelölt?

Ön akkor lehet BT érdeklődő, ha a BT termékeiről/szolgáltatásairól a bank fiókjaiban, a portfóliójába tartozó weboldalakon vagy a BT szerződéses partnerein keresztül tájékoztatást kért, ha a szerződéskötést kezdeményezte anélkül, hogy ezt a műveletet befejezte volna, vagy ha a bank által szervezett különböző kampányokra feliratkozott.

b. Azok a célok, amelyekből a BT kilátások adatait feldolgozzuk

Ha Ön BT tájékoztató, adatait az esettől függően a következő célokból dolgozzuk fel:

 • személyazonossági ellenőrzés a BT ügyfélstátusz megerősítése/megerősítése érdekében;
 • a Bankhoz bármely személy által intézett, illetve hatóságok vagy intézmények által bármilyen csatornán - beleértve az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat és az internetet is - keresztül a Bankhoz intézett kérésekkel/beadványokkal/panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtétele/információnyújtás vagy válaszadás;
 • bizonyos kért/megvitatott/megállapodott ügyekre vonatkozó kérések/megállapodások/opciók bizonyítása, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonbeszélgetéseket is, a megbeszélt ügyek rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével vagy adott esetben audio-videofelvétellel;
 • a BT szolgáltatásainak/termékeinek/munkavállalóinak minőségéről alkotott véleményének összegyűjtése (szolgáltatásminőség-értékelés);
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • a dokumentumok archiválása - fizikai és elektronikus formában egyaránt -, biztonsági másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés;
 • a munkavállalók bizonyos kategóriáinak járó jutalékok kiszámítása.

c. A BT Prospectus által feldolgozott személyes adatok kategóriái

Ha Ön egy BT prospektus, adott esetben, mi feldolgozzuk Önt, mint általában:

 • azonosító adatok - név, vezetéknév, és bizonyos esetekben, csak az Ön hozzájárulásával, vagy ha jogos érdekünk fűződik hozzá, az Ön személyi azonosító száma (CNP);
 • elérhetőségek - e-mail cím és/vagy telefonszám.

a. Ki a BT-jelölt?

Ön a BT által szervezett BT állásajánlatokra vagy szakmai gyakorlatokra pályázik, ha Ön elküldte nekünk vagy mi megkaptuk önéletrajzát toborzási célokra, közvetlenül Öntől vagy másoktól, illetve másokon keresztül, vagy ha Ön más módon tudatta velünk, hogy érdeklődik a BT állásajánlatai iránt, illetve részt vesz a BT szakmai gyakorlatain.

b. Célok, amelyekből a BT jelölt adatait kezeljük

Az Ön adatait az esettől függően a következőkre dolgozzuk fel:

 • az Ön által a Bankon belül betöltendő pozíció(k)ra vagy adott esetben az Ön által betölteni kívánt gyakornoki pozíció(k)ra/gyakorlat(ok)ra történő toborzás, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó célok, mint például:
 • bármely személy által a Bankhoz intézett, illetve hatóságok vagy intézmények által bármilyen csatornán - beleértve az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat és az internetet is - keresztül a Bankhoz intézett kérésekkel/beadványokkal/panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtétele/információnyújtás vagy válaszadás;
 • bizonyos kért/megvitatott/megállapodott kérdésekkel kapcsolatos kérések/megállapodások/vélemények bizonyítása, beleértve az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonbeszélgetéseket is, a megbeszélt kérdések rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével vagy adott esetben audio-videofelvétellel;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • a dokumentumok archiválása - fizikai és elektronikus formában egyaránt -, biztonsági másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

Ha Ön csak egy adott állásra/gyakorlatra jelentkezik, személyes adatait a bank csak az adott állásra/gyakorlatra vonatkozó felvételi eljárás keretében dolgozza fel, és a felvételi eljárás befejezése után törli.

Ha ehelyett úgy dönt, hogy a BT-nél üres álláshelyek/gyakornoki pozíciók miatt általában felvesszük Önnel a kapcsolatot, akkor adatait 1 évig megőrizzük és toborzási célokra használjuk fel, ami az Ön beleegyezésével meghosszabbítható.

A korábbi munkáltatók vagy tanárok ajánlásai fontosak lehetnek a felvételi eljárás során. Ha a banknak szüksége van ezekre, fel fogja venni Önnel a kapcsolatot, hogy engedélyt kérjen arra, hogy ezeket a referenciákat az Ön nevében beszerezze. Ha Ön nem járul hozzá ehhez, akkor Önnek magának kell beszereznie ezeket a referenciákat, ha folytatni kívánja a felvételi eljárást.

c. A BT-jelöltekről feldolgozott személyes adatok kategóriái

A BT-jelöltek általában a következő személyes adatkategóriákat dolgozzák fel, ahogyan azt a bankhoz benyújtott/átadott önéletrajzban feltüntetik:

 • azonosító adatok - név, vezetéknév;
 • annak ellenőrzése érdekében, hogy ön jogosult-e alkalmazottá válni, vagy adott esetben részt venni bizonyos BT-szakmai gyakorlatokon;
 • elérhetőségek - e-mail cím és/vagy telefonszám;
 • az oktatásra és szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok;
 • az önéletrajzban szereplő egyéb releváns adatok.

a. Kik/mikor dolgozzuk fel az Ön, mint BT petíciót benyújtó adatait?

Ön ilyen személynek minősül, ha bármilyen csatornán keresztül érdeklődik a BT-nél, függetlenül attól, hogy Ön BT-ügyfél, BT alkalmi ügyfél vagy bármely más kategóriába tartozó személy.

b. Azok a célok, amelyekből a BT petíció benyújtóinak adatait feldolgozzuk

Az Ön helyzetétől és a bankkal kapcsolatos konkrét státuszától függően, amikor Ön kérést küld nekünk, a következő célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

 • a személyazonosság ellenőrzése, beleértve a BT-ügyfél státusz megerősítését/megerősítését;
 • bármely személy által a Bankhoz intézett, illetve hatóságok vagy intézmények által bármilyen csatornán - beleértve az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat és az internetet is - keresztül a Bankhoz intézett kérésekkel/beadványokkal/panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtétele/információnyújtás vagy válaszadás;
 • az Ön vagy a bank által kezdeményezett telefonbeszélgetések során kért/megvitatott/megállapodott bizonyos ügyekre vonatkozó kérések/megállapodások/opciók bizonyítása, a megbeszélt ügyek rögzítésével és adott esetben a telefonbeszélgetések hangfelvételével;
 • a BT szolgáltatásainak/termékeinek/munkavállalóinak minőségéről alkotott véleményének összegyűjtése (szolgáltatásminőség-értékelés);
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok archiválása - fizikai és elektronikus formában egyaránt -, biztonsági másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés;
 • a munkavállalók bizonyos kategóriáinak járó jutalékok kiszámítása.

c. A BT petíció benyújtóinak feldolgozott személyes adatainak kategóriái

A hozzánk intézett kérések/panaszok/panaszok rögzítése, beérkezésének megerősítése, elemzése, megfogalmazása és továbbítása érdekében a személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel:

 • Azonosító adatok: az Ön által megadott név, vezetéknév és egyéb, ebbe a kategóriába tartozó adatok, illetve olyan személyes adatok, amelyeket a BT-nek a BT petíciót benyújtó személy azonosítása céljából kell feldolgoznia, hogy megakadályozza a bizalmas információk (beleértve a személyes adatokat is) olyan címzettek számára történő továbbítását, akik nem jogosultak azok megismerésére;
 • elérhetőségek: levelezési cím, e-mail cím, telefonszám;
 • hang, telefonbeszélgetések és telefonbeszélgetések felvételei (a petíció benyújtói vagy a bank által kezdeményezve);
 • adott esetben minden egyéb, a bank tudomására jutó, a kérelmek elemzéséhez szükséges információ.

a. Kik/mikor dolgozzuk fel az Ön adatait BT harmadik félként?

Ön az érintettek e kategóriájába tartozik, ha az Önre vonatkozó személyes adatokat a BT ügyfelei, a BT alkalmi ügyfelei a velünk fennálló kapcsolatuk keretében vagy bármely más személy közölte/átadta nekünk. Az Ön adatait ebben az összefüggésben BT harmadik félként kezeljük, még akkor is, ha Ön más közvetlen kapcsolatban áll velünk (pl. egy BT hiteligénylő átadja nekünk annak az ingatlannak az adásvételi szerződését, amelyben Ön szerepel eladóként. Ebben az esetben az adatokat ebben a szerződésben az Ön mint harmadik fél minőségében kezeljük, még akkor is, ha Ön valójában szintén BT-ügyfél, és az Ön adatait a bankkal létesített szerződéses kapcsolatához kapcsolódó egyéb célokból kezeljük).

Így például az Ön adatait BT harmadik félként kezeljük, ha Ön a természetes személyek alábbi kategóriáinak valamelyikébe tartozik:

 • BT-ügyfél vagy BT-alkalmazott családtagjai - Az ügyfelek bizonyos körülmények között családtagjaikról információkat adhatnak át nekünk, különösen a hitelkérelem megfogalmazása és felülvizsgálata vagy a hitelszerződés feldolgozása során.
  Ezen túlmenően a BT alkalmazottai a velünk fennálló munkakapcsolatukkal kapcsolatos különböző összefüggésekben (pl. az alkalmazottak kiskorú gyermekei, a BT alkalmazottainak egyéb családtagjai) családtagjaikról is szolgáltathatnak adatokat;
 • nem ügyfél-fizetők: olyan magánszemélyek, akik más pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei, és akik a BT-nél vezetett ügyfélszámlákra utalnak át összegeket (más pénzforgalmi intézmények ügyfelei által a BT-számlatulajdonosok számára megrendelt bankközi átutalások) - e magánszemélyek adatait a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásához és jogi kötelezettségeinknek megfelelően kell feldolgoznunk;
 • nem ügyfél kedvezményezettek: olyan személyek, akik más pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei, akiknek a számlájára a BT ügyfelei átutalásokat rendelnek meg (a BT ügyfelei által más pénzforgalmi szolgáltatók ügyfelei számára elrendelt bankközi átutalások) - a személyek ezen kategóriájának adatait a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása érdekében és a jogi kötelezettségeknek megfelelően szükséges kezelni;
 • a BT-nél benyújtott/továbbított/befogadott/befogadott fizetési megbízásban szereplőfizetési részletekben/magyarázatokban említett személyek -a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó jogi rendelkezések értelmében a fizetési megbízás magyarázatával/részleteivel kapcsolatos mezők kitöltése kötelező. Az adatminimalizálás elvének megfelelően személyes adatokat csak akkor kell beírni ezekbe a mezőkbe, ha feltétlenül szükséges, és csak akkor, ha feltétlenül szükséges;
 • meghatalmazott személyek (a meghatalmazott képviselőktől vagy számla-megbízottaktól eltérő személyek) természetes személyek, akiket arra jelölnek ki, hogy a BT Ügyfél nevében - banki vagy nem banki - tranzakciókat rendeljenek/kezdeményezzenek a BT által kínált csatornákon keresztül (pl. telefonos fizetési megbízások);
 • olyan személyek, akiknek adatai a bank rendelkezésére bocsátott különböző dokumentumokban szerepelnek - ha egy BT ügyfél, BT alkalmi ügyfél vagy bármely személy, akivel a bank kapcsolatba kerül, különböző helyzetekben különböző dokumentumokat nyújt be a banknak (pl. igazolásokat vagy bármilyen típusú dokumentumokat, amelyek az aláírók vagy adott esetben a dokumentumokban említett más személyek személyes adatait tartalmazzák), a bank ezeket az adatokat a dokumentumok megőrzésének szükségességét figyelembe véve kezeli, még akkor is, ha az adatok kezelésére a tároláson kívül más formában nincs szükség;
 • olyan személyek, akikkel kapcsolatban a bank különböző intézményektől és/vagy hatóságoktól, közjegyzőktől, ügyvédektől, végrehajtóktól stb. megkereséseket/információkéréseket kap ;
 • a bank által szervezett különböző rendezvények vagy társadalmi felelősségvállalási akciók résztvevői, akiknek adatait a rendezvények logisztikájának biztosítása érdekében kell feldolgoznunk;
 • a természetes személyek bármely más kategóriája , akiknek személyes adatait bármely olyan személy bocsátja rendelkezésünkre, akivel kapcsolatba kerülünk, vagy akik egyéb módon a birtokunkba kerülnek.

b. Azok a célok, amelyekből a BT harmadik féltől származó adatait feldolgozzuk

Az Ön adatait BT harmadik félként olyan célból kezeljük, amely az adatokat átadó személlyel való kapcsolatunkban szükséges, valamint a következő kapcsolódó célokra:

 • adott esetben a BT alkalmazottaival fennálló munkaviszonyok kezelése;
 • kockázatellenőrzések elvégzése a bank eljárásain és folyamatain, valamint ellenőrzési vagy vizsgálati tevékenységek végzése;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok archiválása - fizikai és elektronikus formában egyaránt -, biztonsági másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

c. A BT harmadik felek által feldolgozott személyes adatok kategóriái

A leggyakoribb adatok, amelyeket a BT harmadik felek számára feldolgozunk, a következők:

 • azonosító adatok - név, vezetéknév, személyi azonosító szám (CNP);
 • adott esetben az Ön és a BT ügyfele vagy alkalmazottja közötti kapcsolat;
 • jogi személyen belül betöltött pozíció;
 • aláírás;
 • bármely más adat, amelyet bármely olyan személy bocsát rendelkezésünkre, akivel tevékenységünk során kapcsolatba lépünk.

a. Kik lehetnek azok a személyek, akik a BT felé kifejezték döntéseiket adataik reklámcélú feldolgozásával kapcsolatban (adott esetben hozzájárulás vagy elutasítás).

Jelenleg olyan személyeknek minősülnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a BT-nek személyes adataikat reklámcélokra kezeljék az alábbi érintettek kategóriáinak bármelyike:

 • BT ügyfelek, BT alkalmi ügyfelek vagy bármely BT harmadik fél, akik 2018.03.12. óta a BT BT egységekben használt, erre a célra rendszeresített űrlapon, valamint 2018 májusától a BT www.bancatransilvania.ro weboldalán (ezen a linken található online űrlap: https://www.bancatransilvania.ro/gdpr/ csak BT ügyfelek számára elérhető) adták ki hozzájárulásukat;
 • BT ügyfelek, BT alkalmi ügyfelek vagy bármely harmadik fél, akik ezt a hozzájárulást 2018.03.12. előtt a bank tevékenysége során használt nyomtatványokon adták meg, és ezt a hozzájárulást időközben nem változtatták meg/vonják vissza, sem a bank által 2018 májusában e lehetőségről küldött tájékoztatót követően, sem saját kezdeményezésükre.

Jelenleg vannak olyan személyek, akik elutasították személyes adataik reklámcélú feldolgozását BT ügyfelek, BT alkalmi ügyfelek vagy bármely BT harmadik fél, akik eredetileg elutasították adataik reklámcélú feldolgozását, valamint olyan személyek, akik bár eredetileg hozzájárultak adataik reklámcélú feldolgozásához, ezt a hozzájárulást később visszavonták.

b. Azokat a célokat, amelyek érdekében feldolgozzuk azon személyek adatait, akik a BT-nek választási lehetőséget adtak adataik reklámcélú feldolgozására vonatkozóan (adott esetben hozzájárulás vagy elutasítás).

Ha Ön beleegyezését adta ahhoz, hogy adatait reklámcélokra feldolgozzuk, akkor az alábbiak szerint fogjuk feldolgozni:

 • reklámüzenetek küldése*, a hozzájárulásnak megfelelően (reklámcél);
 • a személyek személyazonosságának ellenőrzése BT-ügyfélként való státuszuk megerősítése /megcáfolása érdekében;
 • a hirdetési lehetőségekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kérések/megállapodások/opciók bizonyítása a megvitatott kérdések rögzítésével és adott esetben a (bank vagy Ön által kezdeményezett) telefonbeszélgetések hangfelvételével;
 • belső (beleértve a statisztikai) elemzéseket is;
 • a dokumentumok archiválása - fizikai és elektronikus formában egyaránt -, biztonsági másolatok készítése;
 • nyilvántartási és titkársági szolgáltatások ellátása a banknak címzett és /vagy általa küldött levelezéssel kapcsolatban, valamint futárszolgálati tevékenység végzése; 
 • a BT által használt informatikai rendszerek biztonságának biztosítása;
 • csalásmegelőzés.

Ha Ön lemondott személyes adatainak reklámcélú feldolgozásáról, akkor az Ön adatait a fenti célok mindegyikére feldolgozzuk, kivéve a reklámüzenetek küldése céljából.
*BTtájékoztatni kívánja az érintetteket a Bank, a BT Financial Group vállalkozásai vagy partnereik által kínált/szervezett termékekről/szolgáltatásokról/eseményekről, és ezért kezeli az érintettek személyes adatait, ha azok beleegyezésüket adták a reklámüzenetek fogadásához.
A BT által jelenleg használt, a marketinglehetőségek kifejezésére/gyűjtésére szolgáló űrlap elérhető a bank bármelyik fiókjában és a www.bancatransilvania.ro weboldalon, vagy közvetlenül a következő linken: https://www.bancatransilvania.ro/gdpr/.
Az online űrlap kizárólag a BT ügyfelei számára érhető el, és nemcsak a marketingválasztások kezdeti kifejezésére, hanem a korábban kifejezett választások módosítására, valamint adott esetben a reklámüzenetek fogadásához való hozzájárulás visszavonására is használható.

c. A feldolgozott személyes adatok kategóriái azon személyek esetében, akik beleegyezésüket adták a BT-nek, hogy adataikat reklámcélokra feldolgozza, az adatok címzettjei és a feldolgozás időtartama.

A BT által hirdetési üzenetek továbbítása céljából feldolgozott adatok általában a következők:

 • azonosító adatok: név, vezetéknév;
 • elérhetőségi adatok: a reklámüzenetek fogadásában érdekelt személyek által megadott telefonszám és/vagy e-mail vagy levelezési cím, illetve adott esetben a bank nyilvántartásában az ügyfél megismerése céljából (szerződéses kapcsolat) a BT-ügyfelek esetében megadott címek;
 • BT-ügyfelek esetében: egyéb információk, amelyeket az ügyfelekről a BT-szolgáltatások/termékek használatával összefüggésben tudunk meg (pl. tranzakciós adatok, életkor, lakóhely, jövedelmi helyzet, stb.), amelyeket automatikusan tanulmányozunk (profilalkotás), hogy véleményt alkossunk a számukra megfelelő termékekről/szolgáltatásokról/eseményekről (személyre szabott reklám).

A bank a személyes adatokat a BT-ügyfelekkel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnéséig, illetve adott esetben az ilyen üzenetek fogadásához adott hozzájárulásuk visszavonásáig (ez utóbbi a BT-ügyfeleknek nem minősülő egyéb kategóriába tartozó személyek esetében is) reklámüzenetek továbbítása céljából kezeli.

Bizonyos esetekben a BT a reklámüzenetek továbbítása céljából olyan szolgáltatókkal köt szerződést, akik a BT nevében és megbízásából az érintettek személyes adatait kizárólag a BT utasításainak szigorú betartásával és a Bank szoros felügyelete mellett létrehozott reklámüzenetek továbbítása céljából kezelik.

A magánszemélyek több kategóriában is választhatják, hogy reklámüzeneteket kapjanak, többek között: a BT és a BT leányvállalatainak termékei és szolgáltatásai, a BT által szervezett események, a partnerek termékei/szolgáltatásai, amelyek a BT vagy a BT leányvállalatainak termékeihez/szolgáltatásaihoz kapcsolódnak, valamint a BT partnerei által szervezett események.

A BT leányvállalatai, amelyek termékeit/szolgáltatásait és eseményeit a regisztrált személyeknek küldött reklámüzenetekben népszerűsítik, a következők a BT pénzügyi csoporton belüli szervezetek: ("BT Mic"), BT Asset Management S.A.I. S.A., ("BTAM"), BT Leasing Transilvania IFN S.A. ("BTL"), BT Direct IFN S.A. ("BTD"), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A. ("BTCP"), egyéb, a BT Csoporthoz a jövőben csatlakozó szervezetek.

A BT jelenlegi partnereinek és/vagy a BT leányvállalatainak listája, amelyek termékeit/szolgáltatásait és eseményeit Ön az opt-in reklámüzenetekben népszerűsíteni kívánja, megtalálható a következő címen: https://www.bancatransilvania.ro/parteneri.

Ha Ön úgy döntött, hogy a BT leányvállalatai vagy partnerei által kínált/szervezett termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos eseményekre vonatkozó reklámüzeneteket kap, akkor ezek a szervezetek a Bank szoros felügyelete és koordinációja mellett és adott esetben a Bankkal együtt kezelik az Ön személyes adatait ezen üzenetek küldése céljából. A személyes adatoknak a BT partnerei/BT leányvállalatai által a reklámüzenetek továbbításán kívül vagy ahhoz kapcsolódóan végzett esetleges feldolgozása esetén, például a reklámozott termékeikkel/szolgáltatásaikkal kapcsolatos szerződések megkötése céljából, ezek a partnerek a feldolgozott személyes adatok adatkezelőiként járnak el.

A reklámcélú kapcsolatfelvételhez való hozzájárulás bármikor visszavonható vagy módosítható többféle módon, amelyeket külön feltüntetünk a személyes adatok reklámcélú feldolgozásához való hozzájárulás kifejezésére szolgáló űrlapon.
A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre nézve érvényes, és nem érinti a visszavonás időpontja előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a BT weboldalain elérhető űrlapokon/mezőkben, például a "hírlevél" elnevezésű űrlapokon/mezőkben megadott e-mail címre történő feliratkozás vagy leiratkozás a különböző érdeklődési körökkel kapcsolatos információk fogadására a megfelelő online űrlapokon (feliratkozás) és a feliratkozás után kapott üzenetekben található leiratkozási linkeken keresztül történik (leiratkozás).
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a "hírlevelekre" való feliratkozás/leiratkozás, amelyre a BT weboldalain történő feliratkozással (opt-in) történik, nem befolyásolja az Ön adatainak reklámcélú feldolgozására vonatkozó lehetőségeket, amelyeket az egységekben vagy a BT weboldalán elérhető banki űrlapokon töltött ki.

Az általunk feldolgozott adatokkal rendelkező érintettek személyes adatait általában közvetlenül tőlük gyűjtjük különböző alkalmakkor és különböző módokon, például:

 • a BT-vel való üzleti kapcsolat létrehozásakor és annak fennállása alatt;
 • a bank által kínált termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötése és teljesítése alkalmával, a bank saját nevében vagy harmadik felek nevében;
 • a BT weboldalán, a bank vagy a csoport más szervezeti egységei tulajdonában lévő egyéb weboldalakon elérhető űrlapok kitöltésével;
 • a BT által az egységeiben, a BT weboldalán vagy a bank közösségi médiaplatformokon található oldalain szervezett különböző versenyeken/kampányokban való részvétellel/résztvétellel;
 • amikor a bank telefonszámain, e-mail címein, a bank közösségi médiaoldalain küldött üzeneteken vagy a BT irodáiban levélben érkezett panaszok/kérések esetén kérnek tőlünk tájékoztatást/kapunk;
 • a banknál elérhető állásokra való jelentkezéskor (online, önéletrajzok elküldésével/postázásával a BT-egységeknek vagy különböző e-mail címekre, karriervásárokon vagy egyéb rendezvényeken);
 • a BT weboldalainak/szociális médiaplatformjainak meglátogatásakor.

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor az adatokat más forrásokból gyűjtik, például:

 • más magánszemély vagy jogi ügyféltől, aki számlatulajdonos, többek között a következő esetekben: más ügyfelek felhatalmazása a banknál nyitott számláikra, banki termékek/szolgáltatások igénybevétele egy ügyfél által egy másik ügyfél nevében, aki erre felhatalmazta őt, a BT jogi ügyfeleinek minősülő munkáltatók által alkalmazottjaik számára/ nevében történő banki termékek/szolgáltatások igénybevétele (pl. étkezési utalványok, a BT-nél nyitott számlákra érkező bérjövedelemre vonatkozó juttatások, vezetői garancia számlák stb.);
 • a fizetőktől - természetes vagy jogi személyektől, függetlenül attól, hogy azok BT-ügyfelek-e vagy sem - a számlát vezető természetes/jogi személy ügyfelek számláira történő átutalással/befizetéssel összefüggésben;
 • hatóságoktól vagy intézményektől (pl. bíróságok, ügyészségek, bírósági végrehajtók, NRA, ANPC, ANSPDCP stb.), közjegyzőktől, ügyvédektől abban az összefüggésben, amelyben beadványokat vagy kéréseket küldenek nekünk;
 • Transfond, SWIFT, nemzetközi fizetési szervezetek stb;
 • olyan hitelintézetektől, amelyekkel a Banca Transilvania S.A. egyesült (Volksbank Romania S.A. és Bancpost S.A.);
 • partnerbankoktól és levelező bankoktól, szindikált hitelekben részt vevő bankoktól vagy pénzintézetektől;
 • a nemzetközi fizetési szervezetektől;
 • a Banca Transilvania pénzügyi csoport más egységeitől stb;
 • nyilvános forrásokból, mint például, de nem kizárólagosan: a Kereskedelmi Hivatal nyilvántartása, az Országos Ingatlanhirdetési Nyilvántartás, a Kataszteri és Ingatlanhirdetési Hivatal, bírósági portálok, a Hivatalos Közlöny, a közösségi média, az internet stb;
 • olyan nyilvántartásokból, mint a Hitel Iroda, Hitelkockázati Központ, ha a lekérdezésüknek van jogalapja és határozott és jogszerű célja;
 • magánadatbázis-szolgáltatóktól - pl. a terrorizmus finanszírozásával vádolt személyek és a politikailag kiszolgáltatott személyek adatbázisainak kezelésére felhatalmazott szervezetek;
 • a BT pénzügyi csoporthoz tartozó vállalkozásoktól meghatározott és jogszerű célokra, általában a BT-csoport más vállalkozásai által végzett közös gazdasági tevékenység megfelelő végzéséhez, valamint a BT pénzügyi csoport konszolidált alapon történő felügyeletére vonatkozó jogi követelmények teljesítéséhez;
 • a bank szerződéses partnerei különböző területeken
 • követelésbehajtó/behajtási cégektől (pl. az Ügyfelek új elérhetőségi adatait megkaphatjuk a minket a követelésbehajtásban támogató cégektől, amelyeket a velük vagy a hozzájuk közel álló személyekkel való saját interakcióikból szereznek meg);
 • értékelő cégektől;
 • biztosítótársaságoktól;
 • nyugdíj- és befektetési alapkezelő társaságoktól;
 • a banki részvényesek adatai esetében a Central Depository S.A.-tól;
 • bármely más természetes vagy jogi személytől, aki személyes adatokat tartalmazó megkeresést/kérést küld nekünk (pl. olyan személyektől, akik arról tájékoztatnak minket, hogy egyes BT-ügyfelek már nem rendelkeznek a bank nyilvántartásában megadott elérhetőségekkel).

A BT a személyes adatok feldolgozásának alapjául szolgáló okok adott esetben a következők:

 • az adatok feldolgozásának szükségessége a közérdekű feladat elvégzéséhez;
 • a bank jogi kötelezettsége;
 • az érintettel kötött szerződések megkötése/végrehajtása;
 • a bank és/vagy harmadik felek jogos érdeke;
 • az érintettek hozzájárulása.

Azokat az eseteket kivéve, amikor a személyes adatok feldolgozása az érintett hozzájárulása alapján történik, valamint bizonyos esetekben, amikor a feldolgozás alapja a jogos érdek, az egyének adatainak a BT általi feldolgozásának megtagadása lehetetlenné teszi a kért szolgáltatások nyújtását vagy a kérések feldolgozását.

A Bank Ügyfeleinek és adott esetben a jelen Szabályzatban említett egyéb érintett kategóriák személyes adatait a BT a GDPR alapelveivel összhangban, az adott esetben alkalmazandó jogalapok alapján és kizárólag a teljes titoktartást és adatbiztonságot garantáló feltételek mellett adja át vagy adott esetben továbbítja a címzettek kategóriáinak, így többek között a következőknek:

 • más ügyfelek, akiknek joguk van és ismerniük kell őket;
 • a BT pénzügyi csoporton belüli szervezetek;
 • áthelyezettek;
 • a bank által a banki tevékenység során igénybe vett szerződéses partnerek (szolgáltatók), mint például, de nem kizárólagosan: informatikai szolgáltatások (karbantartás, szoftverfejlesztés), archiválás fizikai és/vagy elektronikus formában, futárszolgálat, könyvvizsgálat, kártyakibocsátással és a platformokra való beiratkozással kapcsolatos szolgáltatások, piackutatás/felmérés, reklámüzenetek továbbítása, online eszközök forgalmának és felhasználói magatartásának nyomon követése, marketingszolgáltatások a közösségi médiaforrásokon keresztül stb;)
 • bankközi fizetési folyamatokat feldolgozó és bankközi tranzakciókat továbbító vállalatok (pl. Transfond SA, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT);
 • banki partnerek különböző területeken, akiknek termékeit/szolgáltatásait/eseményeit a BT ügyfelei számára hozzájárulásuk alapján népszerűsíthetjük. A bank partnereinek frissített listája itt található: https://www.bancatransilvania.ro/parteneri;
 • nemzetközi fizetési szervezetek (pl. Visa, Mastercard);
 • fizetési processzorok;
 • a bankközi fizetési és kommunikációs rendszerekben/rendszerekben, mint például SWIFT, SEPA, ReGIS, részt vevő pénzügyi-bankintézetek, pénzügyi-bankintézetek, amelyeknek megerősítjük vagy kérjük az aláírások és/vagy bizonyos információk megerősítését, amelyeket az akkreditívek, bankgarancia levelek tartalmazhatnak, a Bank ügyfelei által üzleti partnereik, más szervezetek (például bankok vagy pénzügyi-bankintézetek) javára a Bank adósságportfólióinak engedményezése vagy átstrukturálása és/vagy a Bank ügyfeleivel fennálló jogviszonyokból eredő egyéb jogok kapcsán kibocsátott egyéb címek;
 • partnerbankok és levelező bankok, szindikált hitelekben részt vevő bankok vagy pénzintézetek;
 • hatóságok és intézmények, mint például, de nem kizárólagosan: a Román Nemzeti Bank (NBR), a Nemzeti Adóhatóság (ANAF)*, az Igazságügyi Minisztérium, a Közigazgatási és Belügyminisztérium, a Pénzmosás Elleni Nemzeti Hivatal (ONPCSB)**, a Nemzeti Kataszteri és Ingatlanhirdetési Ügynökség (ANCPI), a Nemzeti Ingatlanhirdetési Nyilvántartás (RNPM), a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF), beleértve adott esetben azok területi egységeit;
 • különböző típusú hitel/betéti termékeket garantáló társaságok (alapok) (pl. FNGCIMM, FGDB stb.);
 • közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtók;
 • Központi hitelkockázat***;
 • Hiteliroda és a Hitelirodai Rendszer résztvevői****;
 • biztosítóintézetek;
 • értékelő cégek;
 • kintlévőségeket/bankköveteléseket behajtó vállalatok;
 • nyugdíjpénztár-kezelő társaságok és befektetési alapkezelő társaságok, amelyekhez a Bank pénzügyi banki szolgáltatások nyújtását kiszervezte;
 • bankintézetek vagy állami hatóságok, beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is - nemzetközi SWIFT-átutalások esetén vagy a FATCA és CRS célú feldolgozás eredményeként;
 • közösségi médiaplatform-szolgáltatók.

*Az adóeljárási törvénykönyv (207/2015. sz. törvény) rendelkezései szerint a BT-nek, mint hitelintézetnek törvényi kötelezettsége, hogy naponta közölje a központi adóhatósággal - A.N.A.F. - a számlákat nyitó és megszüntető jogosultak - természetes személyek, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek - listáját, valamint a náluk nyitott számlák aláírási jogával rendelkező személyek azonosító adatait, a széfeket bérlő személyek listáját, valamint a bérleti szerződés megszűnését. Az A.N.A.F. ezeket az adatokat a törvény feltételei szerint közölheti a helyi adóhatóságokkal vagy más központi és helyi hatóságokkal.

**Ha a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint egyes normatív aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló 129/2019. sz. törvény értelmében a személyes adatoknak a BT által a Pénzmosás Elleni Nemzeti Hivatal részére történő továbbítására vonatkozó feltételek teljesülnek, akkor azokat egyidejűleg és ugyanabban a formátumban továbbítják az A.N.A.F. részére.

***A Bank törvényileg köteles jelenteni a Hitelkockázati Központnak (HKK) a hitelkockázati információkat minden olyan adósról, aki megfelel a jelentendő feltételnek (ez magában foglalja az adós azonosító adatait, függetlenül attól, hogy természetes vagy nem banki jogi személyről van-e szó, valamint azokat a lejben és devizában lebonyolított tranzakciókat, amelyek révén a Bank az adott adóssal szemben kockázatnak van kitéve), azaz az adott adóssal szembeni egyedi kockázatot, valamint a feltárt kártyahamisításokra vonatkozó információkat.
****A Banknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Hitel Iroda Rendszerben, amelyhez más résztvevők (elsősorban hitelintézetek és nem banki pénzügyi intézmények) is hozzáférnek, jelentse azon adósok személyes adatait, akik legalább 30 napos késedelemben vannak a hiteltörlesztéssel, miután az érintett személyeket legalább 15 nappal a jelentés időpontja előtt előzetesen értesítette.

Amennyiben ez a BT ügyfelekkel vagy BT alkalmi ügyfelekkel kötött szerződések céljainak teljesítéséhez szükséges, a Bank a személyes adatokat adott esetben, és csak különleges helyzetekben vagy megfelelő garanciák alapján külföldre továbbítja, beleértve olyan országokba is, amelyek nem biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. A megfelelő védelmi szintet nem biztosító államok az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívüli államok, kivéve azokat az államokat, amelyeket az Európai Bizottság megfelelő védelmi szintnek ismer el, nevezetesen: Andorra, Argentína, Kanada (csak kereskedelmi társaságok), Svájc, Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Jersey, Új-Zéland, Uruguay, Japán, Amerikai Egyesült Államok - csak az EU-USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem mértékéig - (amennyiben ezen államok egyikére vonatkozóan sem születik ellentétes határozat).

Ha a BT Ügyfelek vagy BT Alkalmi Ügyfelek olyan tranzakciókat rendelnek meg a bankon keresztül, amelyekben a kifizetések címzettjei olyan országokban találhatók, amelyek nem biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét, az adatok ezen országokba történő továbbítása az általános adatvédelmi rendelet rendelkezésein alapul, amelyek a következőkre vonatkoznak: a bank és az Ügyfél közötti szerződés teljesítéséhez vagy az Ügyfél kérésére elfogadott szerződéskötést megelőző intézkedések alkalmazásához szükséges továbbítás, adott esetben a szerződés megkötéséhez vagy az érintett érdekében kötött szerződés teljesítéséhez szükséges továbbítás.
Amennyiben a személyes adatok harmadik országokba/nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása szükséges, illetve egyéb körülmények között, a bank ezt kizárólag az ilyen továbbításokra jogszabályban előírt garanciák mellett teszi.

Bizonyos körülmények között, kizárólag a GDPR-nak megfelelően, a BT banki üzletágában automatizált döntéshozatali folyamatokat alkalmaznak, beleértve a profilalkotást is. Ezek olyan döntések, amelyeket a bank adott esetben emberi beavatkozással vagy anélkül hoz, és amelyek joghatásokat eredményezhetnek és/vagy hasonlóan jelentős mértékben érinthetik az érintetteket.

Ilyen helyzetekre a következő példák vannak:

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az ügyfél ismeretére vonatkozó intézkedések alkalmazása érdekében ellenőrzéseket végeznek a terrorcselekmények finanszírozásával gyanúsított személyek vagy adott esetben a csalás szempontjából magas kockázatú személyek adatbázisaiban, és amennyiben az ügyfelek szerepelnek ezekben a nyilvántartásokban, a Bank fenntartja a jogot, hogy megtagadja a velük való üzleti kapcsolat létesítését, vagy felmondja a szerződéses kapcsolatot;
 • a BT-ügyfelek és az alkalmi ügyfelek csalás elleni védelme érdekében, valamint azért, hogy a bank megfelelően teljesíthesse az ügyfelet ismerő kötelezettségeit, figyelemmel kísérhesse tranzakcióikat, és ha gyanús tranzakciókat (például szokatlan gyakoriságú, értékű kifizetéseket) észlel, akkor a banknak lehetősége legyen a tranzakciókat nyomon követni, beleértve a számlatulajdonos ügyfelek által bejelentett pénzforrással vagy az üzleti kapcsolat céljával és jellegével kapcsolatban, rövid időközönként különböző helyekről kezdeményezett tranzakciók, amelyek nem tették lehetővé az e helyek közötti mozgást), ennek megfelelően intézkedéseket hoz a tranzakciók, számlakártyák zárolására, kizárólag automatikus alapon meghozva ezeket a döntéseket;
 • a jogszabályi rendelkezések szerint a hiteltermékek nyújtásának feltétele az igénylők bizonyos mértékű eladósodottsága. Annak érdekében, hogy a hiteltermékre való jogosultságot az eladósodottság mértékéhez viszonyítva határozzák meg, ez utóbbi automatikus kritériumok alapján kerül meghatározásra, a kérelmező által nyilvántartott jövedelem és kiadások szintjéből kiindulva;
 • annak objektív ellenőrzése érdekében, hogy az ajánlatot megelőzően és adott esetben a BT-hez benyújtott hitelkérelem elemzése során a kérelmező által benyújtott hitelkérelemre vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülnek-e, a legtöbb esetben egy banki scoring alkalmazást használnak, amely elemzi a hitelkérelemben kitöltött adatokat, a bank saját nyilvántartásaiban és/vagy a Credit Bureau S.A. nyilvántartásaiban végzett ellenőrzésekből származó információkat, és egy olyan pontszámot állít ki, amely meghatározza a hitelkockázatot és a törlesztőrészletek jövőbeli időben történő fizetésének valószínűségét. A kiadott pontszámhoz hozzáadódik a kérelmező helyzetére vonatkozó egyéb ellenőrzések eredménye, amelyet a bank alkalmazottai elemeznek annak megállapítása érdekében, hogy teljesülnek-e a belső szabályzatokban meghatározott jogosultsági feltételek. A hitelkérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról szóló végső döntés azonban a bank alkalmazottai által elvégzett elemzésen alapul (emberi beavatkozás);
 • ha a BT-ügyfelek az erre a célra rendszeresített űrlapon beleegyezésüket adták személyes adataik reklámcélú feldolgozásához személyre szabott üzenetek küldése céljából, akkor ezek egy különböző kritériumok alapján összeállított profilon alapulnak, mint például, de nem kizárólagosan, a tranzakciókra, életkorra, lakóhelyre, jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok, amelyeket a bank automatikusan megvizsgál, hogy véleményt alkosson az ügyfeleknek megfelelő termékekről/szolgáltatásokról/eseményekről. Bizonyos esetekben ez a profilalkotás azt eredményezi, hogy egy adott terméket/szolgáltatást csak a profilkritériumoknak megfelelő személyeknek népszerűsítenek, más esetekben pedig azt, hogy csak a profilkritériumoknak megfelelő személyek köthetnek szerződést/ részesülhetnek bizonyos promóciós ajánlatokból.

A bank által apénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésecéljából az ügyfél megismerése céljából kezelt személyes adatokat, beleértve a banknál nyitott számlákon keresztül végrehajtott tranzakciókra vonatkozó adatokat, a bank az ügyféllel, a számlát vezető természetes vagy jogi személlyel fennálló üzleti kapcsolat megszűnésétől számított legalább 5 évig őrzi meg a bank számára megállapított törvényes megőrzési időnek megfelelően.

Továbbá, ha az üzleti kapcsolat nem nyitott, a kérelemben szereplő adatokat a BT a szerződéses kapcsolat létrehozásának bank általi elutasításától számított legalább 5 évig tárolja.

A hitelkérelemben kitöltött személyes adatokat a BT nyilvántartásában a hitelkérelem aláírásától számított 3 évig őrzi meg , ha a kérelmet elutasítják, és a hitelfelvevő ügyfél bankkal fennálló üzleti kapcsolatának megszűnésétől számított 5 évig, ha a hitelkérelem jóváhagyását követően hitelszerződés megkötésére kerül sor.
Ami a BT tevékenysége keretében a Hitel Iroda rendszerében feldolgozott adatokat illeti, azokat ezen intézmény szintjén tárolják, és az utolsó frissítéstől számított 4 évig adják át a résztvevőknek, kivéve azon hiteligénylők adatait, akik visszavonták hitelkérelmüket, vagy akiknek nem adtak hitelt, amelyeket 6 hónapig tárolnak és adnak át a résztvevőknek.

Azokat a személyes adatokat, amelyekről a BT-nek jogszabályi kötelessége jelentést tenni a Hitelkockázati Központnak (CR C), aCRC nyilvántartásában a bejegyzéstől számított 7 évig tárolják.
Az érintett hozzájárulása alapján, reklámüzenetek küldése céljából feldolgozott adatokat a bankkal fennálló üzleti/szerződéses kapcsolat megszűnéséig, vagy adott esetben a hozzájárulás visszavonásáig kezelik.

A megkeresések/panaszok/információkérések/intézkedések beérkezésének, valamint az ezekre adott válaszok megfogalmazásának és továbbításának bizonyítása céljából az ilyen megkeresésekkel kapcsolatos adatokat (az azokban szereplő személyes adatokkal együtt) a BT nyilvántartásaiban mind papíralapú, mind elektronikus formában a BT ügyfeleivel fennálló üzleti kapcsolat időtartamáig, azaz a feldolgozás céljának (a válasz megfogalmazása/az információk átadása) eléréséhez szükséges ideig, valamint 3 évig - a törvényes elévülési idő, ha az adatok nem a BT ügyfeleihez tartoznak - őrzi meg.

A BT jelöltjeinek feldolgozott személyes adatait az adott álláshelyre vonatkozó felvételi eljárás végéig tárolják, vagy ha a jelöltek kifejezték érdeklődésüket, hogy több, számukra megfelelő álláshelyre is felveszik velük a kapcsolatot, akkor az önéletrajzukban és egyéb dokumentumokban szereplő adatokat, amelyeket e célból a BT rendelkezésére bocsátottak, legfeljebb 1 évig tárolják , kivéve, ha a jelöltek ezen időszakon belül kérik törlésüket a Bank nyilvántartásából. Ez az időszak a jelölt hozzájárulásával meghosszabbítható.

A videokamerás megfigyelőrendszer által gyűjtött adatok tárolásának időtartama arányos az adatok feldolgozásának céljával, azaz nem haladhatja meg a 30 napot, amely után a felvételeket automatikus eljárással, a rögzítés sorrendjében törlik. Biztonsági incidens (beleértve a személyes adatok megsértését is) bekövetkezése esetén a vonatkozó felvételek megőrzési ideje a biztonsági incidens további kivizsgálásához szükséges idő függvényében meghaladhatja a szokásos határértékeket.

A BT által egyéb célból feldolgozott egyéb személyes adatokat a BT az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges ideig őrzi meg, amelyhez hozzáadódhatnak a vonatkozó jogi kötelezettségekkel összhangban meghatározott, nem túlzott mértékű határidők, beleértve, de nem kizárólagosan az archiválásra vonatkozó rendelkezéseket.

A GDPR-ban meghatározott jogok gyakorlása minden érintett számára biztosított, nevezetesen:

a) hozzáférési jog: az érintettek a BT-től megerősítést kaphatnak arról, hogy személyes adataik feldolgozása folyamatban van, valamint tájékoztatást kaphatnak az adatkezelés sajátosságairól, mint például: a cél, a feldolgozott személyes adatok kategóriái, az adatok címzettjei, az adatok megőrzésének időtartama, a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog megléte. Ez a jog lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a feldolgozott személyes adatok másolatát ingyenesen, valamint további másolatokat térítés ellenében kapjanak;

b) az adatok helyesbítéséhez való jog: az érintettek kérhetik a BT-től a rájuk vonatkozó helytelen adatok módosítását, vagy adott esetben a hiányos adatok kiegészítését;

c) a törléshez való jog: Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ha:
 • már nem szükségesek arra a célra, amelyre összegyűjtöttük és feldolgoztuk őket;
 • a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást visszavonták, és a BT más okokból már nem tudja azokat feldolgozni;
 • a személyes adatok feldolgozása jogellenes;
 • a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törölni kell;

d) a hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintettek bármikor visszavonhatják a hozzájárulás alapján feldolgozott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

e) a tiltakozáshoz való jog: az érintettek bármikor tiltakozhatnak a marketing célú adatkezelés, valamint a BT jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen, a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból;

f) az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintettek kérhetik személyes adataik kezelésének korlátozását, ha:
 • vitatja a személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük az érintett adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatokra már nincs szükség az adatkezeléshez, de az érintett jogi igénye miatt kéri azokat;
 •  ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor arra az időtartamra, amíg ellenőrzik, hogy a BT mint adatkezelő jogos jogai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben.

g) az adathordozhatósághoz való jog: az érintettek a jogszabályoknak megfelelően kérhetik, hogy a bank bizonyos személyes adatokat tagolt, gyakran használt és géppel olvasható formában bocsásson rendelkezésükre. Az érintettek kérésére a BT továbbíthatja ezeket az adatokat egy másik szervezetnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

h) a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóságnál történő panaszbejelentéshez való jogAz érintetteknek jogukban áll panaszt tenni a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatóságánál, ha úgy vélik, hogy jogaik sérültek: Nemzeti Adatfeldolgozási Felügyeleti Hatóság, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, postai irányítószám 010336 Bukarest, Románia anspdcp@dataprotection.ro
A fenti a)-g) pontokban említett jogok gyakorlásához, illetve a személyes adatok BT által végzett feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kérdés esetén az érintettek a BT által kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit használhatják a kérelem elküldésével:
 • postai úton a mun. Calea Dorobantilor, 30-36, Kolozsvár, jud. Kolozsvár, "az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe" megjegyzéssel.
 • az e-mail címre dpo@btrl.ro.

A BT a személyes adatok biztonsága érdekében szabványok és irányelvek belső keretrendszerét alakítja ki. Ezeket rendszeresen frissítik, hogy megfeleljenek a Bankra vonatkozó szabályozásoknak és a legmagasabb szintű előírásoknak.

A Bank a jogszabályokkal összhangban megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket (irányelvek és eljárások, informatikai biztonság stb.) fogad el és alkalmaz a személyes adatok bizalmas kezelésének és sértetlenségének, valamint feldolgozásuk módjának biztosítása érdekében.
A BT alkalmazottai titoktartási kötelezettséggel tartoznak, és nem hozhatják nyilvánosságra jogellenesen az általuk a munkájuk során feldolgozott személyes adatokat.
A Bank biztosítja, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező és a BT meghatalmazottjaként eljáró szerződéses partnerei a jogszabályoknak megfelelő szerződéses kötelezettségeket rónak rájuk, és ellenőrzi, hogy betartják-e a vállalt kötelezettségeiket.
A Bank megbízottjaként eljáró szerződéses partnerek a Bank nevében és javára személyes adatokat csak a Banktól kapott utasításoknak megfelelően, és csak a biztonsági és titoktartási követelmények betartásával, az előírt korlátokon belül kezelhetnek.
Garantáljuk, hogy a BT a meglátogatott személyektől gyűjtött személyes adatokat nem értékesíti, és azokat csak a törvényben meghatározott elveknek és kötelezettségeknek megfelelően adja át az arra jogosultaknak.

Ezt a politikát rendszeresen felülvizsgáljuk az érintettek jogainak biztosítása, valamint a személyes adatok feldolgozásának és védelmének javítása érdekében.