Ez az oldal automatikusan le van fordítva románról magyarra.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT Pay letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

NeoBT letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

BT24 letöltése

A kódot a mobiltelefonjával beolvassa, a telefonrendszerétől függően.

Telefonos ügyfélszolgálat

PESTE
20
MIN
VÁRAKOZÁSI IDŐ
10
ÜGYFELEK
A BESZÉLGETÉSBEN
9
ÜGYFELEK
FÜGGŐ
0264 308 028 vagy *8028 A szám bármely országos hálózatról elérhető.
0264 303 003 Közvetlen vonal minden román számára, aki elhagyja az országot, beleértve az angol nyelvű segítséget is.

 Személyes adatok kezelése - természetes személyek 

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Adatkezelők és érintettek

A Banca Transilvania S.A. (a továbbiakban "BT") és az Idea::Bank S.A. (a továbbiakban "Idea"), a Banca Transilvania pénzügyi csoporthoz tartozó szervezetek, közösen kezelik az Ön - számlatulajdonos és az Idea::Bank termékek/szolgáltatások birtokosa -, valamint az Önnel az Ideánál kapcsolatban álló személyek (pl.: az Idea számlákon működési joggal rendelkező kijelölt személyek, haszonhúzók, bármilyen képviselő, adóstársak, kezesek stb.) személyes adatait, ahogyan arról az alábbiakban tájékoztatjuk.

Ezt az adatkezelést a két bank mint közös adatkezelők végzik az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseivel és az e területen alkalmazandó egyéb jogszabályokkal összhangban, az Idea által az ügyfeleivel kötött egyes banki szerződések BT-re történő átruházásával összefüggésben. A BT és az Idea::Bank megállapodást kötöttek, hogy meghatározzák egymás felelősségét és kötelezettségeit a közösen megállapított célokból és eszközökkel kezelt személyes adatokkal kapcsolatban.

Akezelt adatok feldolgozásaként és forrásaként az adatkezelés célja és jogalapja, a megőrzési időszak

Az adatfeldolgozásra a BT és az Idea által meghatározott közös, meghatározott és jogszerű célok teljesítése érdekében kerül sor, amelyek a következőkkel kapcsolatosak: annak ellenőrzése, hogy Ön a két bank közös ügyfele-e, a BT termék/szolgáltatás ajánlatának és jelen értesítésnek az elkészítése és továbbítása, az Idea::Bank termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések BT-re történő átruházása, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazásának ellenőrzése.

Az e célokhoz feltétlenül szükséges személyes adatokat az Idea a következő időszakban közölte/közölni fogja a BT-vel, és a további feldolgozásra az alábbi indokok alapján kerül sor: a szerződés átruházásáról szóló értesítésre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, az Ön és a BT közötti szerződés megkötésére irányuló lépések megtétele (az átruházás eredményeként), a társult szolgáltatók jogos érdekeinek teljesítése, hogy a BT termék/szolgáltatás kínálata időben megfeleljen az Idea által kínáltnak, hogy Ön ne szenvedjen fennakadást a banki szolgáltatások igénybevételében, és hogy Önnek ne kelljen megismételnie a BT-nél olyan folyamatokat, mint például a számlavezetési joggal rendelkező személyek kijelölése vagy az ügyfélismerethez szükséges adatok megadása/frissítése.

Az adatok továbbítása a társult üzemeltetők között olyan eszközökkel történik, amelyek biztosítják azok megfelelő biztonságát, és a következő fő kategóriákba tartoznak: azonosító adatok, kapcsolattartási adatok, az Ön által igényelt Idea-termékekre/szolgáltatásokra és az Ideánál nyitott számlákon keresztül végrehajtott tranzakciókra vonatkozó adatok, beleértve a számlaszámokra, ügyfélkódokra, szerződésszámokra vonatkozó adatokat, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében az "ismerje meg az ügyfelét" intézkedések alkalmazásához szükséges adatok. A BT-nél Ön az Ideánál lévő banki adatoknak és termékeknek megfelelő banki adatokat és termékeket (bankszámlák IBAN-kódja, ügyfélkód, BT-termékek/szolgáltatások) foglalt le, az ebben az értesítésben foglaltak szerint.

E célok és jogalapok tekintetében az adatok társult adatkezelők általi közös feldolgozása csak akkor szűnhet meg, ha Ön felmondja az Ideával kötött szerződéses kapcsolatát, vagy a közös feldolgozási időszak végén.

Az Idea és a BT által végzett közös adatfeldolgozás, amelyről a jelen tájékoztató tájékoztatja Önt, nem érinti azt a feldolgozást, amelyet az Idea Bank adatkezelője a BT-től függetlenül végez mindaddig, amíg Ön a BT ügyfele, illetve az ügyfélstátuszának megszűnését követően. Ennek a feldolgozásnak a részletei a https://ro.idea-bank.ro/ weboldalon a "személyes adatok feldolgozása" szakaszban találhatók. Az Idea által az ügyfelei számára biztosított védelem részletei ugyanezen a weboldalon, a "személyes adatok védelme" szakaszban találhatók.

Ha a szerződés átruházását követően nem válik BT-ügyféllé, a Banca Transilvania anonimizálja az Idea Banktól kapott adatait és a BT-ben az Ön számára fenntartott megfelelő adatokat. Ehelyett az Idea külön adatkezelőként továbbra is feldolgozza ezeket az adatokat, akár az Ön mint Idea ügyfél, akár mint korábbi ügyfél, a fenti "személyes adatok feldolgozása" szakaszban említett időszakokig.

Ha Ön már BT-ügyfél, vagy szerződésátruházás következtében vagy más módon BT-ügyféllé válik, a Banca Transilvania az Ön személyes adatait az Idea::Banktól elkülönülten, adatkezelőként kezeli, amint arról a BT-ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről szóló általános tájékoztató tájékoztatja, amelyet awww.bancatransilvania.ro weboldalon az Adatvédelmi szabályzat alatt, vagy közvetlenül a következő linken: https://www.bancatransilvania.ro/Nota-informare-generala-privind-prelucrarea-si-protectia-datelor-cu-caracter-personal-clienti-BT.pdf, valamint bármely BT-intézményben történő kérésre megtalálhat.

A személyes adatok címzettjei

A társult adatkezelők által közösen kezelt adatokhoz adott esetben hozzáférhetnek azok alkalmazottai, akiknek ismerniük kell azokat, a szerződések kiosztásában részt vevő informatikai szolgáltatók, az értesítések, futárszolgálatok, könyvvizsgálói, archiválási szolgáltatások előkészítésével foglalkozó szolgáltatók, az adatok megismerésére jogosult hatóságok és intézmények, közjegyzők, ügyvédek, biztosítók vagy értékbecslő cégek.

Továbbá, ha az Ön munkáltatója megállapodást kötött a BT-vel az Ön fizetésének beszedésére, a BT-nél megnyitandó számla IBAN-ját - amely megegyezik az Ideánál vezetett számlával - az összegek optimális feltételek mellett történő átutalása érdekében a munkáltatója rendelkezésére bocsátjuk.

Ugyanakkor, ha az Ideánál nyitott számlákra nyugdíjakat vagy más típusú szociális juttatásokat (pl. állami gyermeknevelési támogatás, rokkantsági nyugdíj, munkanélküli segély, szociális támogatás stb.) képviselő összegeket kap, a Banca Transilvania közli a kifizető intézményekkel az Ideánál nyitott számla helyett a BT-nél nyitott számla IBAN-ját, így Ön 2022 júliusától minden további lépés nélkül megkaphatja az ezen a számlán lévő összegeket. Ha nem kívánja a BT-nél nyitott új számlára kapni az összegeket, akkor át kell adnia a kifizető intézményeknek a másik banknál nyitott számlát, ahová az összegeket át kívánja utalni.

Végül, de nem utolsósorban, amennyiben Ön hitelszerződéseket kötött az Idea Bank S.A.-val, és ezek a szerződések a Banca Transilvania S.A.-ra történő engedményezés tárgyát képezik, amire a jelen értesítéssel hívtuk fel a figyelmét, tájékoztatjuk, hogy minden egyes érintett hitelszerződés engedményezése a hitelezési időszak alatt bekövetkezett eseményként kerül bejelentésre a hitelügynökségnek. A Banca Transilvania S.A. által a hitelkapcsolat során a Hitel Irodában feldolgozott adatokról részletesen a BT ügyfeleinek személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről szóló általános tájékoztatóban, vagy közvetlenül a következő linken keresztül tájékozódhat: https://www.bancatransilvania.ro/Nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-in-contextul-incheierii-executarii-unui-contract-de-credit-BT.pdf.

Nem látjuk szükségét annak, hogy a közösen feldolgozott személyes adatokat az EU/EGT-n kívüli országokba vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítsák. Amennyiben ilyen igény merülne fel, az adattovábbítás csak a GDPR által előírt szabályokkal összhangban és a GDPR által előírt garanciák alapján történik.

Az Ön jogai

Minden érintettnek a következő jogokat garantáljuk a személyes adatainak a társult adatkezelők által a fentiekben ismertetett közös célokból végzett kezelése tekintetében: a tájékoztatáshoz való jog (a jelen tájékoztatóban minden információt megadunk Önnek), a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog. Ezeket a jogokat a társult adatkezelők bármelyikének székhelyére, az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe küldött kérelemmel vagy e-mailben gyakorolhatja, az alábbiak szerint: a BT esetében a dpo@btrl.ro címen, az Idea esetében a dpo@idea-bank.ro címen. Továbbá, ha úgy véli, hogy ez a feldolgozás sérti a jogait, panaszt nyújthat be a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóságnál, vagy bírósághoz fordulhat.

A személyes adatoknak az Idea::Bank és a Banca Transilvania S.A. által a szerződésmegbízás keretében végzett közös feldolgozására vonatkozó minden részletet megtalál a https://www.bancatransilvania.ro/ideabank weboldalon a személyes adatok feldolgozása fejezetben .